Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będzie regulacja rosnącej populacji wilka?

Obrazek

Rośnie liczba wilków, które występują obecnie już na większości terytorium kraju. Ale rząd nie planuje żadnych zmian w statusie ochrony wilka. Planowane są tylko działania informacyjne i edukacyjne.   

wk13 grudnia 2021, 14:23

 

O sprawę rosnącej populacji wilków zapytał ministerstwo klimatu i środowiska poseł Paweł Szramka. W odpowiedzi czytamy m.in., że na podstawie prowadzonych obserwacji oraz monitoringu można stwierdzić, że od czasu objęcia wilka ścisłą ochroną gatunkową jego liczba systematycznie wzrasta, podobnie powiększył się zasięg jego występowania. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska szacuje, że na koniec 2019 roku w Polsce żyły 3222 wilki. Gatunek ten, do niedawna spotykany w zasadzie wyłącznie w górach i we wschodniej części Polski, występuje obecnie już w większości regionów geograficznych kraju.

Czy będzie redukcja populacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzasadnionych przypadkach, realizowana jest eliminacja problematycznych osobników. I tak w 2021r. wydano 17 decyzji na 54 osobniki, z czego 31 dotyczyło hybryd psa z wilkiem, natomiast wg danych GDOŚ do tej pory wyeliminowano 5 osobników. - Nie jest natomiast obecnie zakładana zmiana statusu ochrony wilka  zapewnia resort klimatu i środowiska – napisała w odpowiedzi na interpelację  Małgorzata Golińska wiceminister klimatu i środowiska.

Zgodnie z przepisami prawa możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników tego gatunku, w celu wyeliminowania powodowanego zagrożenia np. na umyślne płoszenie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsce, czy zabijanie. Zezwolenia wydawane są przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w zakresie umyślnego płoszenia i przemieszczania), Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zakresie umyślnego zabijania) oraz Ministra Klimatu i Środowiska (w przypadku, gdy czynności mają być wykonane na terenie parku narodowego). Takie zezwolenia mogą być wydawane wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego uzyskaniem stosownego odstępstwa.

Działania informacyjne i edukacyjne

Jednocześnie, w związku z rosnącą populacją wilka, od kilku lat podejmowane są działania informacyjne w zakresie ekologii i behawioru tego gatunku, sposobów zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, czy wreszcie składania wniosków o odstraszanie czy eliminację osobników zagrażających życiu lub zdrowiu, czy też mieniu ludności. Działania informacyjne w kwestii wilka mają jednak charakter ciągły. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska współpracują w tym zakresie zarówno z pojedynczymi osobami, które mają styczność z wilkami, jak też z samorządami, leśnikami, czy członkami PZŁ. Szereg informacji przekazywanych jest na stronach internetowych gdzie można przeczytać jak się zachować w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Opracowana została także „Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk”.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)