Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

MRiRW – rozszerzenie rozwiązań tarczy antykryzysowej dla rolnictwa

Obrazek
Resort rolnictwa przedstawił dodatkowe rozwiązania, które przewidziano w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Kolejne są w trakcie przygotowań. 
Dorota Kolasińska9 kwietnia 2020, 18:53
Minister Ardanowski zaproponował dodatkowe rozwiązania dla rolników lub przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą (spółki, spółdzielnie, przetwórstwo). 

Rozwiązania zaproponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 


Zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny
Rolnikowi i domownikowi w sytuacji kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego lub hospitalizacji w związku z COVID-19 będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (około 1300 zł). 

Zmiany w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
Ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych będzie można prowadzić szybkie działania antykryzysowe. 

Brak odsetek za nieterminowe regulowanie należności na Fundusz Promocji
Nie będą naliczane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, bieg terminów wykonania określonych czynności będzie zawieszony, a dokumenty do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie można składać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ARiMR – Odsetki nie będą naliczane
Nie będą naliczanie odsetki od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR, jeżeli środki wpłyną na konto ARiMR w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem spłat

Zmiany w PROW 2014-2020
zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy;

 • zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych, a w przypadku pozostałych beneficjentów - przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;
 • umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;
 • umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nie objętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków składanych do LGD będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego);
 • zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców; dotyczy to także Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
 • umożliwienie wydłużania terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”;
 • przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19;
 • wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;
 • możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.


Resort rolnictwa podkreśla, że sytuacja związana z epidemią koronawirusa wymusiła zmiany przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r., gdyż nie rozwiązywała ona wszystkich problemów beneficjentów PROW 2014-2020. Konieczność wprowadzenia powyższych punktów pozwoli na dalsze wdrażanie PROW 2014-2020, jednak w zakresie, na który pozwoli obecna sytuacja. 

– Rozwiązania zawarte w pkt 7–9 obejmą także te przypadki przekroczenia terminów, niespełnienia warunków, niewywiązywania się z realizacji zobowiązań, które wystąpiły przed wejściem w życie tych rozwiązań – od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego – informuje ministerstwo rolnictwa. 

Elastyczny czas pracy
W specustawie pojawiły się rozwiązania dotyczące uelastycznienia czasu pracy, które obejmą pracodawców będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.

Pracodawca będzie mógł: 
 • zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
 • polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
 • zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, z tym że w takim przypadku nie stosuje się uregulowań dotyczących dyżuru określonych w art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 • polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Oświadczenia o braku zmian
Zaproponowano także składanie przez rolników oświadczeń o braku zmian w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i pomocy obszarowej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu albo zdjęcia, jednak będzie to akceptowane jeżeli później zostanie doniesiony oryginał. Ochrona roślin i rolnictwo ekologiczne
Zaproponowane rozwiązania wprowadzają na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odstępstwa od obowiązków określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz przepisach o ochronie roślin przed agrofagami dotyczących:
 • ukończenia wymaganych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin;
 • poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Ponadto zaproponowano również umożliwienie przeprowadzania ocen zdrowotności roślin przed wydaniem paszportu roślin przez osoby, które nie zdały wymaganego egzaminu przed wojewódzkim inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa.

Ministerstwo rolnictwa tłumaczy, że proponowane rozwiązania są oczekiwane przez samorząd rolniczy – dotyczą bowiem dużej grupy producentów rolnych. Co roku w szkoleniach z zakresu środków ochrony roślin uczestniczy od 59 tys. osób (w 2016 r.) do 140 tys. osób (w 2014 r.).

Z kolei obowiązek poddania badaniom sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin dotyczy każdego roku ponad 60 tys. gospodarstw.
Odstępstwa dotyczące osób dokonujących sprzedaży środków ochrony roślin mają na celu ułatwienie działalności przedsiębiorców, ale i wyeliminowanie potencjalnych barier administracyjnych, które mogłyby zakłócić dostępność środków do produkcji rolnej.Eksport roślin
W celu ułatwienia działania producentom rolnym i przedsiębiorcom w okresie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 zaproponowano również przesunięcie terminu zgłaszania zamiaru eksportu roślin przez podmioty wpisane do rejestru eksporterów oraz terminu na dostosowanie się do regulacji ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami przez podmioty uprawnione do znakowania opakowań drewnianych, a także umożliwianie podejmowania działań przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie wniosków i informacji przekazywanych w formie skanów pocztą elektroniczną.

Kontrole gospodarstw ekologicznych
W zakresie rolnictwa ekologicznego na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zaproponowano dopuszczenie do prowadzenia kontroli przeprowadzanej przez jednostki certyfikujące osób nie będących inspektorami rolnictwa ekologicznego. Jednocześnie osoby wykonujące te kontrole nadal muszą spełniać wymagania przewidziane przepisami UE. Takie rozwiązanie jest niezbędne w obecnej sytuacji w celu zachowania możliwości przeprowadzania kontroli przez jednostki certyfikujące.

Działania osłonowe dla rolników i przedsiębiorców

Ministerstwo rolnictwa poinformowało także innych rozwiązaniach dla rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników. 

Wsparcie finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu 
Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować przedsiębiorcom wsparcie niezbędne dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw, wynikających z wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń. Celem tego działania ma być zapewnienie przedsiębiorcy płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. Dotyczy ono m.in.; pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Będzie ono udzielane na wniosek przedsiębiorcy w drodze umowy, która będzie regulować zasady jego wykorzystania. ZUS – zwolnienie z opłacania składek
Państwo pokryje składki ZUS przedsiębiorcom zgłaszającym do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Z opłacania składek będą zwolnieni wszyscy płatnicy zatrudnieni w spółdzielniach socjalnych (do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie będzie wliczało się pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego). 

Ponowna wypłata świadczenia postojowego
W miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – wprowadzona zostanie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. 
Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowanie zatrudnienia
Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do:
 • obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;
 • objęcia pracownika postojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Podmiotami tymi będą zgodnie ze zmienionym art. 15g ust. 1 również organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na podstawie wizy Schengen,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
 • w ramach ruchu bezwizowego,
 • na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– jego pobyt na tym terytorium uważa się z mocy prawa za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.

Cudzoziemcy będą uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny jeżeli:
 • posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową;
 • posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń, w tym oświadczenie, które umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem.
 • Ważność kart pobytu, których okres ważności, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku takim przypadku nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.
 • Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się z mocy prawa do 30 dnia od odwołania tego, ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.
Zaproponowane przepisy zapewnią brak konieczności udawania się przez cudzoziemców do urzędu w okresie zagrożenia i będą miały zastosowanie z mocy prawa, w szczególności dotyczy to zachowania ważności dokumentów, a zatem nie będzie obowiązku ich wydania lub wymiany.

Rozwiązania te umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu i zatrudnienie cudzoziemców. Rozwiązania te dotyczą w szczególności pomocników rolnika świadczących na rzecz rolnika pomoc przy zbiorach na podstawie umowy o pomoc przy zbiorach.

Źródło: gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)