Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Inwestowanie w biogazownie – najstabilniejsze źródło odnawialnej energii

Obrazek

Biogaz powinien być priorytetem, ponieważ jak twierdzi ministerstwo rolnictwa, inne źródła odnawialnej energii nie są tak stabilne. Proponują rozwiązania zmierzające ku poprawie możliwości inwestowania w biogazownie.

wk6 marca 2023, 14:31
Ukazała się informacja po toczących się pracach nad ustawą „o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych” w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Janusz Kowalski wiceminister rolnictwa odpowiada za jej przygotowanie.

Zdaniem MRiRW projekt ustawy „odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Ponadto, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski 2040 („PEP2040”) polskie biogazownie mogą pełnić w systemie nie tylko istotną rolę wytwórczą, ale również szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc. Elastyczność wytwarzania w tego rodzaju instalacjach stanowi istotny atut wobec rosnącego udziału mniej stabilnych instalacji OZE (w szczególności instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych) w miksie energetycznym Polski – czytamy w informacji o ustawie”.

Zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności Polski 

Z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną, resort rolnictwa uważa, że koniecznie jest zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności Polski w zakresie energetyki. Może być to osiągnięte przez rozwój rolniczych biogazowni, których funkcjonowanie oparte ma być jako dostępny lokalnie substrat. Zatem biogazownie rolnicze mają stanowić instrument, który ma zwiększyć bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną Polski, a przy tym będąc ważnym elementem transformacji energetycznej.

Biogazownia – przyjazna środowisku

Biogazownie mają jednocześnie stanowić domknięcie systemu gospodarowania odpadami, które powstają w polskich gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Substrat, który powstaje w tych miejscach, może być wykorzystywany w lokalnej biogazowni do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła i biogazu w sposób przyjazny środowisku.

Zobacz także: Ciepło z rolniczej elektrociepłowni. Biogazownia to oszczędność i ekologia

- Sytuacja, w której paliwo do tego rodzaju instalacji jest produkowane na miejscu, jest zużywane na miejscu, a następnie, jako poferment, lokalnie wykorzystywane na potrzeby nawożenia gleb uprawnych stanowi sytuację tak dalece pożądaną, że zasługuje na szczególne rozwiązania prawne, które pozwolą upowszechnić ten model w całej Polsce. Podkreślić przy tym należy, że biogazownie jako odnawialne źródło energii, zastępując produkcję energii z paliw kopalnych, zmniejszają emisję dwutlenku węgla i substancji zanieczyszczających powietrze - przekonuje resor rolnictwa.

W jaki sposób rząd będzie promował biogaz?

W projektowanej ustawie zostanie zaproponowane, jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzenie:
  • ułatwień w procesie inwestycyjnym, poprzez określenie szeregu przepisów proceduralnych odnoszących się do postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
  • ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, poprzez wskazanie, że nie stanowią odpadu substraty określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym, co doprowadzi do tego, że nie będzie wymagane przeprowadzenie określonej procedury administracyjnej przed odpowiednim marszałkiem województwa w przedmiocie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu, lub substancji za produkt uboczny;

Czytaj również: Polska stanie się potentatem w produkcji biometanu?

  • ułatwień w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego, poprzez określenie, że wymieniony w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.

Kiedy ustawa będzie gotowa?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje, aby ustawa była gotowa w I kwartale 2023 roku. Za przygotowanie ustawy odpowiada Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.


wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)