Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ochrona wielkopolskich pól przed zwierzyną łowną

Obrazek

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej spotkał się z Łowczymi Okręgów PZŁ działającymi w województwie wielkopolskim. W trakcie spotkania omówiono m.in. projekt porozumienia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiego Związku Łowieckiego i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, polegający na zacieśnianiu współpracy między członkami instytucji.

dr Piotr Łuczak20 kwietnia 2017, 13:35

W nawiązaniu do przedłużeń umów obwodów łowieckich przez koła łowieckie, Wielkopolska Izba Rolnicza zapoznała Łowczych Okręgowych z przyjętym dnia 20 kwietnia 2017 stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie oceny współpracy rolników z Polskim Związkiem Łowieckim.

Z końcem marca br. upłynął bowiem termin obowiązywania dotychczas zawartych umów dzierżawy obwodów łowieckich przez poszczególne koła łowieckie, których w Wielkopolsce jest ok. 250. Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 ze zm.), organy wydzierżawiające obwody łowieckie, tj. odpowiednio Starosta (obwody polne) lub Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (obwody leśne) przed wydaniem decyzji, miały obowiązek wystąpienia do właściwej terytorialnie izby rolniczej o opinię w sprawach związanych z dzierżawą obwodów łowieckich. Nowe dzierżawy zostaną zawarte na kolejny 10-letni okres obejmujący lata 2017-2027.

Weryfikacja działalności kół łowieckich

Moment podpisywania nowych umów dzierżawy był dobrą okazją do weryfikacji dotychczasowej działalności poszczególnych kół łowieckich w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej na zasadach określonych w ustawie Prawo łowieckie oraz w oparciu o wieloletnie plany hodowlane i roczne plany łowieckie. Szczególnie istotnym kryterium oceny działalności kół łowieckich z punktu widzenia samorządu rolniczego było terminowe, rzetelne szacowanie szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną (tj. dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) oraz wypłata adekwatnych odszkodowań.

W ocenie samorządu rolnego, niestety, w wielu przypadkach współpraca przedstawicieli kół łowieckich z rolnikami nie układała się właściwie. Ponadto wiele kół nie przekazało Izbie informacji o osobach przyjmujących zgłoszenia szkód łowieckich. Czas podpisywania nowych umów dzierżawy stał się więc sposobnością do aktualizacji danych na temat kół łowieckich. Zarząd Izby wystąpił do wszystkich kół o nadesłanie aktualnych danych 502 obwodów łowieckich, jakie funkcjonują w Wielkopolsce.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił także z pismem do Starostów i czterech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, deklarując współpracę w zakresie opiniowania umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

Zarząd WIR upoważnił ponadto Przewodniczących Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej do wydawania opinii w sprawie przedłużenia/zawarcia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego z danym kołem łowieckim. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być zatem kierowana do właściwych miejscowo Biur Powiatowych WIR.

Osiem opinii negatywnych

Przypomnijmy, że do końca marca br. w sumie wystawiono opinie dla 381 obwodów łowieckich, w tym 8 opinii negatywnych, za którymi przemawiały następujące argumenty:

 • nie wywiązywanie się koła łowieckiego ze swoich zadań i obowiązków na obszarze danego obwodu łowieckiego,
 • arogancja ze strony osób reprezentujących koło łowieckie (np. częste, bulwersujące utarczki słowne z poszkodowanymi rolnikami, złe traktowanie rolników z małych gospodarstw, zaognianie konfliktów na tle odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę),
 • naruszanie procedur przy szacowaniu szkód łowieckich przez myśliwych,
 • zaniżanie wycen szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, a niekiedy nawet uchylanie się od wypłaty odszkodowania,
 • wypłacanie jedynie części, np. 85% wartości zaistniałej szkody,
 • nie wywiązywanie się z planów odstrzału zwierzyny,
 • przerzucanie swoich obowiązków w zakresie ochrony plantacji przed zwierzyną na barki rolników,
 • niszczenie upraw przez pojazdy kierowane przez myśliwych nieuprawnionych do wjazdu na działki rolne podczas polowań.


WIR zaapelowała też do Polskiego Związku Łowieckiego o:

 • stałą współpracę z samorządem rolniczym przez cały okres trwania dzierżawy, a nie tylko przy okazji przedłużania umów,
 • rzetelne szacowanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną,
 • sumienne wywiązywanie się z planów odstrzału zwierząt,
 • organizowanie spotkań kół łowieckich z rolnikami w celu wzajemnego informowania się, przekazywania najważniejszych informacji, problemów, omówienia nowelizacji przepisów, itp.,
 • stałej aktualizacji danych o obwodach łowieckich (baza wojewódzka prowadzona przez WIR),
 • uruchomienie kanałów informacyjnych (wzajemne zamieszczanie ważnych informacji na stronach www i w biuletynach informacyjnych).

Konieczna nowelizacja Prawa łowieckiego

W opinii WIR, przy nowelizacji Prawa łowieckiego należy wziąć pod uwagę:

 • konieczność stałego monitoringu i rzetelnej inwentaryzacji stanu zwierzyny,
 • dokonywania niezależnej oceny szkód łowieckich,
 • konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w ramach Funduszu Odszkodowawczego,
 • włączeniu innych gatunków (np. muflonów) wprowadzonych przez koła łowieckie, a wyrządzających szkody w uprawach rolnych, na listę gatunków, za których szkody będą odpowiadać koła łowieckie.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedstawił propozycję organizacji we wszystkich powiatach Wielkopolski spotkań rolników z przedstawicielami Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego. Na spotkania mieliby zostać zaproszeni także starostowie powiatów, nadleśniczy Lasów Państwowych oraz wójtowie i burmistrzowie. Spotkania będą miały za zadanie wzajemne rozpoznanie problemów na linii rolnik-myśliwy, uporządkowanie spraw w zakresie wspólnej ochrony plantacji rolniczych przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną, a także zmniejszenie konfliktów w momencie szacowania szkód.

Wielkopolska Izba Rolnicza na bazie wcześniejszego porozumienia aktualizuje internetową bazę obwodów i kół łowieckich, z której będą mogli korzystać rolnicy i myśliwi z Wielkopolski.

Na podst. informacji WIR opr. pł

Fot. WIRPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)