Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

ANR podsumowuje 2016 rok: dominowała dzierżawa

Obrazek

Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowuje wyniki dzierżawy za 2016 r. wg nowych zasad zagospodarowania państwowych gruntów.

dr Piotr Łuczak24 lutego 2017, 12:37

Wejście w życie 30 kwietnia 2016 r. Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nałożyło na Agencję nowe zadania. Przepisy ustawowo usankcjonowały wprowadzone w ANR już w styczniu ub. r. nowe zasady rozdysponowania gruntów Zasobu. Zarówno w ustawie jak i w przyjętych w Agencji zasadach, podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów stała się dzierżawa, a nie jak w ubiegłych latach sprzedaż. Wprowadzono zasadę, że wydzierżawienie lub sprzedaż następuje w pierwszej kolejności w trybie przetargu ograniczonego na rzecz rolników indywidualnych.

W styczniu 2016 r. w ANR zostały wprowadzone nowe zasady wydzierżawiania gruntów rolnych (określone w zarządzeniu Prezesa ANR nr 2/2016), wskazujące m.in. iż podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Przetargi mają formę licytacyjną lub oferty pisemnej, a w przypadku tej drugiej, wysokość czynszu nie jest decydującym kryterium wyłaniania zwycięzcy.

Dzierżawa nieruchomości Zasobu

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2016 r. przeprowadziła łącznie 14047 przetargów na dzierżawę i zaoferowała do wydzierżawienia grunty o łącznej powierzchni 75189 ha. 
Z tego rozstrzygniętych zostało 10400 przetargów na grunty o powierzchni 65305 ha.

Prawie 60% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (8335 przetargów). 
W tym trybie (przetargu ograniczonego) zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 68104 ha, co daje ponad 90% powierzchni gruntów z pośród wszystkich wystawionych do dzierżawy. Z tego rozstrzygniętych zostało 6354 przetargów ograniczonych na grunty o powierzchni 60182 ha, w tym przeprowadzonych zostało 2026 przetargów ograniczonych ofert pisemnych, co stanowi prawie 25% z pośród przetargów ograniczonych i zaoferowano nieruchomości o łącznej pow. 27496 ha. Z tego rozstrzygnięto 1731 przetargów, na nieruchomości o pow. 23880 ha, na rzecz rolników indywidualnych i stanowi to ponad 36% powierzchni nieruchomości z pośród wszystkich rozstrzygniętych przetargów.

Do końca grudnia 2016 r. Agencja zawarła 8650 umów dzierżawy. Na ich podstawie wydzierżawiła grunty o łącznej pow. 59 357 ha. Największy areał wydzierżawiono w województwach:

  • zachodniopomorskim – 12023 ha,
  • lubuskim – 9155 ha,
  • dolnośląskim – 8297 ha,
  • warmińsko-mazurskim – 7330 ha.

W trzech kolejnych województwach: wielkopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, Agencja odpowiednio wydzierżawiła: 5565 ha, 4500 ha i 3195 ha. Powierzchnia wydzierżawionych przez ANR gruntów w woj. podlaskim, mazowieckim, śląskim, lubelskim, podkarpackim i opolskim waha się od 1590 ha do 1080 ha. Najmniej gruntów Agencja wydzierżawiła w woj. małopolskim 281 ha, świętokrzyskim 503 ha i łódzkim 673 ha.

Wysokość czynszu

Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w 2016 r. w ANR wynosi 12,6 dt. Najwyższy czynsz dzierżawny Agencja uzyskała w woj. kujawsko pomorskim 28,3 dt. Na drugim miejscu znalazło się woj. wielkopolskie, gdzie średni czynsz wynosi 21,7 dt. Na kolejnych miejscach wg. stawki uzyskanego czynszu znalazły się województwa:

  • opolskie – 21,6 dt,
  • mazowieckie – 21,3 dt,
  • dolnośląskie – 14,6 dt,
  • podkarpackie – 14,1 dt.

Najniższy czynsz Agencja uzyskała w woj. zachodniopomorskim 7,8 dt, lubuskim 7,5 dt i podlaskim 6,6 dt.

Od 20 sierpnia 2016 r. wysokość czynszu dzierżawnego za jeden hektar gruntu w danej klasie, położonego w określonym okręgu podatkowym regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poza zasadami naliczania czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, w rozporządzeniu określono również zasady ustalania czynszu od innych składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy m.in. od budynków, budowli i urządzeń z nimi związanych.

Wyliczony zgodnie z rozporządzeniem czynsz dzierżawny stanowi zarówno wartość czynszu wywoławczego do licytacji w przetargach, jak i wysokość czynszu, który jaki przyszły dzierżawca ustalony w drodze przetargu ograniczonego ofertowanego będzie zobowiązany płacić Agencji (czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym jest stały i nie stanowi kryterium oceny ofert).

Opr. pł na podstawie danych Biura Rzecznika Prasowego ANRNewsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)