Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wycinka drzew na własnej działce. Jakie zasady w 2023 roku?

Obrazek

Wycinka drzew w 2023 roku ma być łatwiejsza niż obecnie. Jeśli stosowne przepisy zostaną finalnie zatwierdzone, to gminy będą przyjmowały wnioski o usuniecie drzewa nie tylko w wersji papierowej, ale też elektronicznej. Kolejną nowością w przepisach ma być podniesienia o 20 cm obwodu pnia drzewa, którego wycinki nie trzeba w ogóle zgłaszać. Podajemy też stawki za wycinkę dla poszczególnych gatunków drzew.

Karol Pomeranek2 stycznia 2023, 16:26

W ostatnich latach było sporo zmian jeżeli chodzi o zasady zgłaszania i wycinki drzew na własnej działce, dlatego przypominamy poniżej to, co najważniejsze:

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu?

 • właściciel nieruchomości;
 • inny posiadacz nieruchomości (na przykład dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości;
 • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa;
 • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd;
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa;
 • użytkownik wieczysty nieruchomości;
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów.

Nowe limity obwodu drzewa do wycinki bez zgłoszenia od 2023 roku

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 70 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Co musisz zrobić zanim złożysz wniosek

 • Najpierw zmierz drzewo lub krzew. Drzewa: zmierz obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebujesz zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcesz usunąć.
 • Uwaga! Niektóre gatunki drzew możesz usunąć bez zezwolenia – nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to:
  • kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny mogą mieć do 65 cm obwodu
  • topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą mieć do 80 cm obwodu
 • Jeśli będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa, to zmierz jeszcze obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości wpisz do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:
  • posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni
  • nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
 • Krzewy: oblicz powierzchnię, którą zajmuje krzew lub krzewy rosnące w skupisku. Jeśli będzie to mniej niż 25 m2 to nie potrzebujesz zezwolenia na ich usunięcie.
 • Sprawdź, jaki gatunek drzewa lub krzewu chcesz usunąć
 • Jeśli nie znasz tego gatunku drzewa lub krzewu zajrzyj do internetu, książek. W ostateczności gatunek drzewa sprawdzi urzędnik po złożeniu przez ciebie wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu.

Sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Stawki (za wycinkę) w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm 

gatunek drzewa stawka w zł za 1 cm obwodu
kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba
12 zł – do 100 cm; 15 zł – od 101 cm
brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła - z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi
25 zł – do 100 cm; 30 zł – od 101 cm
ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb - z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna
55 zł – do 100 cm; 70 zł – od 101 cm
cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni
170 zł – do 100 cm; 210 zł – od 101 cm
rodzaje i gatunki drzew inne niż wymienione powyżej
25 zł – do 100 cm; 30 zł – od 101 cm

Kara za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości

Jeśli usuniesz drzewo lub krzew bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości, to grozi ci administracyjna kara pieniężna. Wymierza ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji. Kara za usunięcie drzewa lub krzewu wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Jeśli usunięcie drzewa lub krzewów jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Złóż wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa

źródło: gov.pl
fot. Envato Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)