Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nowe zasady zatrudniania pracowników przy zbiorach

Obrazek

Rząd szykuje nowe zasady zatrudniania pracowników przy zbiorach. Rolnik, który potrzebuje sezonowo pomocy będzie musiał z pracownikiem podpisać umowę oraz zapłacić za niego składki. W ten sposób resort rolnictwa chce walczyć z szarą strefą i zalegalizować pracę przybyszów zza wschodniej granicy. Jednocześnie dochody państwa wzrosną przez 10 lat o 2,8 mld złotych!!!

2 listopada 2017, 10:05
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma na celu uregulowanie kwestii związanych z ubezpieczeniem pomocników rolnika poprzez określenie nowego rodzaju umowy cywilno-prawnej o pomocy przy zbiorach. Będzie to umowa o pomocy przy zbiorach zawarta pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą świadczącą pomoc przy zbiorach, czyli pomocnikiem. Umowa będzie stosowana w przypadku pomocy świadczonej przy zbiorach, która obejmuje czynności bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw, jak i późniejszym ich sortowaniem i przygotowaniem do sprzedaży. Będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu roku kalendarzowego.
Rolnik zapłaci za składki pracownika
Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał pracę zobowiązany będzie do opłacania za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Pomocnik będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko przez okres 90 dni w roku kalendarzowym, a zatem okres opłacania składki na to ubezpieczenie będzie krótki. Ponieważ ryzyko wystąpienia wypadku będzie proporcjonalnie większe w stosunku do osób stale pracujących w gospodarstwie rolnym, chociażby ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie, minister rolnictwa proponuje, żeby wysokość składki była trzykrotnie większa niż normalnie. Składka będzie opłacana jednorazowo za cały okres trwania umowy o pomocy przy zbiorach. Pomocnik rolnika będzie uprawniony do jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Ze względu na krótki okres świadczenia pomocy, rolnik będzie zobowiązany zgłaszać pomocników do ubezpieczenia w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach i opłacać składkę za cały okres na który zawarto umowę o pomocy przy zbiorach w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia.

Do wynagrodzenia pomocników rolnika z tytułu świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Po co to wszystko?
Zdaniem resortu rolnictwa ustawa będzie dotyczyć nawet pół miliona osób, które pomagają rolnikom przy zbiorach.  „Argumentem przemawiającym za przygotowaniem regulacji w zakresie umowy o pomocy przy zbiorach, jest nagminne stosowanie przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są one oskładkowane. Przyjęcie zryczałtowanej formy oskładkowania pozwoli przede wszystkim na obniżenie kosztów pracy oraz znaczne ograniczenie obowiązków rolnika o charakterze administracyjnym. Proponowana ustawa wychodzi naprzeciw postulatom środowiska rolniczego co do wsparcia rolników przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których występuje znaczne spiętrzenie prac – napisano w uzasadnieniu ustawy.
Większe wpływy do budżetu
Ministerstwo rolnictwa w Ocenie Skutków Regulacji zakłada znaczne przychody z tytułu nowych przepisów dla budżetu państwa. Szacuje się, że w ciągu 10 lat dochody Narodowego Funduszu Zdrowia wzrosną o 1mld 980 mln zł., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarobi ekstra 630 mln zł, a dochody budżetu państwa z tytułu podatków od pomocników wzrosną o 193 mln zł.

Jednocześnie przewiduje się wzrost zatrudnienia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o 100 etatów. Wydatki na pensje oraz dodatki motywacyjne z tytułu obsługi umów o pomocy przy zbiorach wzrosną rocznie o niecałe 50 mln zł. rocznie.    wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)