Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Inspekcja Weterynaryjna wlepia kary kołom łowieckim

Do Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego docierają informacje z kół łowieckich o tym, że Inspekcja Weterynaryjna wymierza kary za nie wykonanie planów łowieckich odstrzału sanitarnego dzików.  
Dorota Kolasińska19 kwietnia 2021, 16:10
PZŁ informuje, że do Zarządu Głównego docierają z kół łowieckich informacje o wymierzaniu im przez Inspekcję Weterynaryjną kar finansowych za niewykonanie odstrzału sanitarnego w dzierżawionych obwodach łowieckich w ilości wynikającej z wydawanych przez wojewodów rozporządzeń ustalających dla poszczególnych obwodów ilości dzików do odstrzału sanitarnego.

Polski Związek Łowiecki zasięgnął porady prawnika, a z niej wynika, że powiatowi i wojewódzcy lekarze weterynarii błędnie odczytują przepisy. Najwięcej kontrowersji według PZŁ budzi stwierdzenie „nie prowadzi” odstrzału sanitarnego – gdyż stwierdzenie można rozumieć jako całkowite zaniechanie przez koło odstrzału sanitarnego dzików lub nie wykonanie go w sposób należyty. Jednak w tej sytuacji ocena nie jest oparta na konkretnych danych. 

– Inspekcja Weterynaryjna przyjmuje, że nieosiągnięcie liczby dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego jest równoznaczne z nieprowadzeniem odstrzału, co w ocenie Zarządu Głównego jest wynikiem błędnej wykładni przywołanego wyżej przepisu. Tym samym wymierzając sankcję z art. 85aa ust. 1 pkt 18 powołanej ustawy organy Inspekcji Weterynaryjnej winny wykazać, i przede wszystkim udowodnić (!), że odstrzał nie był prowadzony bądź też prowadzony był nienależycie. Samo nieosiągnięcie narzuconych limitów odstrzału nie stanowi domniemania nieprowadzenia bądź nienależytego prowadzenia odstrzałów. Takie domniemanie nie wynika bowiem ani z treści przepisu, ani też nie ma charakteru domniemania faktycznego – podkreśla PZŁ. 

Według PZŁ żeby przeanalizować czy dane koło realizowało plan czy nie, organy Inspekcji powinny każdorazowo ustalić, jakie działania podejmował dzierżawca obwodu łowieckiego, w którym nie osiągnięto planu. Według myśliwych istotna jest liczba wyjść myśliwych w łowisko, ilość dzików wynikająca z inwentaryzacji oraz planów łowieckich, a także dane o ilości i wymiarze szkód łowieckich. PZŁ zaznacza, że tylko na podstawie tych informacji można stwierdzić czy dziki na danym terenie występują stale czy czasowo i czy w ogóle występują. 

 – Dane te umożliwią też rzetelną ocenę rzeczywistej ilości dzików w obwodzie oraz ustalenie czy populacja dzika na terenie danego obwodu jest stabilna czy też ulega zmniejszeniu, m.in. ze względu na wcześniejsze odstrzały sanitarne – dodaje PZŁ. 

Kara za niewykonanie planu odstrzału sanitarnego dla koła łowieckiego wynosi od 0,25 do 1,3 wysokości kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

oprac. dkol na podst. PZŁ
fot. poglądowe


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)