Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Minister Sawicki w obronie aresztowanych rolników z Pyrzyc

Obrazek

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wystosował dziś list do Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z prośbą o przyjęcie poręczenia za rolników zatrzymanych 6 października br.

dr Piotr Łuczak13 października 2015, 12:39

Prokuratura stawia zarzuty rolnikom, którzy rzekomo umawiali się między sobą, że nie będą licytować stawek na grunty w przetargu ograniczonym. Tym samym uderzyła w tych spośród rolników, którzy byli liderami innego wątku – zajazdu na pola spółek, które rok rocznie przedłużały pod Pyrzycami  umowy dzierżawy. Grunty, zamiast wrócić do Zasobu ANR, lokalny oddział Agencji wydzierżawiał tym samy spółkom ponownie. To wyczerpało cierpliwość rolników. Wjechali na pola rolników, zasiali je. Twierdzą, że w odwecie aresztowano ich kolegów.

Za aresztowanymi ujął się dziś Marek Sawicki. Minister i jednocześnie poseł na Sejm RP w liście do prokuratury prosi o przyjęcie poręczenia i niezwłoczną zamianę tymczasowego aresztowania na inne, przewidziane przepisami prawa środki zapobiegawcze, które pozwolą rolnikom na powrót do domów. Minister zwraca uwagę na wątpliwości związane z przyjętą kwalifikacją czynów zarzuconych zatrzymanym. Podnosi przy tym kwestie dotyczące zadań Agencji Nieruchomości Rolnej, która nie jest instytucją powołaną do osiągania zysków, gdyż jej głównym zadaniem jest realizacja obowiązku kształtowania ustroju rolnego państwa. Zadanie to jest realizowane przez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Z dotychczas podawanych informacji nie wynika, jakoby zatrzymani rolnicy nie spełniali merytorycznych warunków udziału w organizowanych przez ANR przetargach ograniczonych. pł

List Marka Sawickiego na kolejnej stronie

Szczecin, dnia 13 października 2015 r.Pan
prok. Dariusz Wiśniewski
Prokurator Okręgowy w Szczecinie    W dniu 6 października 2015 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali dwanaście osób, którym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i utrudniania przetargów publicznych, to jest popełnienia przestępstw kwalifikowanych z art. 258 § 1 i 3 Kodeksu karnego, art. 305 § 1 i art. 305 § 2 Kodeksu karnego. Wśród zatrzymanych było jedenastu rolników z okolic Pyrzyc w woj. zachodniopomorskim.

Jak podano w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w śledztwie ustalono, że do przetargów ograniczonych organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych przystępowali rolnicy, którzy przed etapem licytacji danej nieruchomości uzgadniali, która osoba wygra dany przetarg. W praktyce miało wyglądać to w ten sposób, że rolnik, który miał wygrać przetarg oferował zapłacenie kwoty minimalnej za nieruchomość, określonej przez Agencję, a pozostali w ogóle nie przystępowali do licytacji. W efekcie tego rolnik wygrywał przetarg, a ziemia była sprzedawana za kwotę niższą niż ta, która mogłaby być uzyskana gdyby nie doszło do zmowy rolników i odbyłaby się normalna licytacja. W ten sposób rolnicy uczestniczący w zmowie działali na szkodę Skarbu Państwa oraz co należy podkreślić na szkodę innych niebiorących udziału w procederze rolników, którzy nie mieli szans na zakup ziemi, nie będąc członkami grupy.

W tych okolicznościach Sąd Rejonowy, działając na wniosek Prokuratury, zastosował wobec większości rolników środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W związku z powyższym, jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także poseł na Sejm RP, proszę o przyjęcie ode mnie poręczenia, o którym mowa w art. 272 Kodeksu postępowania karnego, i niezwłoczną zmianę zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na inne nieizolacyjne, przewidziane przepisami prawa.

Pragnę wskazać, że przyjęta kwalifikacja czynów popełnionych przez zatrzymanych rolników może budzić wątpliwości. Mianowicie, trudno jest zaakceptować argumentację, iż nabywanie przez rolnika własności państwowej ziemi rolnej po cenie równej cenie wywoławczej naraża na straty Skarb Państwa. Przypomnę, że Skarb Państwa, którego powiernikiem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, nie jest podmiotem ustanowionym w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja realizuje również zadania określone odrębnymi przepisami, a w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego, które w art. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nakładają na władze publiczne, w tym ANR, obowiązek kształtowania ustroju rolnego państwa przez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Z dotychczas podawanych informacji nie wynika, jakoby zatrzymani rolnicy nie spełniali merytorycznych warunków udziału w organizowanych przez ANR przetargach ograniczonych. Dlatego – w mojej opinii – warto wziąć w przedmiotowo istotnej sprawie pod uwagę nadrzędność celu wywodzonego z art. 23 Konstytucji RP nad wąsko pojętym interesem finansowym Skarbu Państwa.

Nadto wskazuję, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, cenę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Jest to zatem cena rynkowa, ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z przepisami prawa i zasadami wykonywania tego zawodu. Jeżeli Prokuratura Okręgowa kwestionuje rzetelność przedstawionych wycen wartości zbywanych nieruchomości, swoje czynności powinna raczej skierować w kierunku osób odpowiedzialnych za prawidłowość stosownych opracowań.
Warto wiedzieć, że w oparciu o tak ustaloną cenę rynkową (wywoławczą) ANR zbywa bez przetargu nieruchomości z Zasobu podmiotom uprawnionym na mocy art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa m.in. dzierżawcom, byłym właścicielom nieruchomości lub ich spadkobiercom, spółdzielni produkcji rolnej, czy zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną. Trudno zakładać, że przy tego rodzaju licznych transakcjach dochodzi do narażenia interesu Skarbu Państwa.

Jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowanie sprzeciwiam się koncepcji, w ramach której postępowania przetargowe prowadzone przez ANR miałyby zmierzać do maksymalizacji zysku państwa ze sprzedaży nieruchomości rolnych, poprzez dopuszczenie do nieograniczonej konkurencji wszelkich podmiotów. Takie podejście wielokrotnie doprowadziło do spekulacyjnego obrotu ziemią rolną, niepożądanego z punktu widzenia zasad kształtowania ustroju rolnego i konieczności zapewnienia naszemu krajowi bezpieczeństwa żywnościowego.
Biorąc pod uwagę wyżej wskazane racje oraz konieczność prowadzenia przez zatrzymanych rolników pilnych prac polowych, jestem w stanie zagwarantować, że osoby podejrzane będą stawiać się na każde wezwanie i nie podejmą się bezprawnego utrudniania postępowania karnego. Proszę więc o przyjęcie mojego poręczenia i pilne zwolnienie zatrzymanych osób z aresztu.

Apeluję również o ponowne dogłębne przemyślenie przez właściwego Prokuratora podstaw postawionych rolnikom zarzutów, mając na względzie, że obowiązkiem Prokuratury jest stanie na straży praworządności, co przejawia się również troską o nieczynienie dolegliwości osobom, którym nie można przypisać popełnienia przestępstwa.

Marek Sawicki

 

O sprawie rolników i spornych gruntów pisaliśmy TUTAJ.


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy