Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Specjalna pomoc dla producentów świń z terenów ASF

Obrazek

Producenci świń z terenów ASF mogą ubiegać się o specjalną pomoc z ARiMR. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić i pobierz niezbędne dokumenty!

Aneta Lewandowska12 lutego 2018, 14:27
Od 10 lutego 2018 r. można się ubiegać o specjalną pomoc dla producentów świń, którzy utrzymywali bądź utrzymują zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF.

Wsparcie otrzymają rolnicy:

 1. którym został nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie płatności;
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
 3. którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer identyfikacyjny, położonej na obszarze:
 • wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9.10.2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub
 • zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pomoc będzie wyrównaniem dochodu ze sprzedaży świń:

 • od 1 lipca 2017 r. z siedziby stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE, obszarze zapowietrzonym, zagrożonym, ustanowionym zgodnie z przepisami;
 • w 2017 r. w związku z wprowadzeniem w tym roku zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na którym znajduje się siedziba stada.

Wsparcie nie przysługuje:

 • do świń, do których rolnik otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych;
 • do świń, do których rolnik otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny;
 • do świń, do których rolnik otrzymał pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, lub przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi;
 • do świń, które rolnik sprzedał w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać w powiatowych siedzibach ARiMR. TUTAJ można pobrać wniosek do uzupełnienia, lub otrzymać go w biurze Agencji. Wsparcie producenci otrzymają po decyzji kierownika powiatowego ARiMR. Pomoc będzie wypłacana do wysokości środków przewidzianych przez Agencję.

Załączniki do wniosku:

 1. Jeśli producent stara się o wyrównania kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń od 1  lipca 2017 r. , zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z wypełnioną częścią IX.A. Do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej" wraz z załącznikiem do oświadczenia.
 2. Jeśli producent świń ubiega się o wsparcie dla więcej niż jednej siedziby stada i/lub więcej niż jednego okresu dla danej siedziby, to dla każdej z tych siedzib stada i każdego z okresów musi złożyć:

Uwaga! Wnioski można składać wielokrotnie, ale o pomoc finansową do każdego z okresów będzie można wystąpić tylko raz:
 • wyrównania kwoty dochodu 2017 r.  w związku z wprowadzeniem w 2017 r. zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami – producent będzie zobowiązany do złożenia wniosku wraz z wypełnioną częścią IX.B;
 • w przypadku, gdy producent występuje o wsparcie dla więcej niż jednej siedziby stada, zobowiązany jest do złożenia wypełnionej części IX.B dla każdej z nich.
Oprócz tego rolnik musi dołączyć do wniosku:
 • kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych, potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy;

opr. al


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)