Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Modernizacja gospodarstw rolnych – pomoc dla hodowców bydła mlecznego i mięsnego

Zapytaliśmy resort rolnictwa o możliwości finansowania ogrodzeń pastwisk dla bydła i innych działań w ramach programu. Zobacz, co planuje resort w ramach przedłużonego działania.  
Dorota Kolasińska15 kwietnia 2021, 13:48
W związku z tym, że rząd zamierza o dwa lata wydłużyć działania programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w którym zaproponował nową kolejność przysługiwania pomocy, priorytetowo będą traktowane wnioski dla hodowców bydła i trzody, zadaliśmy pytanie resortowi rolnictwa, czy w ramach wydłużenia okresu programowania dla Modernizacji gospodarstw rolnych do 2025 r. zgodnie z nowym rozporządzeniem zmieni się również zakres wsparcia dla hodowców bydła mięsnego i mlecznego, a w programie będzie objęte wsparciem – ogrodzenie pastwisk, utwardzenie terenu wokół budynków dla bydła oraz przedłużenie dachu nad stołem paszowym. Na te braki w dofinansowaniach wielokrotnie narzekali rolnicy. 

Trwają konsultacje


Obecnie trwa proces legislacyjny zmiany rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwają konsultacje publiczne. Resort rolnictwa wyjaśnia, że zmiany nie obejmują rzeczowego zakresu wsparcia oraz warunków, które należy spełnić, aby uzyskać pomoc.

Jak podaje MRiRW celem nowelizacji rozporządzenia jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do przepisów unijnych dot. wprowadzenia w latach 2021–2022 tzw. okresu przejściowego pomiędzy kończącą się obecną perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania (zmiana ostatecznej daty, do której możliwe będzie zakończenie realizacji operacji, ponoszenie kosztów kwalifikowalnych oraz złożenie wniosku o płatność końcową z 30.06.2023 na 30.06.2025). Także, wprowadzenie rozwiązania polegającego na ustalaniu jednej, ogólnopolskiej listy przysługiwania pomocy dla każdego z obszarów (tj. rezygnacja z oddzielnej listy dla województwa mazowieckiego), oraz uwzględnienie w przepisach dotyczących sposobu ustalania kolejności przysługiwania pomocy sytuacji równoległego ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy w tzw. obszarach a-d oraz doprecyzowanie przepisu § 11 ust. 1.
Dodatkowo zmiana przepisów rozporządzenia ma być dostosowana do stanu prawnego, który ma obowiązywać od 1 lipca br.

Nabór dla hodowców bydła


Ministerstwo rolnictwa odnosząc się do kwestii wsparcia rolników prowadzących działalność w zakresie bydła mlecznego lub mięsnego, informuje, że planowane jest przeprowadzenie w czerwcu 2021 r. naborów wniosków o przyznanie pomocy we wszystkich obszarach wsparcia, w tym również w ramach obszarów: rozwój produkcji mleka krowiego oraz rozwój produkcji bydła mięsnego. 
– Cel instrumentu wsparcia, warunki uzyskania pomocy, w tym warunek wzrostu GVA oraz zakres kosztów kwalifikowalnych nie ulegają zmianie. W ramach instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” możliwa jest realizacja bardzo różnorodnych operacji w ramach 5 obszarów wsparcia – podaje resort rolnictwa. 

Do kosztów kwalifikowalnych refundacji zalicza się budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Obszar a-c – jakie inwestycje? 


Resort rolnictwa informuje, że kosztami, które mogą być refundowane objęte są takie działania jak: budową lub modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem;

Poprawa ogólnych warunków gospodarstwa


MRiRW podaje, że pomoc może być przyznana, jeżeli jest spełniony szereg warunków, ustanowionych w celu optymalnego ukierunkowania pomocy. W ramach tego instrumentu wsparcia mogą być realizowane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa – poprawa konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego, w tym w obszarach a-d, w wyniku jego restrukturyzacji. 
Realizacja inwestycji musi być uzasadniona ekonomicznie. 
– Nie udziela się wsparcia na inwestycje mające na celu dostosowanie do norm lub wymogów unijnych – dodaje resort rolnictwa. 


Ogrodzenie pastwisk – dofinansowanie


Resort rolnictwa twierdzi, że jeżeli wnioskodawca, jego gospodarstwo oraz zaproponowana inwestycja spełniają ww. warunki przyznania pomocy oraz pozostałe warunki określone w ww. rozporządzeniu to pomoc może być przyznana, w tym na inwestycje związane z ogrodzeniem pastwiska, utwardzeniem terenu wokół budynków dla bydła oraz przedłużeniem dachu nad stołem paszowym. 

– Należy jednak mieć na uwadze, że każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest indywidulnie a realizacja operacji przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy – dodaje MRiRW. 


W starym niekoniecznie, w nowym możliwe?– W ramach działania c można było przeprowadzać inwestycje związane stricte z inwestycjami w budynkach gospodarskich. Nie było możliwości budowy okólników czy też inwestycji na zewnątrz budynków związanych z produkcją zwierzęcą. W wielu wnioskach, jakie składali rolnicy, jeżeli znajdowały się takie propozycje, jak grodzenie pastwisk, budowa zewnętrznych stołów paszowych musiały być one usunięte na etapie weryfikacji wniosków. Jako PZHiPBM zwracaliśmy na to uwagę kilka lat temu. Mam nadzieję, że w nowym Programie Strategicznym dla WPR zostaną ujęte te uwagi np. w działaniach poprawiających dobrostan – komentuje Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM. 
dkolPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)