Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wyłudzali unijne dopłaty – Bruksela ujawnia przekręty

Obrazek

 

Im bardziej skomplikowany program pomocowy tym większa możliwość nadużyć finansowych ze strony beneficjentów. Europejski Trybunał Obrachunkowy przedstawił raport na temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej. Podał też listę przykładowych „przekrętów”, których celem było wyłudzenie unijnych dotacji. 

wk5 sierpnia 2022, 14:54

Sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała informacji na temat ustaleń z kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w zakresie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, która przedstawił Marek Opioła członek ETO. Wyjaśnił on, że ETO jest instytucją odpowiedzialną za kontrolowanie dochodów i wydatków Unii Europejskiej. ETO sprawdza czy Bruksela prowadzi solidną sprawozdawczość finansową, prawidłowo stosuje unijne przepisy finansowe oraz bada czy unijne strategie i programy pozwalają osiągnąć wyznaczone cele. Jeżeli w trakcie kontroli kontrolerzy napotkają przypadki nadużyć kierują je do Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). 

- Nadużycia finansowe szkodzą interesom finansowym UE i uniemożliwiają osiągnięcie celów polityki za pomocą zasobów UE – tłumaczył posłom Marek Opioła członek ETO

Budżet Wspólnej Polityki Rolnej

W okresie programowania 2014 – 2020 na WPR przypada ok. 420 mld euro, czyli ok. 38% całego budżetu UE. Wpływ finansowy zgłoszonych nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi w odniesieniu do WPR jest zasadniczo niewielki: w latach 2016–2020 stanowiły one 0,09% ogółu płatności w ramach WPR.

Zdaniem ETO na ryzyko wystąpienia błędów finansowych wpływ ma złożoność przepisów i sposób wypłaty środków unijnych. Ryzyko nadużyć finansowych jest wyższe w tych obszarach wydatków, w których obowiązują bardziej złożone warunki kwalifikowalności. Dlatego najmniej nieprawidłowości stwierdzono w przypadku wypłaty dopłat bezpośrednich co wiąże się z postępującą automatyzacją kontroli płatności. Inaczej jest w przypadku środków rynkowych i funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Są to bowiem płatności oparte na zwrocie kosztów. Beneficjenci składają wnioski o zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych i muszą przestrzegać złożonych zasad.

Przykłady nadużyć finansowych

W swoim raporcie Europejski Trybunał Obrachunkowy podał wiele przykładów nadużyć finansowych rolników ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Niektóre z nich dotyczyły nieujawnienia powiązań między przedsiębiorstwami:

„Na Litwie spółdzielnia otrzymała wsparcie na inwestycje w wysokości 200 000 euro na przetwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów rolnych. Trybunał stwierdził, że spółdzielnia ta była jednostką zależną dużego przedsiębiorstwa wielonarodowego, a zatem nie kwalifikowała się do wsparcia”.

Nadużycia również w Polsce

„Beneficjent wraz z członkami rodziny złożył wspólny wniosek o przyznanie wsparcia na budowę chlewni. Każdy ze wspólnych wnioskodawców wystąpił o maksymalną możliwą kwotę wsparcia (około 200 000 euro na osobę). W warunkach kwalifikowalności przewidziano, że wielkość ekonomiczna gospodarstw wnioskodawców nie może przekraczać 250 000 euro, a powierzchnia gospodarstw nie może być większa niż 300 ha. Beneficjent i pozostali członkowie rodziny twierdzili, że prowadzą działalność niezależnie od siebie. Trybunał ustalił jednak, że posiadali oni udziały w przedsiębiorstwie rodzinnym działającym w tej samej lokalizacji. Po uwzględnieniu udziałów beneficjenta w przedsiębiorstwie rodzinnym jego gospodarstwo przekraczało próg dotyczący wielkości ekonomicznej”.

Przykłady działań symulowanych i dokumentów fałszowanych w celu uzyskania środków unijnych:

„W Polsce producent mleka otrzymał 17 000 euro w ramach działania na rzecz rolników dokonujących zakupu jałówek z innych stad w celu zwiększenia konkurencyjności swojego gospodarstwa. Trybunał ustalił, że rolnik otrzymał wsparcie po zakupie jałówek od swojego ojca, który jest także rolnikiem produkującym mleko, a swoje stado trzyma w tej samej oborze co beneficjent. Dwa dni wcześniej beneficjent sprzedał podobną liczbę jałówek swojemu ojcu, który także otrzymał wsparcie w ramach tego samego działania. Sprzedaż nie spowodowała fizycznego przeniesienia zwierząt z miejsca na miejsce, a łączna liczba zwierząt w posiadaniu beneficjenta i jego ojca pozostała niezmieniona”.

I wreszcie przykład Francji:

„W 2018 r. we Francji OLAF wykrył, że przez kilka lat składano wnioski w odniesieniu do działek położonych na obszarach górskich, na których to działkach nie istniała odpowiednia infrastruktura dla rolnictwa, taka jak system zaopatrzenia w wodę, zagrody lub urządzenia do karmienia, lub które były położone na stromych klifach. Stwierdził też, że złożono wnioski w odniesieniu do stad, które nie istniały. OLAF zalecił odzyskanie około 536 000 euro.”

Współpraca ETO z Komisją Europejską

Europejski Trybunał Obrachunkowy o wszystkich nadużyciach informuje zarówno Komisję Europejską jak i agencje płatnicze państw członkowskich, tak aby w przyszłości nie dochodziło to takich sytuacji. - Trybunał wyciągnął z kontroli ogólny wniosek, że Komisja reagowała na nadużycia finansowe w wydatkach WPR, lecz w niektórych przypadkach nie działała wystarczająco proaktywnie. Chodzi o takie kwestie, jak wpływ ryzyka nielegalnego masowego wykupu i dzierżawy ziemi na płatności w ramach WPR, monitorowanie środków zwalczania nadużyć finansowych stosowanych przez państwa członkowskie oraz wykorzystywanie potencjału nowych technologii – napisano w podsumowaniu raportu ETO.
wk
Fot. EnvatoElements

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)