Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Kontynuacja walki z ASF – projekt rozporządzenia

Powstał nowy projekt rozporządzenia dotyczący zwiększenia skuteczności walki z ASF, polegający głównie na szybszym wykrywaniu wirusa oraz poszerzenia wiedzy na temat choroby. Miałby wejść w życie w styczniu 2021 r.
Dorota Kolasińska18 listopada 2020, 11:47
Minister rolnictwa skierował projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” do uzgodnienia.

Minister rolnictwa uważa, że program prowadzony od lutego 2020 r. należy kontynuować, a jego założenia są podobne do poprzednich. 
 
Wg. uzasadnienia projektu program obejmuje następujące działania:

1) badania laboratoryjne świń, dzików i świniodzików w kierunku ASF przeprowadzane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pobieranie i transport próbek do badań
od żywych i martwych zwierząt;
2) zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału
sanitarnego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania wszystkich dzików w ramach
polowań na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze
zagrożenia oraz finansowanie pozyskiwania samic przelatek i starszych samic dzika
na obszarze wolnym;
4) ubój lub zabicie świń na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami lub
obszarze ochronnym – w przypadku wystąpienia ASF u dzików;
5) działania powiatowego lekarza weterynarii – po otrzymaniu zawiadomienia o
podejrzeniu wystąpienia ASF – przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
6) przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją przez powiatowego lekarza weterynarii na obszarze terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zwrot kosztów transportu i utylizacji padłych dzików pozyskanych w ramach
zorganizowanych przeszukiwań terenów znajdujących się w obszarach ochronnym,
objętym ograniczeniami oraz zagrożenia oraz znalezionych na gruntach należących do
osób fizycznych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych w ramach polowań tusz dzików, które
nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych, na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej;
9) finansowanie unieszkodliwiania wszystkich tusz dzików pozyskanych w ramach
odstrzału sanitarnego na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami oraz zagrożenia;
10) wypłatę środków uprawnionym osobom za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików
padłych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
11) wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych
z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą;
12) dofinansowanie odłowu dzików zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 8g albo art. 46 ust. 3 pkt 8h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt, a także uśmiercenia oraz transportu, unieszkodliwiania
zwłok odłowionych i uśmierconych dzików oraz obsługę i utrzymanie w dobrym
stanie technicznym odłowni żywołownych na obszarach: ochronnych, objętych
ograniczeniami oraz zagrożenia;
13) finansowanie zbudowania i umieszczenia w terenie odłowni żywołownych do odłowu dzików,
14) finansowanie usług pomocnych w zwalczaniu ASF u dzików oraz świń, w tym
wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych lub fotopułapek służących do
ustalania miejsc bytowania dzików,
15) dofinansowanie organizowanych w ramach nakazów powiatowych lekarzy
weterynarii oraz Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego akcji
poszukiwania padłych dzików.
16) prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii informacyjnej dla podmiotów:
a) prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności
pochodzenia zwierzęcego i pasz, rolników, myśliwych, władz samorządowych,
straży, inspekcji i innych służb oraz społeczeństwa, obejmującej
rozpowszechnienie informacji o:
- zagrożeniu ASF w taki sposób, aby te podmioty niezwłocznie zawiadamiały o
podejrzeniu wystąpienia ASF zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i
sposobie zawiadamiania właściwych organów o podejrzeniu wystąpienia ASF,
- objawach zakażenia wirusem ASF,
- ryzyku, jakie niesie wprowadzanie produktów wieprzowych do gospodarstwa,
w którym są utrzymywane świnie, w tym w szczególności wprowadzanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów pochodzenia wieprzowego
spoza tego terytorium,
- metodach bezpiecznego unieszkodliwiania padłych dzików lub
dopuszczalnych sposobach zagospodarowania odstrzelonych dzików,
- obowiązku zawiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o każdym
przypadku znalezienia padłego dzika,
- wymaganiach dotyczących bioasekuracji,
b) świadczących usługi z zakresu przewozu osób, w tym operatorów portów
lotniczych i portów morskich, oraz dla operatorów biur podróży i podmiotów
świadczących usługi pocztowe i kurierskie, mającej na celu przekazanie wiedzy na
temat ASF.
19) wprowadzenie zakazu dokarmiania dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Właściwą władzą wykonawczą w zakresie realizacji programu są organy Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii oraz powiatowi lekarze weterynarii. Projekt, jeśli będzie zatwierdzony, wejdzie w życie już w styczniu 2021 r. 

oprac. dkol na podst. rcl.gov.pl
Fot. archiwum

Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)