Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – pytania wnioskodawców

Obrazek

Od 7 lipca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o dotację na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem. W związku z poszerzeniem wachlarza usług, na których świadczenie beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie, wśród zainteresowanych pojawiło się wiele pytań, na które ARiMR udzieliła odpowiedzi. 

Justyna Czupryniak29 sierpnia 2022, 19:30

Dopłaty na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – o co pytają rolnicy i leśnicy? 

Maksymalna kwota wsparcia, o którą można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł. Atrakcyjna suma pieniędzy oferowana w ramach projektu zachęca do składania wniosków. Formuła dokumentów wyjaśniających zasady przyznawania funduszy nie dla wszystkich jest jednak jasna, dlatego ARiMR udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. 

 Oto pytania zadawane przez beneficjentów z wyjaśnieniem od ARiMR: 

Jaki jest termin rejestracji działalności objętych wsparciem w ramach tego naboru? 

Jak poinformowała ARiMR, termin rejestracji zależy od rodzaju działalności prowadzonej przez beneficjenta.  

W przypadku działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem: 

 •  usługi, na które zainteresowani chcą wziąć dofinansowanie, muszą być świadczone 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 

Jeżeli chodzi o działalności takie jak: 

 • usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,  
 • usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji, 
 • usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, 

beneficjenci powinni zarejestrować działalność nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o dopłaty, a świadczenie usług powinno rozpocząć się nie później niż do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności końcowej. 

Czy wnioskujący musi być rolnikiem lub prowadzić firmę zarejestrowaną na terenach wiejskich? 

Według informacji przekazanych przez Agencję, wnioskujący nie musi być rolnikiem ani podmiotem zarejestrowanym na terenach wiejskich, co określają przepisy. 

Czy wykształcenie i kwalifikacje zatrudnianego w firmie pracownika będą skutkowały otrzymaniem punktów na etapie oceny wniosku? 

Jak się okazuje, wykształcenie pracownika zatrudnionego przez wnioskodawcę ma wpływ na rozpatrzenie wniosku tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się osoba fizyczna, wtedy wnioskujący musi przedstawić odpowiednie dokumenty wystawione na swoje nazwisko. 

Czy w obszarze działalności związanej z leśnictwem możliwy jest zakup wozu asenizacyjnego w celu świadczenia usług pielęgnacji upraw leśnych takich jak podlewanie wodą? 

Projekt nie przewiduje także dofinansowania zakupu wozu asenizacyjnego w obszarze działalności związanej z leśnictwem. Dofinansowanie w tym obszarze obejmuje koszty zakupu: 

 • nowych maszyn, 
 • narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do: przygotowania gleby; pielęgnacji upraw leśnych; przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew czy pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne. 

Czy przyszły beneficjent wsparcia w zakresie działalności związanej z leśnictwem może świadczyć usługi na rzecz właścicieli lasów prywatnych? 

Jak wyjaśnia ARiMR, Lasy Państwowe nie są jedynym odbiorcą usług, dlatego przyszły beneficjent wsparcia w zakresie działalności związanej z leśnictwem może świadczyć usługi na rzecz właścicieli lasów prywatnych. Katalog przewiduje jednak dwa warunki, które musi spełnić wnioskodawca świadczący usługi lasom prywatnym: 

 • usługi te muszą mieścić się w zakresie usług zawartych w kodzie PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 
 • maszyny czy urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być wykorzystywane zgodnie z założeniami przedstawionego biznesplanu. 

Czy podmiot planujący wykonywanie usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych na dzień składania wniosku o płatność będzie musiał mieć wpisane odpowiednie kody w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? 

Z informacji przekazanych przez przedstawicieli ARiMR wynika, że wpisanie kodu PKD działalności w CEIDG, na którą przedsiębiorca ubiega się o wsparcie, musi nastąpić przed dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność. To ważne, ponieważ wtedy dofinansowaniem obejmowane są usługi świadczone przez firmy, które są wpisane do CEIDG z następującymi kodami:

42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 

01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. 

W przypadku, gdy rejestracja dotyczy powyższych kodów razem, każdy kod musi zostać zarejestrowany. Jeżeli rejestracja jest związana z jednym lub dwoma kodami, wtedy beneficjent rejestruje jedynie kody wskazane w biznesplanie. 

