Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Związki zawodowe rolników – nowe zasady finansowania

Obrazek

Poseł Jarosław Sachajko proponuje nowe zasady finansowania związków zawodowych rolników. Płatnik podatku będzie mógł wybrać „swój” związek i przekazać mu 1,5% należnego podatku rolnego.

wk8 maja 2023, 10:47
W Sejmie pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Celem zmian jest „umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego”.

Jak finansować związki zawodowe rolników ?

W uzasadnieniu ustawy autorzy zwrócili uwagę, że poza dofinansowaniem kosztów związanych z uczestnictwem związków zawodowych rolników indywidualnych w strukturach ponadnarodowych (np. Copa-Cogeca), działalność statutowa tych organizacji nie jest wspierana ze środków publicznych (mogą one co prawda określić w swoich statutach źródła finansowania, ale są one niezależne od środków publicznych). Jest to obecnie poważny problem dla rolniczych związków zawodowych, szczególnie że próby oskładkowania członków poszczególnych związków bardzo często się nie udają.

Jak wybrać swój związek zawodowy?

Dlatego proponuje się, aby w ustawie o podatku rolnym dodać przepis, który da możliwość przekazania kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podatku rolnego związku zawodowego rolników indywidualnych uprawnionego do otrzymania tej kwoty. Będzie to następować na wniosek tego podatnika.


Czytaj także: Przekazanie ziemi - Czy będę musiał wyrejestrować się z VAT?

We wniosku, podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną podaje, na rzecz jakiego podmiotu uprawnionego ma być przekazana kwota 1,5% należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek sporządza się według ustalonego wzoru i składa się w terminie do dnia 15 marca danego roku podatkowego i może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Które związki zawodowe będą mogły liczyć na dotacje?

Z kolei w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych proponuje się dodanie przepisy, które uregulują warunki, które musi spełnić rolniczy związek zawodowy, aby został wpisany na listę związków, na rzecz których może być przekazane 1,5% podatku rolnego.
Taki związek musi spełniać następujące warunki:
  • został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 5 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;
  • ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi co najmniej 30.
W projektowanych przepisach postawiono także warunek, że otrzymane przez związki zawodowe rolników indywidualnych środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku rolnego mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

Lista finansowanych związków zawodowych

Listę związków zawodowych rolników indywidualnych, spełniających wyżej określone warunki, będzie co roku sporządzał minister rolnictwa i umieszczał ją na stronie internetowej, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego. Wpisu związku zawodowego rolników indywidualnych na tą listę dokonuje się na wniosek danego związku złożony do ministra rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.


Zobacz również: Ciche dzierżawy: jak przekonać właściciela do zawarcia umowy dzierżawy?


Przedmiotowy wniosek będzie zawierać:
  • nazwę związku i jego siedzibę;
  • numer wpisu związku w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • numer rachunku bankowego związku,
  • podpis osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania związku.

Jak ustalić listę członków związku?

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w projektowanych przepisach, w tym co najmniej:
  • listę członków związku zawodowego rolników indywidualnych, z podziałem na województwa i powiaty, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby będącej członkiem tego związku, oraz miejsce zamieszkania osoby będącej członkiem tego związku i jej adres;
  • deklaracje członkowskie osób będących członkami związku zawodowego rolników indywidualnych, wymienionych na liście lub inne dokumenty, z których wynika, że dana osoba jest członkiem tego związku.
- W ramach przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych można założyć, że uzyskanie przez rolnicze związki zawodowe dodatkowego źródła finansowania spowoduje większą aktywność tych organizacji i większe zainteresowanie rolników, aby przystępować do struktur związkowych. W zakresie skutków finansowych należy podkreślić, że będą one korzystne dla rolniczych związków zawodowych – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Za wszystko zapłacą gminy?

Projektowana ustawa będzie miała wpływ na sektor finansów publicznych w zakresie budżetów gmin, z uwagi na zmniejszenie dochodów gmin z tytułu tego podatku. W 2021 r. dochody gmin z podatku rolnego wyniosły 1 626 332 000 zł. Na przykładzie roku 2021 projektowany 1,5% odpis podatku rolnego na rzecz związków rolników indywidualnych, mógłby stanowić kwotę w wysokości około 24 394 980 zł. Szacowana wartość uwzględnia wpływ podatku rolnego od wszystkich rodzajów podatników podatku rolnego, a więc osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej. W przypadku uprawnionych do przekazania 1,5% osób fizycznych szacowana wartość 1,5% odpisu podatku rolnego na rzecz związków rolników indywidualnych, może być mniejsza.

- Dochody gmin z tytułu podatku rolnego za 2022 r. znane będą dopiero w połowie 2023 r., dlatego też obecnie nie jest możliwe oszacowanie kwoty zmniejszenia dochodów gmin na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych – napisano w uzasadnieniu projektu.

wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)