Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Bolączki wielkopolskich rolników

Obrazek

Podczas posiedzenia VIII Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V Kadencji poszczególne rady powiatowe zgłosiły listy najistotniejszych wniosków.

dr Piotr Łuczak26 kwietnia 2017, 15:01

Oto niektóre z nich:

Podczas posiedzenia VIII Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V Kadencji 20 kwietnia br., poszczególne rady powiatowe zgłosiły listy najistotniejszych wniosków. Oto niektóre z nich:

Wnioski Rady Powiatowej w Jarocinie

1. Rada zgłasza wiosek w sprawie umożliwienia hodowcom drobiu oraz trzody chlewnej wykorzystywania w mieszankach paszowych stosowanych w żywieniu powyższych gatunków mączek mięsno-kostnych krzyżowo (tj. dla drobiu mączka pochodzenia trzodowego, dla trzody – drobiowego).


W obecnej chwili w kraju obowiązuje bowiem zakaz stosowanie mączek mięsno-kostnych, jako dodatek białkowy do pasz. Memorandum to nie obejmuje jedynie zwierząt futerkowych. Konsekwencją tego faktu jest konieczność importowania drogiej śruty sojowej pochodzącej głównie z krajów Ameryki Południowej. Umożliwienie krzyżowego stosowania mączek w żywieniu zwierząt przyczyni się do poprawy opłacalności produkcji zwierzęcej w sektorach drobiarskim i trzodowym, a także do poprawy bazy pasz białkowych wytwarzanych na terenie kraju.

2. Zwiększenie dofinasowania z budżetu centralnego Państwa na propagowanie rozwoju zwiększenia zasobów rodzimego białka roślinnego w kraju poprzez podwojenie (potrojenie) proponowanej stawki dopłat do zużytego materiału siewnego roślin strączkowych, tj. łubinów, grochu siewnego, bobiku, wyki oraz soi.

Na chwilę obecną import modyfikowanej genetycznie śruty sojowej wynosi ok. 60-70% zapotrzebowania Polski na pasze białkowe. Wobec groźby wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania powyższych surowców zachodzi zagrożenie likwidacji sektora zwierzęcego w kraju. Tymczasem produkcja roślin białkowych nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania przemysłu paszowego na białko roślinne. Jedynie przyznanie w początkowych okresie rozwoju tej gałęzi rolnictwa podwyższonego dofinansowania do materiału siewnego może przyczynić się do częściowego zastąpienia śruty sojowej białkiem pochodzenia roślinnego.

Wnioski Rady Powiatowej w Koninie

1. Wystąpić do prezesa ANR o zmianę przepisów w zakresie procedury przetargowej na dzierżawę nieruchomości rolnych powyżej 2 ha. W powiecie konińskim od stycznia 2017 r. jest do rozdysponowania wśród rolników blisko 500 ha gruntów. Z powodu konieczności składania ofert do notariusza grunty te nadal nie są wydzierżawione, gdyż początkowo nie było chętnego rejenta. Obecnie okazuje się, że nie ma go nawet przy otwieraniu kopert ofertowych. W tej sytuacji konieczność składania ofert do notariusza jest zbędna, gdyż powoduje tylko konieczność pobierania opłat.

Jeżeli w ogłoszeniu o przetargu mówi się że przetarg końcowy odbędzie się np.: 26 kwietnia, a do dzisiaj nie ma rozstrzygnięcia, to wiąże się to tylko z zablokowaniem rolniczych pieniędzy czyli wadium, nie wiadomo do kiedy.

2. Wystąpić o następujące zmiany w procedurze przetargowej ANR:

  • aby uniknąć sytuacji w której rolnik staje wielokrotnie do przetargów, należałoby wprowadzić zasadę, że można wygrać tylko jedną nieruchomość oferowaną do przetargu w ramach restrukturyzacji (rolnik wygrywający działkę na terenie jednego obrębu nie może wygrać na terenie innego obrębu);
  • odległość działki na którą ofertę składa rolnik powinna być liczona od najbliższej działki będącej siedliskiem na dzień 01.01.2016 r. Uniknie się przez to kupowania działek przed przetargiem w pobliżu działki przeznaczonej przez ANR do przetargu;
  • krzywdzące wydaje się również to, że rolnicy którzy mają wysoki przelicznik DJP na hektar w swoim gospodarstwie, mogą wygrać większość działek wystawionych przez ANR do przetargów ogłoszonych w odrębnych ofertach. Przyjąć należy zasadę – jedna działka dla jednego rolnika;
  • ograniczyć ilość dokumentów potrzebnych do przystąpienia do przetargu (np. stan majątkowy, kredyty, przychody i dochody w gospodarstwie);
  • organizacja przetargów i podpisywanie umów w terminie umożliwiającym obsianie gruntów i złożenie wniosku obszarowego;
  • zwiększyć ilość osób, które zajmują się obsługą przetargów w ANR (skróciłoby to okres oczekiwania na podpisanie umów, obecnie trwa to kilka miesięcy, zdarzają się przypadki gdzie ziemia jest nie obsiana po roku i dłużej);
  • punktacja dla młodych rolników powinna obejmować 25 pkt do 40 roku życia, następnie z każdym rokiem o 1 punkt mniej.


