Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Na opieszałość przysługuje zażalenie

Obrazek

W uzupełnieniu do artykułu "Wieś nie chce zwierząt" z sierpniowego wydania "top agrar Polska" zamieszczamy poniżej informację o procedurach odwolawczych w postepowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.

Grzegorz Ignaczewski18 sierpnia 2016, 11:27

Postępowanie dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzone jest w oparciu na przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z treścią przepisu art. 35 § 1 KPA, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu na faktach i dowodach powszechnie znanych albo znanych z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (§ 2 art. 35). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (§ 3). Wskazane wyżej terminy nie pozwalają staroście i wojewodzie przedłużać postępowania.

Strona postępowania, nawet przy przekroczeniu terminu rozpoznania sprawy we wskazanych terminach nie jest bezbronna. W myśl przepisu art. 37 § 1 KPA na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 Organ rozpoznający złożone zażalenie może wyznaczyć dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzić wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów w przyszłości.

 Już po wydaniu decyzji strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie (w terminie 14 dni) do organu wyższego stopnia, a w jego braku (np. w przypadku wydania decyzji przez ministra) – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta – odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzje starostów zaskarża się do wojewodów, a decyzje wojewodów – do właściwych ministrów. Od powyższych reguł przepisy szczególne wprowadzają jednak wyjątki. Od decyzji organu wyższego stopnia stronom przysługuje już tylko skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a od jego wyroku – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na obie strony mają 30 dni.Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)