Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ziemia z ANR ma szybko trafić w dzierżawę

Obrazek

Jak najszybsze udostępnienie państwowej ziemi rolnikom indywidualnym, uspołecznienie tego procesu oraz uszczelnienie procedur dzierżawy gruntów – to główne założenia zarządzenia nowego prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Waldemar Humięcki w poniedziałek 18 stycznia br. podpisał dokument w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o charakterze rolnym w formie przetargów na dzierżawę.

Bartłomiej Czekała20 stycznia 2016, 13:16

Zgodnie z zarządzeniem podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów rolnych będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Do przetargów ograniczonych będą, co do zasady, przeznaczane nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 1 ha. Przyjęcie większego limitu (nie więcej jednak niż 5 ha) będzie możliwe po akceptacji Rad Społecznych, które działają przy każdym Oddziale Terenowym Agencji od 2012 r. i w skład których wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji społecznych i zawodowych rolników. Do zagospodarowania w drodze przetargów ograniczonych będą przeznaczane również nieruchomości rolne, pochodzące z 30% wyłączeń na podstawie znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r.

W myśl nowego zarządzenia, oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego, ustalając powierzchnię konkretnej nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na przetargu ograniczonym, będą brały pod uwagę średnią wielkość użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie w roku poprzednim, ogłoszoną przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W tych województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od krajowej, ANR będzie przyjmować średnią krajową, czyli 10,49 ha. Taka będzie maksymalna wielkość działek wystawianych na przetargi ograniczone w siedmiu województwach: lubelskim (gdzie średnia wielkość gospodarstwa wynosi 7,58 ha), łódzkim (7,62 ha), małopolskim (3,98 ha), mazowieckim (8,52 ha), podkarpackim (4,71 ha), śląskim (7,42 ha) i świętokrzyskim (5,57 ha). W uzasadnionych przypadkach, np. w celu uniknięcia konieczności przeprowadzenia podziałów geodezyjnych, wydzielenia dróg dojazdowych, niemożliwości racjonalnego zagospodarowania pozostałych przyległych działek, ANR dopuszcza podwyższenie powierzchni wystawionej na przetarg nieruchomości rolnej niezabudowanej powyżej średniej do 50 proc. Ustalenie jeszcze większej powierzchni (powyżej 150% średniej powierzchni gospodarstwa rolnego) jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Radą Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym.

W zapisach zarządzenia jedną z najważniejszych spraw jest okres trwania nowozawieranych umów dzierżawy, który co do zasady, będzie wynosić 10 lat. W zależności od sytuacji w regionie oraz opinii miejscowych rolników i samych organizacji rolniczych, w ramach przetargów ograniczonych na dzierżawę będą organizowane przetargi ofert pisemnych. Kryteria oceny ofert w przypadku takich przetargów będą uzgadniane z Radą Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym i akceptowane przez Prezesa ANR.

Aktualnie ANR posiada w swoich zasobach ponad 100 tys. ha możliwych do wydzierżawienia. Najwięcej gruntów znajduje się na terenie działania oddziałów w: Szczecinie (prawie 36 tys. ha), Olsztynie (17,7 tys. ha), Gorzowie (17,5 tys. ha).

oprac. bcz na podstawie ANR

Fot. CzekałaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)