Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rekomendacje do krajowego Planu Strategicznego - na jakich priorytetach należy się skoncentrować?

Obrazek

Komisja Europejska wysłała do polskiego rządu rekomendacje do krajowego Planu Strategicznego, który będzie podstawowym dokumentem realizującym Wspólną Politykę Rolną w Polsce od 2023 r. Na pierwszy plan wysuwa się realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

wk19 grudnia 2020, 15:42

Dokument Komisji Europejskiej to zalecenia oparte na analizie obecnej sytuacji w polskim rolnictwie. Wyznacza jego potrzeby, priorytetowe działania oraz cele gospodarcze, środowiskowe i społeczne jakie ma osiągnąć przyszła Wspólna Polityka Rolna. Oczywiście wszystko w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem oraz strategiami „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodności”.

Na wstępie dokumentu brukselscy urzędnicy zwracają uwagę, że sektor rolno- spożywczy w Polsce ma duże znaczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. A łączny udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w wartości dodanej brutto (GVA) jest dwukrotnie wyższa niż średnia UE. Polskie rolnictwo stało się także ważnym elementem wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. Potrzebne są jednak zmiany a nowa Wspólna Polityka Rolna powinna pomóc rolnikom w ich przeprowadzeniu.


Analiza polskiego rolnictwa

Komisja Europejska zauważa bowiem, że znaczny odsetek gospodarstw jest zarządzanych przez rolników w wieku 55 lat i starszych, którzy nie mają perspektyw przekazywanie ich następnemu pokoleniu. Wielu rolników ma również niskie dochody i są uzależnieni od płatności bezpośrednich. Dlatego zwiększenie rentowności produkcji, dochodu i produktywności gospodarstw oraz wymiana pokoleń jest kluczowym wyzwaniem. Problem są również spore wahania dochodów spowodowane dużą zależnością od eksportu i rosnącym wpływem zmian klimatycznych na produkcję rolną. Dlatego kluczowe staje się wprowadzenie instrumentów i strategii zarządzania ryzykiem. KE zwraca także uwagę na słabą pozycję przetargową rolników wobec handlu. Stąd potrzeba jest inwestowania w łączenie się i współpracę tak, aby można było uzyskiwać wyższą premię za swoje produkty.

Znaczna część dokumentu dotyczy spraw związanych ze wspieraniem ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu. A tu Polska ma szczególnie dużo do zrobienia. Musimy bowiem poprawić swoje wyniki w zakresie wielu wskaźników środowiskowych i klimatycznych, zwłaszcza dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Dane z ostatnich lat oraz prognozy pokazują trend wzrostowy emisji gazów innych niż dwutlenek węgla (CO2) z rolnictwa. Problemem jest także stosunkowo wysoka intensywność emisji sektora hodowlanego (fermentacja jelitowa) oraz znaczne zużycie energii w sektorach rolnictwa i leśnictwa. Jednocześnie cały czas niedostatecznie wykorzystana jest produkcja energii odnawialnej na terenach wiejskich. W przeciwieństwie do średniej unijnej, całkowita powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce w ostatnich latach stale spada. Należy to zmienić. Tu szansą jest niska intensywność produkcji rolnej. Kłopotem jest jednak zachowanie bioróżnorodności oraz dostęp do wody częściowo spowodowany jej słabą retencją. Polska ma spory potencjał do rozwoju biogospodarki. Niestety niewystarczająco wykorzystujemy biomasę z rolnictwa i leśnictwa (np. biomasa drzewna lub produkty roślinne).

Komisja Europejska zwraca także uwagę na potrzebę poprawy atrakcyjności terenów wiejskich np. poprzez poprawę zasięgu infrastruktury cyfrowej. Celem jest 100% dostęp do szybkiego szerokopasmowego Internetu do 2025 r. 
 
Martwią kwestie związane z dobrostanem zwierząt takie jak nadmierne stosowanie antybiotyków w hodowli, który jest powyżej średniej UE. W kwestii zużycia pestycydów Bruksela przekonuje do potrzeby promowania środków o niskiej zawartości pestycydów oraz zintensyfikowania dalszych wysiłków w celu zapewnienia wdrożenia Integrowanej Ochrony przed szkodnikami.


Co trzeba zrobić?

W związku z powyższą diagnozą istniej potrzeba zajęcia się powyższymi wzajemnie powiązanymi problemami ekonomicznymi, środowiskowi, klimatycznymi i społecznymi. Dlatego polski Plan Strategiczny musi być skoncentrowany na następujących priorytetach.

 • Osiągnięcie zwiększonej konkurencyjności i produktywności sektora rolno-spożywczego poprzez wsparcie inwestycji z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeby oraz wymogów zrównoważonego rozwoju.
 • Poprawa rentowności gospodarstw poprzez zapewnienie sprawiedliwszego ukierunkowania wsparcia dochodu poprzez zmniejszenie różnic w dochodach między gospodarstwami różnej wielkości (szczególnie na korzyść mniejszych gospodarstw).
 • Zrównoważenie pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności poprzez ukierunkowania wsparcia dla organizacji rolników i ich konsolidacji zwłaszcza w sektorach owoców i warzyw oraz trzody chlewnej.
 • Dalsze wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa poprzez skupienie się na redukcja emisji związanych ze stosowaniem nawozów na glebach oraz na lepszej gospodarce hodowlanej (przeżuwacze). Poprawę zarządzania lasami poprzez zwiększanie zalesianie.
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii w rolnictwie i leśnictwo. Jednocześnie Polska powinna zintensyfikować wysiłki na rzecz zwiększenia produkcji energii w gospodarstwie poprzez fermentację beztlenową oraz z wykorzystaniem produktów ubocznych rolnictwa takich jak obornik.
 • Działania na rzecz zwiększenia bioróżnorodności.
 • Zmniejszenie niedoboru wody poprzez działania na rzecz poprawy retencji (odpowiednie praktyki zarządzania gruntami), promowanie bardziej zróżnicowanego płodozmianu oraz upraw mniej wodochłonnych oraz bardziej odpornych na suszę.
 • Zatrzymanie spadku a następnie wzrost powierzchni upraw ekologicznych, a także stymulowanie popytu konsumentów na eko-produkty.
 • Promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i rozwoju lokalnego, inwestycje ukierunkowane na przyciągnięcie młodych ludzi, ułatwienia w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
 • Znaczne ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych,  promowanie najlepszych praktyk w zakresie ograniczonego i rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. 
 • Poprawa dobrostanu zwierząt, zwłaszcza świń i kur niosek, poprzez wsparcie
  inwestycji w poprawę nowoczesnych praktyk zarządzania hodowlą.
 • Przyczynianie się do ograniczenia stosowania pestycydów, w szczególności poprzez promowanie ograniczenia stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów i zapewnienie wprowadzenie praktyk Integrowanej Ochrony roślin. wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)