Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Opłata planistyczna przy zmianie planu zagospodarowania

Niedawno gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, w wyniku którego przekształcono część mojej ziemi – z roli na zabudowę mieszkaniową. Po uchwaleniu planu przekazałem gospodarstwo synowi, a ten po jakimś czasie część ziemi sprzedał. Gmina wezwała go do zapłaty opłaty planistycznej. Czy słusznie?

adw. Mikołaj Pomin10 listopada 2020, 10:01
Zmiana planu, o której pisze Czytelnik, najprawdopodobniej zwiększyła wartość jego nieruchomości. Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 293), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Opłaty tej nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę – w rozumieniu przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników albo w zamian za rentę strukturalną.

W omawianym przypadku jednak, skoro nabywca nieruchomości (syn) sprzedał tę nieruchomość, zgodnie z przepisem art. 36 ust. 4a, gmina ma prawo naliczyć jemu opłatę. Gmina ma prawo naliczyć opłatę planistyczną w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)