Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Jak ograniczyć skutki suszy?

Obrazek

Wprawdzie w tym roku nie możemy narzekać, jak na razie na niedobór wody, ale nie dajmy uśpić czujności. Równowaga jest krucha, a dane z wielolecia wyraźnie pokazują, że wody będzie brakować. Problem ten podjął także Komitet Nauk Agronomicznych przy Polskiej Akademii Nauk.

dr Maria Walerowska7 czerwca 2021, 12:49

Powstał postulat o utworzeniu Krajowego Programu Dostosowania Rolnictwa do Zmian Klimatycznych, który uwzględniałby wieloaspektowe podejście do walki ze skutkami suszy i ocieplenia klimatu w Polsce oraz prowadziłby do zabezpieczenia niezbędnych zasobów wody w produkcji rolniczej. Zdaniem naukowców, program ten od strony organizacyjnej, powinien obejmować Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, terenową administrację rządową oraz administrację samorządową, a także producentów rolnych, związki producentów rolnych, a ponadto ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje naukowe oraz firmy i organizacje działające na rzecz rolnictwa. Dotychczasowe działania w postaci rządowego Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej byłyby częściami składowymi Programu.

Komitet Nauk Agronomicznych PAN sformułował następujące postulaty:

  1. Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy zakłada budowę nowych zbiorników retencyjnych, które przyczynią się głównie do łagodzenia fali powodziowej, w mniejszym stopniu zwiększenia retencji wodnej. Aby zwiększyć́ zasoby wody dla rolnictwa niezbędne są rozwiązania kompleksowe obejmujące całe zlewnie rzek, w celu spowolnienia odpływu wody przez poprawę̨ retencji siedliskowej oraz usprawnienie systemu melioracji i przystosowanie go do gromadzenia wody w kraju. Elementem tych działań́ może być́ dofinansowanie modyfikacji planów zagospodarowania przestrzennego gmin pod katem wyznaczenia terenów zalewowych i obiektów małej retencji wodnej oraz zwiększenie wsparcia budżetowego na odtworzenie urządzeń hydrotechnicznych umożliwiających gromadzenie wody na poziomie zlewni.
  2. Celowe jest usprawnienie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, między innymi przez wykorzystanie metod teledetekcji. System ten stanowi ważne źródło informacji zarówno dla rolników, jak i dla administracji państwowej. Rolnikom należy się̨ powszechny dostęp do wiedzy o problemach związanych z występowaniem suszy, jak i sposobach ograniczania jej skutków. Modyfikacji wymaga też system ubezpieczeń rolniczych od następstw suszy rolniczej.
  3. Promowanie uprawy konserwującej, w rożnych jej wariantach dostosowanych do lokalnych warunków środowiskowych i parku maszyn, ograniczenie wykorzystania słomy do celów energetycznych oraz zmniejszenie parowania z pokrywy glebowej w okresie zimy przez uprawę̨ międzyplonów, zwiększenie udziału uprawy roślin bobowatych i roślin ozimych, mniej wrażliwych na suszę.
  4. Opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie działań́ edukacyjnych przez organizowanie szkoleń́ dla rolników, wskazujących na celowość́ stosowania zabiegów agrotechnicznych zapobiegających efektom suszy oraz aktywne programy wsparcia rolników dla zróżnicowania upraw rolniczych. Stosowanie przez rolników podanych powyżej zaleceń można wzmóc poprzez wprowadzenie ich do przepisów związanych z płatnościami bezpośrednimi (Zasady Wzajemnej Zgodności i Zazielenienia) i przeprowadzania wyrywkowej kontroli zasiewów z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych i dronów.
  5. Ważne dla hodowli nowych odmian jest opracowanie podstaw strategii selekcji wytypowanych gatunków roślin uprawnych z wykorzystaniem wiedzy molekularnej, co może być́ precyzyjnym narzędziem wspomagającym selekcję fenotypową. Fundamentem postępu wiedzy o tolerancji roślin na suszę są̨ badania multidyscyplinarne, w których współpracować powinny zespoły o rożnych profilach naukowych. Istnieje rozdźwięk pomiędzy stanem wiedzy o mechanizmach tolerancji roślin na suszę a praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w hodowli nowych odmian.
  6. W produkcji rolniczej potrzebne są̨ nowe odmiany o zwiększonej tolerancji na stresy suszy i wysokiej temperatury. Z uwagi na złożony charakter tej cechy, obecnie w hodowli nowych odmian znaczenia nabiera kryterium szerokiej adaptacji odmian do środowiska oraz stabilności ich plonowania. Pożądane są zmiany w systemie rejestracji odmian roślin uprawnych umożliwiające zarejestrowanie odmiany o podwyższonym poziomie tolerancji suszy pomimo jej niższego od wzorca plonowania w warunkach optymalnych. Da to, w połączeniu z dostępnymi prognozami agrometeorologicznymi, możliwość doboru odmian do warunków lokalnych. Prowadzenie selekcji względem tej cechy wymaga wieloletnich badań w zróżnicowanych warunkach agroekologicznych. Rolę wspomagającą selekcję odmian dostosowanych do danych warunków regionalnych w Polsce i niedoboru wody spełnia Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO), nadzorowane przez COBORU. Wskazane jest rozszerzenie lokalizacji doświadczeń PDO, zwłaszcza we wschodniej części kraju oraz prowadzenie tych badań we współpracy z instytucjami naukowymi. W większym stopniu należy też docierać́ do producentów rolnych z informacją o cechach, jakimi charakteryzują̨ się̨ poszczególne odmiany (Lista Odmian Zalecanych).

KNA postuluje stworzenie platformy współpracy obejmującej szerokie kręgi interesariuszy, tj. naukowców z rożnych dziedzin i instytucji, firmy hodowlane, związki producentów, organizacje, ekologiczne i konsumenckie. Naturalnym gospodarzem takiej platformy, jak i źródłem jej finansowania powinno być́ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)