Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>

Rolnicze emerytury wzrosną. O ile?

Obrazek

Do 21 października w ramach konsultacji społecznych można było wnosić uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W ramach nowelizacji świadczenie dla rolników-emerytów wzrośnie.

Karol Pomeranek28 października 2022, 07:00

„Emerytura podstawowa jest znacząco niższa od najniższej emerytury”

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – jak czytamy w uzasadnieniu – ma na celu zmianę w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1 084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od 1 marca 2022 r. wynosi 1 338,44 zł).

– Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. 

W ramach nowelizacji świadczenie dla rolnika wzrośnie więc z tego tytułu o 253,86 zł.

„Obecny sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych nie gwarantowałby podwyżki”

Jak tłumaczą autorzy projektu, mając na względzie, że świadczenia rolnicze są stosunkowo niskie, zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. 
– Jest to szczególnie istotne z tego względu, że z zapowiedzi dotyczących tegorocznej (w roku 2022) waloryzacji wynikało, że świadczenia wzrosną o 7 proc., a sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych nie pozwolił osiągnąć tej wartości, co spotkało się z dużym niezadowoleniem świadczeniobiorców. Dodatkową przesłanką jest planowany przez MRiPS oficjalny wskaźnik waloryzacji w roku 2023, który przewiduje 9,6 proc. wzrostu świadczeń emerytalnych, a w oficjalnych wypowiedziach prasowych członków kierownictwa tego resortu pojawia się nawet cyfra 13-14 proc
– Obecny sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych nie gwarantowałby podwyżki świadczeń na żadnym z przewidywanych poziomów. W związku z tym, że zgodnie z projektem ustawy emerytura podstawowa będzie równa kwocie najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, konieczne były zmiany w art. 48, 48a i 49 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Uwzględnią postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze? 

Zgodnie z nowelizacją do emerytury rolniczej będzie przysługiwał dodatek z tyt. opłacania składki w wysokości 1% emerytury podstawowej (za każdy rok opłacania takiej składki).

Jak podkreślają autorzy projektu, to konsekwencja postulatów zgłaszanych przez rolników i organizacje rolnicze, których zdaniem krzywdzące jest to, iż osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej. 

– Na podstawie tego przepisu będzie przysługiwał takim osobom dodatek na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Dodatek z tytułu opłacania wyższej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe należy do zakresu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia. Zatem mając na względzie, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, prezes KRUS wydaje decyzje w sprawach ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego wymiaru, również ustalenie prawa do tego dodatku nastąpi na podstawie decyzji prezesa KRUS i na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników – czytamy.

Wysokość dodatku będzie wynosić odpowiednio:
 • 1,2% emerytury podstawowej (gospodarstwo 50 - 100 ha przeliczeniowych; właściciel gospodarstwa opłaca dodatkową składkę miesięczną w wys. 12% emerytury podstawowej);
 • 2,4% emerytury podstawowej (gospodarstwo 100 - 150 ha przeliczeniowych; składka miesięczna wyższa o 24%);
 • 3,6% emerytury podstawowej (gospodarstwo 150 - 300 ha przeliczeniowych; składka miesięczna wyższą o 36%);
 • 4,8% emerytury podstawowej (gospodarstwo powyżej 300 ha przeliczeniowych; składka miesięczna wyższa o 48%).

Projekt ustawy trafił do największych organizacji branżowych 

Na początku października projekt ustawy trafił do największych organizacji branżowych:
 • NSZZ RI „Solidarność”;
 • Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
 • Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona;
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych;
 • Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”;
 • Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych;
 • Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników;
 • Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych;
 • Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”;
 • Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”;
 • Krajowa Rada Spółdzielcza;
 • Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników;
 • Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;
 • Związek Młodzieży Wiejskiej;
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 • NSZZ "Solidarność";
 • Forum Związków Zawodowych;
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Konfederacja Lewiatan;
 • Związek Rzemiosła Polskiego;
 • Business Centre Club;
 • Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej "Solidarni";
 • Polski Związek Zawodowy Rolników;
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich. 
Na wniesienie uwag miały one czas do 21 października.

fot.: Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)