Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Samorząd rolniczy ma rozwiązania na kryzys zbożowy i długi rolników

Obrazek

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przesłał do premiera listę postulatów, które pomogą w trudnej sytuacji w rolnictwie. Oprócz przywrócenia ceł i monitoringu towarów z Ukrainy samorządowcy proponują szereg konkretnych rozwiązań dotyczących nie tylko zbóż i rzepaku, ale m.in. dopłat bezpośrednich.

Aneta Lewandowska24 kwietnia 2023, 15:32

Na zorganizowanej 21 kwietnia 2023 r. w Warszawie konferencji prasowej Krajowej Rady Izb Rolniczych, prezes Wiktor Szmulewicz przedstawił propozycje rozwiązań kryzysu zbożowego i innych towarów artykułów rolno-spożywczych.

Wprowadzić cła na produkty rolne z Ukrainy

Popierając protesty rolnicze i mając na względzie zabezpieczenie dochodów rolników, prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych przekazali premierowi postulaty samorządu rolniczego:

Przede wszystkim samorząd proponuje podjęcie działań krajowych i na forum UE przywracających cła na ukraińskie artykuły rolno-spożywcze. Według postulatu KRIR 20% z cła stanowić ma dochód budżetu państwa, a 80% ma być przeznaczane na pomoc dla Ukrainy. 

Samorząd rolniczy apelował także o zaprzestanie procedowania projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu będącej uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, przewidującego zawieszenie cła i zniesienie ograniczeń ilościowych dla owoców i warzyw objętych systemem cen wejścia oraz produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych kontyngentami taryfowymi do 5 czerwca 2024 r. 

Monitoring i system SENT

Samorząd rolniczy zaproponował szereg innych postulatów, które mogą pomóc rolnikom w trudnej sytuacji:

 • Objęcie ukraińskich produktów rolno-spożywczych jako produkty wrażliwe, które przekraczają granicę i wjeżdżają na teren Polski systemem SENT przez Krajową Administrację Skarbową, czyli pełnym monitoringiem
 • ujawnienie wszystkich firm skupujących zboże i rzepak z Ukrainy i wykorzystanie tzw. zboża technicznego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli takie zboże sprzedano na cele konsumpcyjne KRIR apeluje o surowe kary dla podmiotów sprzedających i kupujących.
 • wprowadzenie wysokich kar dla nieuczciwych krajowych podmiotów skupujących ukraińskie zboże, by tranzyt faktycznie był tranzytem,
 • KRIR postuluje rozważenie wprowadzenia monitoringu trwających umów z dostawcami z Ukrainy na sprzedaż produktów rolno-spożywczych.
 • Wprowadzenie ciągłych i pełnych badań fitosanitarnych, pozostałości pestycydów, mykotoksyn i badań weterynaryjne produktów rolno-spożywczych.

Skup interwencyjny i port zbożowy

KRIR apeluje też o pilny skup zboża od rolników przez Holding Polska Grupa Spożywcza oraz utworzenie nowych elewatorów na ziarno od producentów nie posiadających magazynów.

Poza tym apeluje o  stworzenie programu dopłat dla podmiotów gotowych odpłatnie przechować ziarno oraz zabezpieczenie portów w Polsce dla eksportu nadwyżki polskiego zboża z magazynów – tranzyt ukraińskich produktów rolno-spożywczych powinien odbywać się drogą lądową, a jego transport nie powinien blokować możliwości zbytu polskiego ziarna.

Aby zabezpieczyć rolników przed kryzysem w dłuższej perspektywie, należy pilnie rozpocząć budowę Portu zbożowego (np. na terenie Euro portu w Gdańsku) o dużej przepustowości, z infrastrukturą kolejową – zamiast inwestować w budowę Centralnego Portu Lotniczego, który z pewnością pochłonie znaczne środki finansowe. W tym celu należy przekierować środków budżetowe z CPK na budowę portu zbożowego. Taka inwestycja da polskim rolnikom szansę na sprzedaż swojego zboża po konkurencyjnej cenie, co z kolei przyczyni się do rozwoju i przetrwania polskiego rolnictwa oraz poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Potrzeba budowy portu wynika z faktu, że do czasu wojny Rosji na terytorium Ukrainy, transport zboża z zachodu Ukrainy odbywał się przez port morski w Kłajpedzie przez Białoruś. Budując port w Polsce można osiągnąć powstanie nowego szlaku eksportu ukraińskiego zboża do Afryki, co będzie szansą rozwoju dla Polski - postuluje KRIR.

Samorząd rolniczy proponuje system produkcji biopaliw z nadwyżek zbóż i rzepaku w oparciu o Holding Polska Grupa Spożywcza i PKN Orlen oraz budowę biogazowni na kiszonkę z kukurydzy.

Rekompensaty dla rolników

 • Według samorządu rolniczego należy zabezpieczyć środki finansowe z budżetu UE i budżetu krajowego w kwocie minimum 10 mld zł na rekompensaty dla gospodarstw rolnych produkujących zboża (również na cele paszowe), rzepak, owoce miękkie, produkcję sadowniczą i warzywniczą,
 • Należy szybko i jednoznacznie określić i podać do publicznej wiadomości rolników rozwiązania prawne umożliwiające wypłatę rekompensat za poniesione straty w przeliczeniu na 1 ha na podstawie wniosków o dopłaty bezpośrednie złożone do ARiMR w 2022 r.

Samorządowcy proponują także szereg działań dla poprawy sytuacji finansowej gospodarstw rolnych:

 • wprowadzenie zmian legislacyjnych w Planie Strategicznym dla WPR, dotyczących systemu przyznawania dopłat bezpośrednich, który wymaga bezwzględnego uproszczenia procedur i zasad, ponieważ obniżone stawki w stosunku do lat ubiegłych już pogarszają sytuację finansową gospodarstw,
 • zwiększenie do kwoty maks. 80% II filara WPR ze środków z budżetu krajowego, które przeznaczone są na rozwój gospodarstw rolnych,
 • stworzenie linii kredytowych dla gospodarstw rolnych z dopłatami z budżetu państwa na poziomie 2%,
 • stworzenie prawdziwych programów restrukturyzacyjnych dla zadłużonych gospodarstw rolnych.

Uwzględnienie powyższych propozycji umożliwi złagodzenie trudnej sytuacji polskich rolników – podsumowuje KRIR. 

źródło i fot: KRIRPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)