Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Odbieranie zwierząt właścicielom – będą zmiany w przepisach?

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa chce zmienić przepisy na podstawie, których organizacje społeczne mogą zabierać właścicielom źle traktowane zwierzęta. Rząd twierdzi, że przepis ten jest nadużywany przez niektóre organizacje pro-zwierzęce. 

30 sierpnia 2017, 08:37
Obecne przepisy ustawy o ochronie zwierząt mówią, że w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy pozostawanie zwierzęcia u właściciela zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, może odebrać mu zwierzę. Jednocześnie przepis mówi, że w takiej sytuacji trzeba niezwłocznie zawiadomić wójta burmistrza lub prezydenta miasta, który powinien podjąć decyzję w sprawie odebrania zwierzęcia. Co ciekawe, całkowicie pominięto tryb i sposób upoważnienia przedstawiciela organizacji społecznej, który chce odebrać właścicielowi źle traktowane zwierzęta.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach

Od czasu wejścia w życie tego przepisu, który z założenia miał dotyczyć wyłącznie wyjątkowych sytuacji, zdaniem niektórych zaczął on być wykorzystywany przez część organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do odbierania zwierząt, które w ich subiektywnej ocenie znajdują się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie inaczej, często jednak odebrane zwierzęta nie wracają do swoich właścicieli. Do ministerstwa rolnictwa coraz częściej napływają skargi od obywateli na niezgodne z prawem przypadki odebrania zwierząt, nierzadko pomimo odmowy wydania decyzji o odebraniu zwierzęcia przez właściwego wójta lub burmistrza. Zdarzały się przypadki, że odebrane zwierzę nie wracało do właścicieli mimo wyroku sądu nakazującego zwrot.

Obecnie pod nadzorem ministra rolnictwa znajduje się blisko 380 organizacji (fundacji), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Resort rolnictwa może na podstawie przepisów ustawy o fundacjach kontrolować ich działanie. A w sytuacji naruszania prawa może wyznaczyć termin usunięcia uchybień. Jeżeli to nie poskutkuje, a fundacja nadal uporczywie będzie łamać prawo, MRiRW może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.  Obecnie z wniosku ministra rolnictwa przed sądami toczą się 4 postępowania sądowe przeciwko fundacjom, które w istotny sposób naruszyły prawo.

Będą zmiany?

Obecnie w ministerstwie rolnictwa trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Proponuje się wprowadzenie przepisów, które zobowiążą wójta , burmistrza lub prezydenta miasta do wydania decyzji o odebraniu zwierzęcia lub o odmowie wydania tej decyzji nie później niż w terminie 24 godzin od dnia wpłynięcia zawiadomienia. Jeżeli zostanie wydana decyzja odmawiająca odebrania zwierzęcia, zwierzę będzie podlegało natychmiastowemu zwrotowi. Podobnie, zwierzę będzie podlegało zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie jego przepadku, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone lub zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Rząd nie zamierza jednak całkowicie pozbawiać organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, możliwości odbierania zwierząt. Zdaniem MRiRW pomimo zgłaszanych nieprawidłowości, większość działań podejmowanych przez te organizacje jest uzasadniona.     wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)