Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sąsiedzie, nie zalewaj mojego siedliska!

Obrazek

Do naszej redakcji docierają zgłoszenia od przedsiębiorców rolnych, których sąsiedzi, rozbudowując gospodarstwa, zmienili okoliczne stosunki wodne. Jeśli szukasz porady, gdy zalewa cię woda sąsiada – artykuł w styczniowym „agroszefie” będzie w sam raz.

dr Piotr Łuczak27 grudnia 2015, 11:34

Najważniejszymi i najczęstszym kryterium zmiany powierzchni ziemi jest zmiana stosunków wodnych. Prawo wodne mówi: „Art. 29.1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

Z kolei w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi (par. 29): „Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.” Właściciel działki może zmieniać jej poziom lub zmienić ukształtowanie, o ile nie wpłynie to na stosunki wodne i nie doprowadzi do zalewania działki sąsiada. W przeciwnym razie wójt może  nakazać przywrócenie do stanu poprzedniego. Przed wydaniem decyzji wójt musi ustalić w sposób pewny, że podwyższenie gruntu ma szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie. Pomiędzy szkodliwym oddziaływaniem a zmianą stanu wody na gruncie musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Zatem jeśli działka sąsiada i tak byłaby zalewana, nawet gdyby nie doszło do podwyższenia działki, to podwyższenie pozostanie bez konsekwencji. Aby to ocenić, często trzeba skorzystać z opinii wielu biegłych.

Jeśli jednak wójt udowodni, że rzeczywiście działanie sąsiada było przyczyną zalania działki, może zobowiązać właściciela działki w drodze decyzji do przywrócenia poprzedniej wysokości lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom (np. nowych rowów). Restrykcją jest (może być) egzekucja administracyjna i dodatkowo skutki odszkodowawcze, a nawet decyzja sądu o wykonaniu zastępczym robót przywracających stan właściwy na koszt sprawcy. Od tej zasady jest jeden wyjątek – na podstawie art. 30 Prawa wodnego właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną.

Większość zmian powierzchni gruntu występuje w związku z budową. Formalnie Prawo budowlane wymaga, aby w pozwoleniu na budowę były uwzględnione zasady zagospodarowania terenu, w tym m.in. rzędne posadowienia budynku i rzędne terenu przyległego. Dane te są zawarte w projekcie budowlanym, który jest integralną częścią pozwolenia na budowę. Zmiana wysokościowa terenu  w stosunku do pozwolenia na budowę najczęściej będzie tzw. istotnym odstępstwem wg art. 36a, i jako taka będzie wymagała zmiany pozwolenia na budowę. Zatem w przypadku, gdy np. w trakcie budowy zmieniono założenia wysokościowe, nadzór budowlany może wstrzymać budowę do czasu zmiany pozwolenia na budowę lub nawet nakazać rozbiórkę.

Szerzej w styczniowym wydaniu „top agroszef Premium”. Przeczytasz w nim m.in. także o:

  • Artur Balazs – jako rolnik i jako polityk. Reportaż i wywiad.
  • Jak wykorzystać ulgę w VAT, gdy ktoś zalega nam z płatnością za towar?
  • Czy ubezpieczenia indeksowe będą sposobem na suszę?
  • W co inwestować nadwyżki finansowe?
  • Jak wykorzystać ogólnie dostępne odczyty satelitów do zarządzania gospodarstwem?
  • I wiele innych ciekawych informacji. pł


Kwartalnik „top agroszef Premium” z dużym rabatem dla prenumeratorów „top agrar Polska”. Kliknij tutaj.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)