Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>

Podatek rolny poszybował w górę. Sprawdź, ile zapłacisz w tym roku!

Obrazek

Komunikatem w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, prezes GUS "podwyższył" stawkę podatku rolnego za rok 2023. Obniżki mogą dokonać jedynie rady gmin.

3 stycznia 2023, 15:55
Jak podał prezes GUS, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt (dla porównania w 2022 roku średnia cena wynosiła 61,48 zł za 1 dt).

Podstawowa stawka podatku rolnego w 2023 r. wyniesie 185,12 zł 

Co to oznacza dla rolników? Niestety, nic dobrego, albowiem podstawowy podatek rolny wyliczany jest w gminach właśnie w oparciu o cenę dt (kwintala) żyta podaną przez GUS. Jak informowaliśmy w artykule "Podatek rolny w 2023 r. mocno wzrośnie. Jakie stawki?", stanowi on 2,5-krotność ceny 1 dt żyta. 
I tak, podstawowa stawka podatku rolnego w 2023 r. wyniesie 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. To o 20 proc. więcej niż za 2022 rok, w którym stawka wynosiła 153,70 zł/ha. Z kolei podatek za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta. Czyli w 2023 roku będzie to 370,25 zł/ha

Rada gminy może obniżyć podatek!

Należy jednocześnie pamiętać, iż na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy. Rada gminy może zatem obniżyć wartość 74,05 zł za 1 dt i wskazać inną niższą wartość.

Kto płaci podatek rolny?

 • właściciel gruntu,   
 • posiadacz samoistny, czyli jeśli używasz gruntów jak właściciel, choć nim nie jesteś,
 • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
 • posiadacz gruntów, które są własnością publiczną, bez względu na umowę,
 • dzierżawca gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.
Nie płacisz podatku rolnego, jeśli twoje grunty to:
 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):
  • w wieku emerytalnym,
  • inwalidą I albo II grupy,
  • osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Jeśli złożysz wniosek – gmina może zwolnić z podatku:

 • grunty orne, łąki i pastwiska, które obejmuje melioracja,
 • część gruntów gospodarstw rolnych, na których kończysz produkcję rolną – szczegóły znajdziesz na stronie internetowej gminy,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają z zagospodarowania nieużytków,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają przez wymianę lub scalenie, 
 • grunty, które przeznaczasz na stworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 hektarów, jeśli je:
  • kupujesz lub masz w użytkowaniu wieczystym w ramach umowy sprzedaży,
  • masz w użytkowaniu wieczystym,
  • masz w dzierżawie lub użytkowaniu na co najmniej 10 lat – dotyczy to gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podatek rolny płacimy w czterech terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Podatek możesz zapłacić:

 • w kasie gminy,
 • przelewem na konto gminy,
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).
Fot. archiwum


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)