Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Niski cukier w kampanii 2020 – wina pogody?

Obrazek

Wielu rolników, plantatorów buraka cukrowego, zauważyło na tegorocznych kwitach bardzo niskie wartości polaryzacji. Cukrownicy wskazywali na warunki pogodowe i choroby. Rolnicy nie do końca wierzyli i chcieli sprawdzenia rzetelności badań. Takie sprawdzenie przeprowadzono w KSC S.A. Poniżej komunikat Polskiego Cukru w tej sprawie.

Tomasz Czubiński1 stycznia 2021, 11:48
Komunikat Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu w sprawie wyników badań polaryzacji buraków cukrowych skupionych w kampanii cukrowniczej 2020 roku.

  1. Zgodnie z umowami kontraktacji podpisanymi przez Krajową Spółką Cukrową S.A. (dalej KSC lub Spółka) z Plantatorami buraka cukrowego, ocena jakościowa i odbiór buraków od plantatorów prowadzona jest w oparciu o ”Instrukcję odbioru buraków cukrowych” uzgodnioną z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Zgodnie z zapisami ww. dokumentów zawartość cukru w burakach badana jest na podstawie prób pobranych losowo w miejscu odbioru buraków, czyli na placu fabrycznym cukrowni. Zasada dotycząca miejsca odbioru buraków jako miejsca pobierania prób oraz badania zawartości cukru przy użyciu metody polarymetrycznej w laboratorium cukrowni jest zgodna z par. 6 Porozumienia branżowego zawartego pomiędzy Spółką a Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego działającymi przy Spółce oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.), które jest aktem prawnym regulującym rynek cukru i buraków cukrowych w Polsce.

    Badanie zawartości cukru w burakach cukrowych w miejscu odbioru  jest zgodną z prawem zasadą obowiązującą w KSC, znajdującą swoje potwierdzenie w postanowieniach Krajowego Porozumienia Branżowego, porozumienia branżowego obowiązującego w KSC oraz umów kontraktacji zawieranych przez Spółkę z Plantatorami.

  2. Oznaczanie zawartości cukru buraczanego (sacharozy) w burakach cukrowych w Cukrowniach KSC prowadzone jest w laboratoriach surowcowych na automatycznych liniach oceny w oparciu o polarymetryczną metodę zatwierdzoną przez ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis), tj. międzynarodową organizację powołaną w celu standaryzacji cukrowniczych metod analitycznych) GS6-3 (1994) – „Oznaczanie polaryzacji buraka cukrowego metodą zimnej dygestii wodnej z klarowaniem siarczanem glinu”. Metoda polarymetryczna jest od wielu lat powszechnie stosowana do oznaczania polaryzacji buraków cukrowych w laboratoriach innych cukrowni w Europie. Plantator podpisując umowę kontraktacji buraków akceptuje przedstawioną powyżej metodę oznaczania zawartości cukru w burakach. Ponadto wskazujemy, że w Polsce nie ma innej metody badania zawartości cukru w burakach cukrowych, wiążącej Strony umów kontraktacji niż opisana powyżej.

  3. Zgodnie z obowiązującą w Spółce Instrukcją odbioru buraków cukrowych próby w laboratoriach surowcowych Oddziałów KSC S.A. pobiera się losowo, w ilości reprezentatywnej dla dostarczonej partii surowca. Pobrana w sposób losowy do analiz próba korzeni buraków cukrowych nie może być mniejsza niż 20 kg, celem zapewnienia reprezentatywności próby. Analizy korzeni w laboratoriach surowcowych Spółki wykonywane są bezpośrednio po pobraniu próby.

  4. Mając na uwadze dobrą współpracę KSC z Plantatorami oraz odpowiadając na pojawiające się w bieżącym roku oczekiwania ze strony Plantatorów, w dniach 18-20 listopada 2020 r. we wszystkich Oddziałach KSC przy współudziale upoważnionych Plantatorów  przeprowadzono badania sprawdzające  polaryzację buraków cukrowych dostarczanych do KSC w 2020 roku w dwóch niezależnych laboratoriach, tj. w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie oraz Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie. Analizy wykonano zgodnie z zasadami obowiązującymi przy badaniach sprawdzających, tj. z jednej miazgi pobranej próby, zamrożonej natychmiast po przygotowaniu. Badania sprawdzające wykonano w ciągu dwóch dni od pobrania prób, które dostarczono w stanie zamrożonym do niezależnych laboratoriów. Wykonane badania sprawdzające potwierdziły poprawność wykonywanych analiz zawartości cukru w burakach we wszystkich laboratoriach surowcowych Oddziałów Spółki. Nadmieniamy, że szczegółowe wyniki badań porównawczych przedstawiono Plantatorom.

    Podsumowując powyższe, podkreślamy, że porównywanie wyników polaryzacji korzeni buraka cukrowego jest możliwe jedynie w przypadku analizowania tego samego materiału badawczego (miazgi korzeni) według tej samej metody analitycznej.

  5. KSC jednoznacznie stwierdza, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami dotyczącymi badania polaryzacji buraków cukrowych, a także umowami kontraktacji zawartymi z Plantatorami buraka cukrowego i w żadnym przypadku nie działa na niekorzyść Plantatorów wpływając w jakikolwiek sposób na wyniki badań polaryzacji buraków cukrowych. Stosowane przez Spółkę metody badań polaryzacji buraków cukrowych od lat przebiegają według tych samych zasad, a ich poprawność nigdy nie była kwestionowana przez organy kontrolne. Dlatego też wszelkie sugestie o nieuczciwości działań Spółki wobec najważniejszych partnerów, jakimi dla KSC są Plantatorzy buraka cukrowego są bezpodstawne i godzą w dobre imię Spółki.
Mamy nadzieję, że trudne warunki pogodowe oraz nasilona inwazja chorób grzybowych, jakie wystąpiły w okresie wegetacji i zbioru korzeni buraka cukrowego w roku 2020, nie powtórzą się w przyszłości, a uprawa buraka cukrowego będzie uprawą przynoszącą satysfakcję Plantatorom.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2021 wszystkim Plantatorom życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

tcz


Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)