Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Waloryzacja emerytur
 i rent rolniczych od 1 marca 2019

Jeżeli w wyniku waloryzacji okaże się, że świadczenie jest niższe od 1100 zł brutto, KRUS podwyższy je do tej kwoty. Gwarantowana minimalna podwyżka nie będzie niższa niż 70 zł brutto.

11 marca 2019, 09:24
Od 1 marca br. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwaloryzuje, czyli podwyższy kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przyznanych świadczeniobiorcom do 28 lutego 2019 r. na podstawie art.7 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 39). Pomnoży wówczas starą wysokość emerytury podstawowej 912,86 zł brutto × 102,86 wskaźnik waloryzacji, co daje kwotę 938,97 brutto, która od 1 marca będzie nową kwotą emerytury podstawowej. Ta nowa kwota będzie pomnożona przez wskaźnik wymiaru każdego z indywidualnych świadczeń emerytalno-rentowych.

Nie mniej niż 70 zł brutto

Mając na celu ochronę realnej wartości wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, a także wsparcie dla najuboższych grup emerytów i rencistów, ww. ustawa wprowadziła waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką nie mniej niż 70 zł ( waloryzacja procentowo-
-kwotowa). Tak więc kwota podwyżki świadczenia nie może być niższa niż 70 zł brutto.
Jeżeli w wyniku waloryzacji okaże się, że świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych (od kwoty wynoszącej od 1 marca br. 1100 zł) KRUS podwyższy je do tej kwoty, tj. do 1100 zł brutto.

Pozostałe świadczenia

W związku z waloryzacją od 1 marca br. uległy podwyższeniu kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur i rent i wynoszą:
  • dodatek pielęgnacyjny – 222,01 zł;
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego – 333,02 zł;
  • dodatek kombatancki – 222,01 zł;
  • dodatek za tajne nauczanie 222,01 zł;
  • dodatek kompensacyjny – 33,30 zł;
  • dodatek dla sieroty zupełnej
–417,27 zł;
  • ryczałt energetyczny – 171,41 zł;
  • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom, górnikom i świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – maksymalnie 222,01 zł.

Ponadto osobom, które ukończyły 100 lat po 28 lutego 2018 r., przysługuje dodatek w kwocie 4003,88 zł. Jest on wypłacany niezależnie od pobieranej emerytury rolniczej, renty rolniczej lub renty rodzinnej rolniczej, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wysokość dodatku dla osób, które ukończyły 100 lat przed 1 marca br. nie ulega zmianie.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)