Konkurs: Sto lat mojego gospodarstwa

Konkurs: Sto lat mojego gospodarstwa

Stulecie odzyskania niepodległości, przypadające w 2018 r., chcemy uczcić specjalnym konkursem, organizowanym wspólnie przez nasze wydawnictwo i Polską Akademię Nauk.

r e k l a m a

Czekamy na wspomnienia, pamiętniki, listy i zdjęcia opisujące historię Waszych rodzin i gospodarstw. Jak zmieniał się warsztat Waszej pracy, kto pracował, co jadaliście, kiedy i jak świętowaliście. Jakie były wojenne losy gospodarstwa, kto je opuszczał, jak je przekazywano? Jakie są rodzinne anegdoty związane z pracą na roli?

Najlepsze prace i zdjęcia opublikujemy. Pula nagród wynosi 5 tys. zł.

Nie ograniczamy formy wspomnień, ani objętości i czasu ich wysyłki. Prosimy je słać na adres: Redakcja top agrar Polska, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, e-mail: listy@topagrar.pl z dopiskiem „100 lat mojego gospodarstwa”.

Ze względu na prośby czytelników, przedłużamy konkurs do końca listopada br.

Pełne zasady konkursu poniżej.


Regulamin Konkursu pt. „100 lat mojego gospodarstwa”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Konkurs pod nazwą „100 lat mojego gospodarstwa”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101146, wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, wpisanym do Rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, prowadzonego przez Prezesa PAN, pod numerem RIN-I-43/98, posiadającym numer REGON: 000325890, NIP: 5251944103, zwane dalej „Organizatorami”.

2.   Realizacja Konkursu odbywać się będzie przy udziale redakcji następujących czasopism: „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, „Top Agrar Polska”, „Gospodyni”, „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, „Sad Nowoczesny”, „Pod Osłonami”, zwanych dalej „Czasopismami”.

 

§ 2

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem pracowników Organizatorów, innych osób biorących udział w organizowaniu Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych, wyrażoną na piśmie. W przypadku uczestnictwa w uroczystym wręczeniu nagrody, pisemne zaproszenie kierowane jest do osoby niepełnoletniej wraz z opiekunem.

3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która prowadzi pamiętnik, wspomnienia lub chciałaby wypowiedzieć się w temacie związanym z tytułem i założeniami Konkursu.

4. Prace konkursowe należy składać w języku polskim. Dopuszczane są wyjątki, w których będą cytowane krótkie wypowiedzi w językach obcych. Decyzję o dopuszczeniu tekstu do Konkursu podejmie Komisja Konkursowa. Prezentowane prace mogą być uzupełnione zdjęciami, rysunkami lub ilustracjami.

5. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o przeniesieniu na Organizatorów majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy. W przypadku prac przesłanych drogą elektroniczną, pisemne oświadczenie może zostać nadane na adres Organizatora najpóźniej ostatniego dnia składania prac.

 

§ 3

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się, że:

1) za Pamiętnik uznaje się „relację uczestnika lub świadka o minionych wydarzeniach, sporządzanych systematycznie i na bieżąco, utrwalanych w formie zapisu na papierze lub zapisie audio i video na nośnikach elektronicznych. Relacja może być uzupełniona własnymi uwagami, komentarzami i opiniami zawierającymi osobiste, subiektywne odniesienia do wydarzeń opisywanych w pamiętniku, które zostały utrwalone w formie zapisu na papierze lub zapisie audio i video na nośnikach elektronicznych.

2) za Wspomnienie uznaje się „relacje sporządzone po dłuższym czasie (np. po kilku, kilkunastu latach), odtwarzające z pamięci lub notatek minione wydarzenia, opatrzone własnym, osobistym i subiektywnym komentarzem. Może dotyczyć pojedynczych wydarzeń, wybranego okresu (np. roku, kilku lat) lub pojedynczego wydarzenia”;

3) za Wypowiedź uznaje się „wyrażenie osobistych uwag, opinii lub ocen w odniesieniu do wydarzeń, zjawisk i procesów, skierowane do konkretnego adresata, grupy lub w celu udokumentowania osobistego stosunku do określonej rzeczywistości”.

 

§ 4

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane teksty o charakterze reklamowym, służące w szczególności promocji towarów i usług.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 5 stron.

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii