Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Niemcy: minister rolnictwa odpowiada na postulaty protestujących rolników

W środę po południu federalna minister rolnictwa, Julia Klöckner, rozmawiała z rolnikami, którzy obecnie demonstrują przed Ministerstwem Rolnictwa w Berlinie. Co więcej, odniosła się do większości ich postulatów.

Dominika Mulak28 stycznia 2021, 20:05
Poniżej postulaty wraz z odpowiedziami ze strony federalnej minister rolnictwa:

1. Surowce pochodzące z pierwotnej produkcji rolnej należy rozliczać po pełnych kosztach

Minister rolnictwa, Julia Klöckner: W gospodarce rynkowej ceny odgrywają ważną rolę w łączeniu podaży i popytu. Dotyczy to również rolnictwa. Dotyczy to również rolnictwa. Żądanie wystawiania faktur na surowce po pełnych kosztach i ustalania odpowiednich cen minimalnych nie uwzględnia różnorodności kosztów produkcji rolników. W przypadku zagwarantowania cen minimalnych istnieje ryzyko nadprodukcji, ponieważ tanie firmy zwiększą produkcję.   

Aż do lat 80-tych rolnictwo charakteryzowało się w dużej mierze cenami ustalanymi przez państwo na ważne produkty rolne. Jeziora mleczne i góry masła to dwa przykłady niekorzystnych zjawisk.

25 lat temu WPR zaczęła zmierzać w kierunku silniejszej orientacji rynkowej. W wielu obszarach doprowadziło to do tego, że produkcja rolna była w stanie dostosować się do potrzeb rynku, co pomogło wzmocnić konkurencyjność.

2. Preferencje dla produktów lokalnych i odpowiadające im oznaczenia pochodzenia

Minister rolnictwa, Julia Klöckner: Handel międzynarodowy jest kluczem do globalnego rozwoju dobrobytu. Bez handlu poziom życia ludzi byłby znacznie niższy. Ponadto konsumenci nie mieliby wyboru produktów. Bojkotowanie produktów zagranicznych jest sprzeczne z zasadami jednolitego rynku. W odniesieniu do oznaczania pochodzenia żywności obowiązują jednolite przepisy w całej UE.  

Rozporządzenie UE nr 1169/2011 (w sprawie informacji o żywności), przewiduje obowiązkowe wskazanie pochodzenia. Od 1 kwietnia 2020 r. należy również wskazać pochodzenie podstawowego składnika (tzw. głównego składnika), jeśli nie odpowiada on podanemu pochodzeniu żywności. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązkowe jest podanie kraju lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa wieprzowego, baraniego, koziego i drobiowego. Należy zasadniczo podać miejsce hodowli i uboju zwierzęcia. Na niektórych obszarach wskazanie pochodzenia jest obowiązkowe w przepisach specjalnych.

Zgodnie z decyzją ETS z października 2020 r. wiążące krajowe regulacje dotyczące oznaczania pochodzenia są możliwe tylko pod rygorystycznymi wymogami prawnymi. Przetwarzanie żywności jest bardzo złożone, bo np. składniki produktów przetworzonych mogą pochodzić z różnych krajów, a w przypadku zmiany pochodzenia konieczna byłaby zmiana etykiety. Ponadto przepisy dotyczące oznaczania pochodzenia mogą utrudniać szybką i łatwą zmianę źródła. Obowiązkowe oznaczanie pochodzenia wszystkich produktów przetworzonych stanowiłoby, zatem ogromne obciążenie dla danej gospodarki.  Niemieckie ministerstwo rolnictwa (BMEL) opowiada się za bardziej przejrzystym oznaczaniem pochodzenia żywności na szczeblu UE. Podczas niemieckiej prezydencji w Radzie UE temat ten został już podjęty i promowano rozszerzenie oznaczania pochodzenia.

3. Wszystkie produkty spożywcze rozprowadzane w Niemczech muszą spełniać niemieckie normy

Minister rolnictwa, Julia Klöckner: Importowane produkty muszą zawsze spełniać standardy produktowe, które przewidują przepisy UE dotyczące produktów europejskich. Są to wymogi, które UE stawia jakości produktów w prewencyjnej ochronie konsumentów, w sensie bezpieczeństwa produktów lub mające na uwadze zdrowie roślin i zwierząt. Standardy produktowe mają zastosowanie zarówno do produktów lokalnych, jak i europejskich, a także do produktów pochodzących z krajów spoza UE. Jest to ważne dla zapewnienia pełnej ochrony konsumentów.

