Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Prawo Łowieckie: Sejm uchwalił nowe przepisy

Obrazek

Podczas ostatniego posiedzenia Sejm uchwalił  ustawę o zmianie ustawy Prawo Łowieckie, zwierającą nowe zasady szacowania i wypłaty szkód łowieckich. Zmieniło się w tych przepisach bardzo wiele.

dr Piotr Łuczak23 maja 2016, 09:59

Połączone komisje Rolnictwa i Ochrony Środowiska wniosły o wprowadzenie poprawek do projektu zmiany Ustawy Prawo Łowieckie – projekt poselski komisyjny, tzw. projekt Posła Telusa. Sejm głosował 20 maja i przegłosował je pozytywnie – informuje nas Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej i nasz ekspert w zakresie szkód łowieckich.

Jak się okazuje, zmiany dotyczą wyłącznie części Prawa Łowieckiego, Rozdział 9 – Szkody Łowieckie. Zmiany dotyczą następujących kwestii:

 1. szacowanie szkód  łowieckich wyrządzonych przez łosie, daniele, jelenie sarny i dziki przeprowadza właściwy wojewoda (faktycznie pracownik wojewody lub osoba wskazana przez niego i na jego koszt);
 2. szkody łowieckie mają być wypłacane z Funduszu Odszkodowawczego, tworzonego ze składek kół łowieckich, naliczanych wg rocznych planów  odstrzału;
 3. określono stawki od szt. zwierząt łownych, np. jeleń – 350 zł; dzik – 85 zł; sarna – 105 zł; daniel – 135 zł oraz z budżetu państwa (wg wersji poprzedniej składka była naliczana wg formuły: do 10 kg żyta/1ha obwodu łowieckiego, co wg licznych opinii preferowało zasobne w zwierzynę obwody łowickie, kosztem tych słabszych);
 4. szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte są ochroną całoroczną – finansuje wyłącznie Skarb Państwa;
 5. dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego odpowiada za szkody wyrządzone podczas polowania i przeprowadza ich szacowanie wg zasad Kodeksu Cywilnego (wg poprzedniej wersji było to niedookreślone);
 6. wnioski o szacowanie składa się właściwemu wojewodzie; można też składać wnioski do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta, który przekazuje w ciągu 3 dni właściwemu wojewodzie wg poprzedniej wersji wnioski składane były właściwemu organowi samorządu gminnego, który przekazuje go wojewodzie);
 7. szacowanie szkód będzie dokonane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania (przez wojewodę) wniosku;
 8. w ciągu 7 dni od daty szacowania strona niezadowolona może złożyć do wojewody opinię rzeczoznawcy z listy rzeczoznawców prowadzonych przez właściwą Izbę Rolniczą;
 9. decyzja wojewody jest ostateczna (nie ma drugiej instancji) – przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu w ciągu miesiąca;
 10. wojewoda zawiadamia właściciela lub posiadacza gruntów o terminie szacowania (opcjonalnie przedstawiciela Izby Rolniczej) nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku – należy założyć, że będzie to forma pisemna;
 11. sposób i terminy dokonywania oględzin oraz szacowania szkód i wzór protokołu ma być określony w rozporządzeniu (wg poprzedniej wersji było to nieokreślone);
 12. wojewoda wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od wydania decyzji ostatecznej;
 13. do 15 czerwca 2017 roku środki Funduszu Odszkodowawczego będą pochodziły z budżetu państwa;
 14. ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku (pierwotnie miał to być 1 czerwca 2016 roku), natomiast przepisy o rzeczoznawcach wchodzą w życie po 14 dniach od ich uchwalenia.

Planowane są całościowe zmiany w zakresie prawa łowieckiego. Bądźcie z nami, będziemy informować na bieżąco.

opr. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)