Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Warunki zabudowy a nowy plan

Obrazek

Pytanie: Wystąpiłem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdyż zamierzam wybudować dom mieszkalny z osobnym garażem. Ostatnio otrzymałem pismo, że w związku z uchwalanym planem gmina zawiesiła postępowanie w mojej sprawie. Czy słusznie?

adw. Mikołaj Pomin16 maja 2020, 08:00

Odpowiedź: Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w przypadkach, gdy dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wdając się w szczegóły, bez takiej decyzji niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Art. 61 § 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 778) mówi, że wydanie decyzji jest możliwe, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu (nie dotyczy to siedliska, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie);
  • teren ma dostęp do drogi publicznej;
  • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
  • decyzja o warunkach zabudowy jest zgodna z przepisami odrębnymi.


Rzeczywiście, postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w związku z planowanym uchwalaniem przez gminę planu dla danego terenu. Postępowanie należy jednak podjąć i wydać decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

adw. Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)