Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Łatwiejsza zamiana działek?

Obrazek
Ministerstwo rolnictwa chce ułatwić Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa dokonywanie zamian nieruchomości. W ten sposób ma się zwiększyć efektywność gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
wk10 czerwca 2021, 15:26
Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, którego celem jest konieczności zwiększenia efektywności procesu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. - Zmieniająca się rzeczywistość wywiera bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki państwa, w tym polityki rolnej. Aktualny kontekst gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz cele ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wymagają modyfikacji – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.  

Nieruchomość za nieruchomość rolną

Ministerstwo rolnictwa chce dopuścić możliwości dokonania zamiany, na podstawie której:
osoba fizyczna (a więc nie tylko rolnik w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów), 
osoba prawna 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
przenosiłaby na Skarb Państwa własność nieruchomości (zarówno tych, które mają charakter rolny jak i tych, które nie są nieruchomościami rolnymi), w zamian za przeniesienie przez KOWR, na ten podmiot własności nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Nadrzędny interes publiczny
Zmiana przepisów ma stwarzać możliwości zamiany nieruchomości na nieruchomość rolną w sytuacji, gdy jest to uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, czyli realizacją zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności:
wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, 
aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. 
Do takiej zamiany będzie potrzebna zgoda ministra rolnictwa, który będzie oceniał czy zamiana będzie korzystna.
 

Zasady zamiany

Zasadą jednak pozostaje zamiana na nieruchomość, która w:
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
miejscowym planie rewitalizacji, 
miejscowym planie odbudowy, 
jest przeznaczona na cele inne niż rolne.

Albo w przypadku której w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu na którym ta nieruchomość jest położona określony został jako inny niż rolny. 
Z kolei w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – która jest położona na terenie określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako niezwiązany z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Jednakże za zgodą ministra właściwego do spraw rolnictwa, gdy nieruchomość będąca przedmiotem zamiany ma istotne znaczenie dla realizacji zadań polityki rolnej państwa i dla pełnej realizacji tej polityki powinna wrócić do Zasobu, a jednocześnie podmiot, z którym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma takiej zamiany dokonać, daje gwarancje prawidłowej gospodarki lub gospodarowania nieruchomością w inny sposób – mający pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich, to nie powinno być przeszkód, by na skutek zamiany mógł otrzymać nieruchomość rolną z Zasobu.
 
Projektowany przepis znajdzie zastosowanie zatem w sytuacji zamiany nieruchomości o każdym charakterze na rolną lub taką, gdzie rolny charakter nieruchomości Zasobu nie został całkowicie wyłączony. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)