Sytuacja jest inna w przypadku wymagań dotyczących sposobu produkcji, tzw. Standardów produkcyjnych. Z reguły podlegają one wyłącznie ustawodawstwu krajowemu w kraju pochodzenia. Mogą one zatem prowadzić do zróżnicowania warunków konkurencji. Z drugiej strony, prowadzą one również do zróżnicowania produkcji. Produkty, które nie spełniają niemieckich norm, nie są dopuszczane przez UE i WTO.

4. Zawieszenie rozporządzenia w sprawie nawozów z 2021 r. oraz wszystkich rozporządzeń i przepisów przyjętych w 2020 r. dotyczących uprawy roli, produkcji pasz polowych i hodowli zwierząt

Minister rolnictwa, Julia Klöckner: Niemieckie Ministerstwo Rolnictwa (BMEL) dąży do tego, aby dodatkowe wymogi dla rolnictwa były tworzone na podstawie naukowej, zorientowane na praktykę i pozostały przystępne dla rolnictwa. Przy wdrażaniu wyższych standardów rolnictwo wspierane jest środkami finansowymi.

BMEL ma obecnie największy od czasu Zjednoczenia Niemiec budżet. Na rok 2021 wynosi on około 7,6 mld euro. Łącznie na inwestycje w rolnictwie w latach 2021-2024 przeznaczony zostanie miliard euro. Oznacza to początek jednego z największych programów modernizacyjnych wspierających rolników.
    
W związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym niewłaściwego wdrożenia dyrektywy azotanowej, Niemcy musiały zaostrzyć swoje wymagania dotyczące nawozów. Alternatywą byłyby grzywny w wysokości ponad 800 000 euro dziennie i jeszcze surowsze warunki, które narzuciłaby Bruksela. W interesie rolników minister federalna Klöckner zwróciła się do Komisji Europejskiej, aby część rozporządzenia mogła zostać wdrożona dopiero 1 stycznia 2021 roku.

W trakcie zmiany rozporządzenia w sprawie nawozów nasze ministerstwo przywiązywało również wagę do jednolitego oznaczania obszarów zanieczyszczonych (tzw. „obszarów czerwonych”). Dotychczas kraje członkowskie UE traktowały to w różny sposób, co spotkało się ze znaczną krytyką ze strony Komisji Europejskiej i rolników.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązkowa jest poprawa jakości i ilości punktów pomiarowych oraz ujednolicenie ich oznaczania przez kraje związkowe. Jest to ważny krok w kierunku większej sprawiedliwości, sprawiedliwości wobec zanieczyszczającego i identyfikowalności.

Przygotowany projekt ustawy o ochronie owadów jest nadal koordynowany przez ministerstwo. Wdrażając program działań na rzecz ochrony owadów, BMEL zapewnia zachowanie proporcjonalności środków i możliwość uprawy na obszarach intensywnie użytkowanych.

Rolnictwo jest aktywnie wspierane przez specjalny ramowy plan dla ochrony przed owadami.

Minister federalna Klöckner powołała Centrum Kompetencji ds. Hodowli Zwierząt Gospodarskich. Propozycje komisji, w którego skład wchodzą sprawdzeni eksperci, są obecnie analizowane w ramach studium wykonalności. Wyniki mają być dostępne w lutym.

5. Wprowadzenie koncepcji zarządzania kryzysowego na rynku mleka

Minister rolnictwa, Julia Klöckner: Trwają prace nad koncepcją zarządzania kryzysowego na rynku mleka niemieckiego związku hodowców bydła mlecznego (BDM) - w zależności od poziomu ceny producenta, docelowo polegać będzie na wprowadzeniu regulacji ilościowej, która ma być stosowana na stałe.

Obowiązująca regulacja ilościowa z nakładaniem podatków to nowe obciążenia administracyjne i biurokratyczne, jak w czasach obowiązywania kwoty mlecznej.

Znaczna część koncepcji jest przedmiotem propozycji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany wspólnej organizacji rynku i jest obecnie przedmiotem dyskusji w ramach rozmów trójstronnych między Radą, Parlamentem i Komisją.

Odpowiednie propozycje Parlamentu mają mieć zastosowanie nie tylko do sektora mleka, ale do wszystkich obszarów produktowych. Stanowiska Rady i Komisji z jednej strony, a Parlamentu z drugiej są od siebie bardzo odległe.

Źródło: topagrar.com
Fot. Twitter/BMEL


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)