Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mięsne>

Ustawa o ochronie zwierząt – branża chce powołania podkomisji

Obrazek

Rada Sektora Wołowiny zwróciła się do Roberta Telusa, przewodniczącego KRiRW o powołanie podkomisji w celu dogłębnej analizy skutków prawnych oraz ekonomicznych wprowadzenia ustawy, gdyż wiele punktów jest niedopracowanych lub niezgodnych z Konstytucją RP. 

Dorota Kolasińska27 października 2020, 11:22

Rada Sektora Wołowiny zwróciła się do Roberta Telusa, przewodniczącego KRiRW o powołanie podkomisji w celu dogłębnej analizy skutków prawnych oraz ekonomicznych wprowadzenia ustawy, gdyż wiele punktów jest niedopracowanych lub niezgodnych z Konstytucją RP. 

Rada Sektora Wołowiny skierowała na ręce Roberta Telusa pismo, w którym podkreśla, że w obecnym kształcie nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt jest konieczne powołanie podkomisji, która podda analizie skutki gospodarcze, ekonomiczne oraz prawne niektórych artykułów, gdyż nie tylko mogą one być niezgodne z prawem, ale także ich szkodliwość może być znacznie wyższa niż obecne szacunki. 

Rada Sektora Wołowiny przede wszystkim odnosi się w piśmie do nierównego traktowania hodowców bydła i drobiu, co w jej opinii może łamać konstytucyjną zasadę równości, w kontekście noweli, która pozwala na ubój rytualny drobiu, a ogranicza ubój rytualny bydła, który na potrzeby eksportu ma się zakończyć w 2025 r. 

Jako drugą ważna kwestię RSW podaje iż projekt ustawy nie został skierowany do notyfikacji, co może skutkować postępowaniem przed sądami oraz brakiem możliwości stosowania przepisów ustawy. 

Rada Sektora Wołowiny uważa, że nie powinna mieć miejsca analiza skutków prawnych i finansowych, która miałaby być wykonana w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy, bowiem taka analiza powinna być przeprowadzona zanim proces legislacyjny się rozpocznie. Ponadto nie wykonano analizy zagrożenia sektorowego i powiązań jakie są pomiędzy sektorami. 

Załączamy pełny tekst pisma, pod którym podpisali się przedstawiciele Rady Sektora Wołowiny: 

W związku z procedowaniem przez Sejm RP zmiany ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw z dnia 18 września 2020 oraz skierowaniem Uchwały Senatu RP ( druk 677) do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosimy o zastosowanie art.54. ust.1 w związku z art. 42. ust. 1 i powołanie podkomisji sejmowej o której mowa w art.165 Regulaminu Sejmu celem rozpatrzenia poprawek wniesionych przez Senat RP uchwał zawart w druku nr 677.

W uzasadnieniu Rada Sektora Wołowiny pisze, że

Obecnie w polskim Parlamencie toczy się̨ debata nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. W dniu 14 października 2020 r. Senat RP, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm RP dnia 18 września 2020r., ustawy wprowadził do jej tekstu poprawki zdecydowanie zmieniające brzmienie Ustawy przyjętej przez Sejm. Wiele z tych zmian nie tylko rodzi konsekwencje finansowe, ale również̇ wątpliwości natury prawnej.

