Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ustalanie kary za bezumowne użytkowanie ziemi

Obrazek

Nasi Czytelnicy pytają, na jakiej podstawie Agencja Nieruchomości Rolnych nalicza 5-cio krotność opłaty karnej za bezumowne użytkowanie?

dr Piotr Łuczak28 grudnia 2014, 10:08

Z Biura Rzecznika Prasowego ANR otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:

„Nie jest to opłata karna, ale wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie nieruchomości. Jest ono ustalane na podstawie przepisów ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (DzU 2012 r. poz. 1187). Art. 39 mówi o tym, że osoba władająca nieruchomością wchodzącą w skład Zasobu bez tytułu prawnego jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Agencji wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości w wysokości stanowiącej 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu”.

A jaki jest mechanizm ustalania wywoławczej wysokości czynszu, należnego od nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu? ANR informuje:
„ Sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego oraz czynszu wywoławczego uregulowany jest w pkt. 4 Załącznika do Zarządzenia nr 09/13 Prezesa ANR z 18 stycznia 2013 r. Czynsz dzierżawny za nieruchomość ustalany jest jako suma oczekiwanego czynszu dzierżawnego za poszczególne składniki dzierżawy (np. grunty, budynki, plantacje wieloletnie). Dla przykładu czynsz za grunty ustalany jest jako 2,81% średniej ceny gruntów z danego terenu, przy czym przy sporządzaniu bazy transakcji sprzedaży odrzucane są m.in. sprzedaże gruntów zabudowanych lub o specyficznym charakterze (np. ze złożami  kopalin), nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, takich nieruchomości, które oddział uzna za niereprezentatywne. Baza jest ustalana raz w roku i ma zastosowanie w okresie od 01.04.br do 31.03 roku kolejnego.

Czynsz dzierżawny ustalany jest w decytonach pszenicy w odniesieniu do okręgów podatkowych i klasoużytków. Czynsz wywoławczy ustala się na podstawie sporządzonej bazy pomniejszonej o jedno postąpienie. Zasady ustalania czynszu dzierżawnego od poszczególnych składników dzierżawy zostały szczegółowo uregulowane w ww. Zarządzeniu.
Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 39 b ust. 1 ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, ustalane jest na podstawie wysokości czynszu wywoławczego, obowiązującego na dzień, w którym Agencja wystąpiła z żądaniem zwrotu nieruchomości.

Na podst. informacji ANR opr. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)