Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie rolnictwa cz. 2

Obrazek

Kontynuujemy temat zadań samorządu lokalnego w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (link do wersji 1, omawiającej m.in. temat roli samorządu przy przyznawaniu dopłat do ON i w kwestii ubezpieczeń rolnych).

dr Piotr Łuczak5 czerwca 2015, 07:12

Scalanie – celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów 
i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu, co przyczynia się do szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

Postępowania scaleniowe prowadzone są obecnie na podstawie Ustawy 
z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (DzU z 2014 r. poz. 700). Postępowanie scaleniowe wszczynane jest na wniosek zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych samorządu województwa, którymi są wyspecjalizowane w prowadzeniu tych prac biura geodezji i terenów rolnych.

Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej prace te finansowane były wyłącznie ze środków budżetu państwa. Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość finansowania tych prac, z udziałem środków wspólnotowych na zasadach obowiązujących w krajach UE. Projekty realizowane po 2004 roku ze środków wspólnotowych do kosztów kwalifikowalnych zaliczają obok sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z prowadzonym postępowaniem scaleniowym, także prace obejmujące zagospodarowanie poscaleniowe.

Melioracje – to kolejny zakres kompetencji jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego. W ramach tego zakresu samorząd powiatowy odpowiada za ustalanie szczegółowych zakresów i terminów wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – w sytuacji, gdy właściciele zmeliorowanych gruntów nie wywiązują się z tego obowiązku. Ponadto nadzoruje i kontroluje działalność spółek wodnych w następującym zakresie:

  • zatwierdzanie statutu spółki wodnej,
  • podwyższanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej,
  • orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej sprzecznych 
z prawem lub statutem spółki,
  • rozwiązanie zarządu spółki wodnej i ustanowienie zarządu komisarycznego,
  • rozwiązanie spółki wodnej oraz powołanie likwidatora spółki wodnej.

Z kolei samorząd wojewódzki wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej polegające na:

  • wykonywaniu praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy,
  • wykonywaniu oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
  • wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa za zwrotem części kosztów przez zainteresowanych właścicieli gruntów.
  • prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów.

Jutro zamieścimy informację nt.  kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Na podst. MRiRW opr. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)