Do najważniejszych zmian przyjętych przez Senat należy poprawka nr 16, wprowadzająca w art. 1 w pkt 13 lit. punkt 3b., który mówi iż̇ wymogu pozbawienia świadomości określonego w ust. 1 nie stosuje się̨ w przypadku drobiu. Zapis ten nierówno traktuje podmioty zajmujące się̨ ubojem bydła w stosunku do podmiotów zajmujących się̨ ubojem drobiu i może powodować́ złamanie konstytucyjnej zasady równości zawartej w art. 32 Konstytucji RP  określającego, iż̇ wszyscy maj prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być́ dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Zachowanie równego traktowania jest konieczne w obrębie danej klasy (kategorii) podmiotów, charakteryzujących się̨ dan cech istotn (relewantn). Wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych musz zawsze znajdować podstawę̨ w odpowiednio przekonujących kryteriach. W tym konkretnym wypadku brak jest merytorycznych i prawnych przesłanek do nierównego traktowania podmiotów w zakresie stosowania uboju religijnego. W związku z tym wydaje się̨ zasadne zastosowanie art 54 ust.2a Regulaminu Sejmu i wystąpienie do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o opini czy poprawki zaproponowane w uchwale Senatu nie są̨ sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Kolejnym zarzutem, podnoszonym przez Biura Analiz jest fakt, ze ustawa nie została skierowana do notyfikacji, o czym świadczy również̇ niezamieszczenie w niej odnośnika informującego o dokonaniu notyfikacji Komisji. Brak notyfikacji może spowodować postępowania przed sądami oraz brak możliwości stosowania przepisów ustawy.

Nierozstrzygniętym zagadnieniem jest kwestia związana z poprawk nr 31, która określa, iż̇ dopiero po wejściu ustawy w życie minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawi Sejmowi, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, analizę̨ skutków wejścia w życie art. 34 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, dla hodowców, producentów i gospodarki narodowej. Wprowadzenie takiego rozwiązania dopiero po przyjęciu ustawy powoduje, iż̇ w momencie przyjęcia jej nieznane są̨ skutki prawne oraz finansowe ustawy, co w naszym przekonaniu nie powinno mieć́ miejsca, gdyż̇ taka analiza powinna być́ przygotowana przed procesem legislacyjnym. Brak jest również̇ analizy finansowej skutków wprowadzenia obowiązkowego chipowania psów.

Jednocześnie Senat RP wprowadził poprawkę 6, która w art. 1 skreśliła pkt 3 oznacza to, ze został utrzymany obecny stan prawny, który dopuszcza odbiór zwierzęcia upoważnionemu przedstawicielowi organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt bez udziału bezstronnych służb. Ustawa w ten sposób pozbawia posiadaczy zwierząt ochrony miru domowego, mimo iż̇ Konstytucja gwarantuje w tym zakresie ochronę każdemu obywatelowi.

Jednak wydaje się̨ iż najważniejszym argumentem przemawiającym za skierowanie ustawy do prac w podkomisji jest brak analizy zagrożenia sektorowego i powiązań międzysektorowych w konstrukcji odporności państwa. Analiza sektorowa syntetyzuje najważniejsze składniki otoczenia, przede wszystkim otoczenie rynkowe, konkurencyjne, prawne, ekonomiczne a także społeczne i polityczne. Włącza ona również̇ w obszar analizy sektorowej ocenę zasobów przedsiębiorstw, należąc do danego sektora.

W czasie globalnych kryzysów, a takim niewątpliwie są̨ zagrożenia i skutki pandemii COVID – 19 oraz rosnące ryzyko bezumownego Brexitu, którego skutki ekonomiczne dla niektórych sektorów rolnictwa mogą być porównywalne ze skutkami embarga rosyjskiego, nie jest rozsądne dokonywanie rozłamów społecznych i tworzenia radykalnych rozwiązań pod katem stabilności gospodarczej państwa gdyż̇ nie jesteśmy w stanie określić skutków długotrwałych oddziaływania kryzysów niemilitarnych i niesymetrycznych. W sytuacji kryzysów rolnictwo może być powiązane międzysektorowo z działaniami i usługami oraz infrastrukturą krytyczn ważn dla bezpieczeństwa państwa. Dlatego te tak analizę̨ wpływu ustawy na bezpieczeństwo państwa przed uchwaleniem ustawy powinno przeprowadzić Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Dlatego te zwracamy się̨ do Pana Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie podkomisji w celu dogłębnej analizy skutków prawnych oraz ekonomicznych wprowadzenia ustawy.

Z wyrazami szacunku:

Jacek Zarzecki

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Witold Choiński

Związek Polskie Mięso

Jerzy Wierzbicki

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Wiesław Róański

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Zygmunt Jodko

Federacja Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Janusz Rodziewicz

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RPPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)