Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Kontraktacja płodów rolnych. Będzie nowelizacja ustawy o ARR

Obrazek

Do Sejmu wpłynęła nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego, która dotyczy kwestii zmiany przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych. Rząd chce doprecyzować przepisy dotyczące m.in. kar za produkty nabyte wskutek złej umowy.

17 czerwca 2017, 19:17

Unijne przepisy od dawna dają państwom członkowskim możliwość wprowadzenie przepisów „dotyczących stosunków umownych celem właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego”.  Postanowił skorzystać z tego rząd, który zaproponował wprowadzenie obowiązku zawierania umów na sprzedaż artykułów rolnych na piśmie. W ten sposób resort rolnictwa poprawić pozycję rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Teraz nastąpi doprecyzowanie tych przepisów.

Co się zmieni?

Po pierwsze umowy na dostarczenie produktów rolnych będą wymagana  wtedy, kiedy jedną ze stron będzie rolnik, którego gospodarstwo rolne jest położone na terenie Polski.

Po drugie rząd zaproponował, aby obowiązek zawierania umowy był ograniczony do „sektorów rolnych mających istotne znaczenie dla Polski”. W praktyce będzie więc to dotyczyło:

 • zbóż,
 • buraków cukrowych,
 • chmielu, lnu i konopi,
 • owoców i warzyw, tytoniu,
 • wołowiny i cielęciny,
 • mleka surowego,
 • wieprzowiny,
 • baraniny i koziny,
 • jaj,
 • mięsa drobiowego.

Pisemnych umów nie trzeba będzie zawierać w przypadku:

 • produktów rolnych nieuprawianych w Polsce (np. ryż, oliwki stołowe),
 • produktów przetworzonych,
 • sektorów o mniejszym znaczeniu rynkowym (np. jedwabniki)
 • lub sektorów, których produkty rolne nie są przedmiotem powszechnego obrotu (np. susz paszowy).

Po trzecie zaproponowano, aby oprócz formy pisemnej zawarcia umowy, dopuścić formę dokumentową albo elektroniczną.

I wreszcie po czwarte rząd chce, aby wyłączyć z obowiązku zawierania umów pisemnych rolników sprzedających w ramach dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego.

Nowe wymiary kar

Rząd chce także zróżnicować wysokość kar pieniężnych w zależności od przewinienia, w przypadku gdy produkty rolne nabywane są na podstawie wadliwej umowy.

I tak w przypadku niespełnienia warunków dotyczących:

 • ilości i jakości odnośnych produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw,
 • okresu obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy,
 • szczegółów odnośnie do terminów i procedur płatności,
 • ustalenia odnośnie do odbioru lub dostawy produktów rolnych oraz przepisów mających zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej zaproponowano karę pieniężną w wysokości 1% zapłaty za każdy niespełniony warunek za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

W przypadku niespełnienia warunku dotyczącego ceny oraz warunku dotyczącego wymogu zawarcia umowy przed dostawą zaproponowano w projekcie ustawy, aby nabywca podlegał karze w wysokości 4% zapłaty za każdy niespełniony z wymienionych warunków za produkty wadliwie nabyte.

Jednakże, gdy umowa nie spełnia więcej niż jednego z warunków, kary pieniężne dla nabywcy sumują się, z tym że łączna kara pieniężna nie może przekroczyć 5% zapłaty za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

W przypadku umów zawieranych w sektorze buraka cukrowego zaproponowano kary pieniężne w wysokości 5% zapłaty za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.    wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)