3. Wystąpić do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o przyspieszenie możliwości dokonywania ubezpieczeń rolniczych. Ubezpieczenia upraw rolnych powinny być dostępne od początku marca. We wszystkich ubezpieczeniach obowiązuje karencja 14 dni. Ubezpieczenia np.: od przymrozków wiosennych obejmują uprawy wymarznięte po 15 kwietnia. Aby rolnik mógł otrzymać takie odszkodowanie musiałby jednak ubezpieczyć uprawy najpóźniej w końcu marca. Tymczasem w roku bieżącym dopłaty do ubezpieczeń dostępne są dopiero od 18 kwietnia. Sprawa się powtarza z okresu jesiennego, gdzie zabrakło funduszy na ubezpieczenia i mieliśmy zapewnienia, że wiosną będzie lepiej.

4. Wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzone w uprawach i hodowli przez zwierzęta dziko żyjące prawnie chronione (takie jak: żurawie, łabędzie, kormorany, wydry, itp.). Populacja tych gatunków w ostatnich latach powiększa w zastraszającym tempie co powoduje olbrzymie straty a nawet zagraża hodowli stawowej i uprawach polowych.

Rada Powiatowa w Kępnie

1. W okresie intensywnych prac polowych, częste przejazdy po drogach sprzętu rolniczego powoduje problem wywożenia ziemi, błota oraz innych zanieczyszczeń na jezdnie dróg. Konieczność usunięcia zanieczyszczeń po każdym przejeździe pojazdu rolniczego, w przypadku kiedy liczba przejazdów jest większa, stwarza konieczność zaangażowania dodatkowej osoby, która zadbałaby o likwidację zabrudzeń z jezdni. Problem mógłby zostać rozwiązany, gdyby rolnik miał możliwość ostrzegania o zabrudzeniu użytkowników dróg powiatowych i gminnych, a czyszczenie jezdni wykonałby po zakończonych pracach polowych. Dlatego Rada Powiatowa WIR w Kępnie wnioskuje o rozeznanie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą możliwości prawnych do utworzenia w Polsce znaku/tablicy ostrzegawczej o możliwości wystąpienia zagrożenia spowodowanego zanieczyszczeniem dróg, które wydawane byłyby rolnikom na wniosek przez zarządców dróg powiatowych i gminnych.

Rada Powiatowa w Kościanie

Wniosek o wystosowanie pisma do Nadleśnictwa w Kościanie i Konstantynowie z prośbą o zmniejszenie populacji i odstrzał jeleni, danieli i muflonów na terenie powiatu kościańskiego.

Rada Powiatowa w Gnieźnie

Rada wnioskuje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zmianę obowiązujących zasad przy udzielaniu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym w roku 2017. Spółki wodne otrzymały pismo z Urzędu Marszałkowskiego z 25 stycznia 2017r. w którym określono warunki przyznawania dotacji, gdzie jedno z kryteriów – minimalna składka z hektara – to 25 zł. Następnie pismo z 23 marca 2017r. stwierdza nieważność poprzednich ustaleń i wprowadza nową minimalną stawkę w wysokości 26 zł. Mając na względzie kondycje finansowe oraz dobrą działalność spółek wodnych prosimy przy przyznawaniu dotacji wziąć pod uwagę spółki które przyjęły minimalną stawkę z hektara w wysokości 25 zł.

Rada Powiatowa w Wągrowcu

1. Prowadzenie w gospodarstwach, które posiadają drób zeszytów z codziennym przeglądem stanu jest nie do opanowania przez starszych ludzi i powinno być to robione raz w tygodniu lub raz w miesiącu.
2. Zbyt wysokie są kary dla rolników za to, że nie posiadają dokumentu o zdaniu opakowań po środkach ochrony roślin (potrącenia z dopłat obszarowych).
3. Wprowadzenie ustawy o paliwach jest zbyt drastyczne. Zakup zbiorników dwupłaszczowych przez małe i średnie gospodarstwa jest zbyt dużym wydatkiem dla rolników w tak krótkim czasie.

Na podst. materiałów WIR opr. pł

Fot. ŁuczakPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)