Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Wyrównanie cen dla producentów świń ze stref ASF: ruszył nabór wniosków!

Obrazek

Producenci świń mogą już ubiegać się o wyrównanie dochodu ze sprzedaży trzody na terenach ASF. Komu przysługuje pomoc i jakie są terminy składania wniosków?

Aneta Lewandowska31 sierpnia 2021, 15:28

Będzie pomoc na wyrównanie dochodu dla producentów świń, którzy ucierpieli w związku ze sprzedażą świń na terenach objętych restrykcjami ASF. Dotyczyć będzie sprzedaży w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r.

Uruchomienie wsparcia wynika ze zmiany w rozporządzeniu (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) z 20 sierpnia tego roku.

Dla kogo pomoc?

Pomoc otrzyma producent świń:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny,

 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem,

 • który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada na obszarze:

  - wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. lub

  - w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.),

  - zapowietrzonym lub zagrożonym.

Wsparcie ma wyrównać straty związane ze sprzedażą świń w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży, od IV kwartału 2020 r., w których rolnik uzyskał obniżone dochody.

Kwota pomocy

Ile pieniędzy dostanie poszkodowany producent? Kwota pomocy ma stanowić różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:

 • kolejnych 3 latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo
 • ciągu 3 lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Jeśli natomiast różnica między liczbą świń sprzedanych we wnioskowanym kwartale, a liczbą świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana kwota pomocy, przekracza 10% większej z tych liczb, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%.

Wysokość wsparcia jest sumą kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach, które rolnik zawarł we wniosku.

Co, jeżeli producent utrzymuje świnie w danej siedzibie stada krócej niż 3 lata przed złożeniem wniosku? W takim przypadku należy przyjąć średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Terminy obowiązujące rolników

Wnioski można składać w terminie od 28 sierpnia do 30 listopada 2021 r. we właściwych Biurach Powiatowych ARiMR, a za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpłynięcia do BP Agencji – również za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej Poczty Polskiej. Dokumenty można wrzucać także do skrzynek-wrzutni ustawionych w BP, lub przekazać je elektronicznie przez platformę ePUAP.

Dokumentacja

Wzór wniosku można pobrać tutaj (wersja PDF, wersja Excel) lub na stronie internetowej ARiMR. Instrukcja wypełnienia także dostępna jest tutaj.

Do wniosku należy załączyć kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy (objęty wnioskiem).

WAŻNE! Dane zawarte we wniosku i wynikające ze złożonych dokumentów dotyczące ilości sprzedanych świń muszą być spójne z danymi w systemie IRZ.

Komu nie przysługuje wsparcie?

Oferowana pomoc nie będzie przysługiwała producentowi:

 • Któremu przyznano pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji POW nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi lub

 • które sprzedał w ramach działalności w zakresie:

  - organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

  - prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt

  - prowadzenia rzeźni

  - prowadzenia zakładu przetwórczego

  - prowadzenia spalarni.

Szczegółowe podstawy prawne i przepisy krajowe oraz unijne przeczytacie na stronie internetowej ARiMR.

al na podst. ARiMR
fot. UG Wyszogród Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)