Czy dla działalności w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych możliwy jest zakup maszyn i urządzeń rolniczych? 

Niestety, zakup maszyn i urządzeń rolniczych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych nie został objęty wsparciem. O takie wsparcie mogą ubiegać się jedynie wnioskodawcy z sektora działalności usługowej związanej z rolnictwem. Dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych katalog przewiduje refundację kosztów zakupu: 

 • stacji bazowych służących do przesyłania danych, 
 • sensorów, 
 • urządzeń i czujników do pomiaru,  
 • urządzeń sterujących, 
 • pedometrów i akcelerometrów, 
 • dronów, czy  
 • stacji meteo. 

Dofinansowaniu w tym sektorze nie podlega również zakup maszyn i urządzeń wyposażonych np. w elementy ciągnika rolniczego z sensorem do pomiaru azotu w uprawach. 

Czy możliwy jest zakup ciągnika rolniczego w celu świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych? 

Możliwość zakupu ciągnika rolniczego mają natomiast przedsiębiorcy, ubiegający się o dofinansowanie w celu świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych. Również w tej kwestii ARIMR informuje o warunkach, które należy spełnić, a mianowicie: 

 • ciągnik musi być połączony z urządzeniem służącym do prac melioracyjnych, 
 • wydatek na zakup ciągnika nie może przekroczyć 50% pozostałych kosztów. 

Czy możliwy jest zakup podnośnika nożycowego lub koszowego w celu świadczenia usług w zakresie mycia i dezynfekcji budynków rolnych? 

Jak podaje ARiMR wnioskodawcy, świadczący usługi w zakresie mycia i dezynfekcji budynków rolnych, otrzymają dofinansowanie na zakup podnośnika koszowego lub nożycowego, jeśli w przedstawionym biznesplanie wykażą, że bez nabycia tych urządzeń realizacja zaplanowanych usług jest niemożliwa. Zakup podnośnika nożycowego lub koszowego, choć nie jest bezpośrednio związany z wykonywanymi czynnościami z zakresu mycia i dezynfekcji, został objęty wsparciem ze względu na ułatwienia, jakie te urządzenia stwarzają pracownikom, np. dotarcie na wyższe poziomy budynku. 

Czy możliwy jest zakup środków transportu służących do przewożenia maszyn na miejsce wykonywania usług? 

Według informacji przekazanych przez ARiMR w ramach wsparcia nie zostało przewidziane dofinansowanie zakupu środków transportu typu przyczepa i laweta.  

Czy możliwy jest zakup ciągnika rolniczego w celu świadczenia usług leśnych w obszarze działalności usługowej związanej z leśnictwem? 

Możliwość zakupu ciągnika rolniczego istnieje również w przypadku świadczenia usług leśnych w obszarze działalności związanej z leśnictwem. Dofinansowanie obejmuje także doposażenie w odpowiednie elementy, umożliwiające pracę ciągnika w lesie. Koszt zakupu traktora może stanowić 50% kosztów kwalifikowanych w zakresie usług związanych z leśnictwem. 

Czy w obszarze działalności usługowej związanej z leśnictwem możliwy jest zakup ciągnika leśnego, który zostanie zarejestrowany w ewidencji pojazdów jako ciągnik rolniczy? 

Zdaniem ARiMR nie jest ważne to, w jaki sposób nabyty ciągnik zostanie zarejestrowany, ważne by był dostosowany do świadczenia usług opisanych w dokumentacji aplikacyjnej. 

Czy w obszarze działalności usługowej związanej z rolnictwem możliwy jest zakup ciągnika siodłowego? 

Jak przypomina ARiMR, katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje dofinansowaniem zakup maszyn rolniczych, a ciągnik siodłowy taką maszyną nie jest, dlatego niemożliwe jest otrzymanie wsparcia na jego zakup. 

Nadal można składać wnioski o wsparcie 

Lista pytań dotyczących wsparcia jest długa, a to z pewnością nie wszystkie, które zrodziły się w głowach potencjalnych wnioskodawców. Przypominamy, że termin składania wniosków upłynie 21 października 2022 r., do tego czasu istnieje możliwość składania lub przesyłania dokumentów o czym pisaliśmy tutaj. 

oprac. jcz 

źródło: gov.plPicture of the author
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)