Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy rolnik może sam wywieźć szambo na pole? Wywóz bez umowy

Obrazek

Nasz Czytelnik zapytał, czy jako rolnik może sam wywieźć swoje ścieki ze zbiornika bezodpływowego na pole? Gminy straszą, że będą kontrolować umowy i faktury za wywóz ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Co w tej sytuacji?

15 kwietnia 2023, 10:00

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Wywóz szamba bez umowy: czy jest możliwy?
  • Czy można stosować ścieki w celach rolniczych?
  • Jakie pozwolenia trzeba uzyskać?
  • Zakazy i ograniczenia związane z rolniczym wykorzystaniem ścieków

Wywóz szamba bez umowy

W tym roku na gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, został nałożony obowiązek sprawozdawczy z ilości zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Gminy straszą, że będą kontrolować umowy i faktury za wywóz ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. I tutaj pojawia się moje pytanie: czy ja, jako rolnik, mogę nie zawrzeć z nikim umowy na wywóz szamba i sama wywieźć swoje ścieki ze zbiornika bezodpływowego (nie gnojowicę) na pole?

Jak rolnik może stosować ścieki w celach rolniczych?

Zakres obowiązków właścicieli nieruchomości w odniesieniu do gospodarki ściekowej został określony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg). Zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 2, 3a oraz 3b tejże ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie, lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5, ust. 1, pkt 2 ucpg);
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 5, ust. 1, pkt 3a ucpg);
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (art. 5, ust. 1, pkt 3b ucpg).

Jak wskazuje art. 6, ust. 1, pkt 1 ucpg właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5, ust. 1, pkt 3b ucpg, są zobowiązani do udokumentowania tego faktu – w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę uprawnionego do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Stosowanie ścieków w celach rolniczych jest dopuszczalne, ale kwestia ta regulowana jest przepisami odrębnymi. Zgodnie z art. 84, ust. 1 ustawy Prawo wodne, ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie.

Na rolnicze wykorzystanie ścieków konieczne jest jednak, zgodnie z zapisami art. 84, ust. 3 ustawy Prawo wodne, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, w których ustalone zostaną dawki ścieków z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych roślin. Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo, określone w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych, nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas i wodę oraz utrudniać przebiegu procesów samooczyszczania się gleby.

Zakazy i ograniczenia związane z rolniczym wykorzystaniem ścieków zawarte są w art. 84, ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne. Ponadto rolnicze wykorzystanie ścieków w objętości przekraczającej 5 m³ na dobę stanowi zgodnie z art. 34, pkt 14 tej ustawy szczególne korzystanie z wód, czyli takie, które wykracza poza powszechne oraz zwykłe korzystanie z wód. Szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389, pkt 2 wymienionej ustawy.


Odpowiedź przygotował: Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury
fot. EnvatoElementsTen artykuł pochodzi z wydania 04/2023

czytaj więcej

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)