Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Zasiłek z KRUS z tytułu kwarantanny

Od 16 maja KRUS wypłaca nowe świadczenie – zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Jego wysokość to połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

27 czerwca 2020, 17:00
16 maja br. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU z 2020 r., poz. 875). Nadała ona, m.in. nowe brzmienie art. 31zy³ ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r., poz. 374 ze zm.) i nałożyła na KRUS obowiązek przyznawania i wypłaty nowego świadczenia, tj. zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, zwanego zasiłkiem z tytułu kwarantanny.


Zasady przyznawania i wypłaty


Zasiłek z tytułu kwarantanny przysługuje:
 • ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników zarówno z mocy ustawy (obowiązkowo), jak i na wniosek (dobrowolnie);
 • za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, wskazany w decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, lub w zaświadczeniu lekarskim informującym o hospitalizacji w związku z COVID-19, niezależnie od długości tego okresu w niepodzielnej kwocie 1300 zł;
 • za okres przypadający nie wcześniej niż od 18 kwietnia br.;
 • jeżeli w całym okresie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, rolnik (domownik) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Pozostałe przepisy


A oto inne zasady, które obowiązują przy jego przyznawaniu i wypłacie.
 1. Zasiłek z tytułu kwarantanny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 2. Nie są z niego dokonywane zajęcia egzekucyjne oraz potrącenia z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
 3. Wypłacany jest tylko jeden raz, z wyjątkiem przypadków, gdy ubezpieczony rolnik i domownik jest wielokrotnie objęty kwarantanną, a okresy objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją przypadają w różnych przedziałach czasowych, które nie pokrywają się i okresy te nie przypadają jeden po drugim w ciągłości.
 4. W razie zbiegu prawa do zasiłku z tytułu kwarantanny z prawem do zasiłku chorobowego uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego.
 5. W razie zbiegu prawa do zasiłku z tytułu kwarantanny z prawem do zasiłku macierzyńskiego, zasiłek z tytułu kwarantanny nie przysługuje.
 6. Zasiłek z tytułu kwarantanny przysługuje jako niezrealizowane świadczenie.
 7. Roszczenie o jego wypłatę przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o jego wypłatę nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 8. Ubezpieczony rolnik i domownik wykorzystujący okres kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w sposób niezgodny z jego celem traci prawo do zasiłku.
 9. Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek z tytułu kwarantanny jest zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami. Nienależnie pobrane kwoty KRUS ma prawo potrącać z wypłacanych zasiłków bieżących oraz innych świadczeń z ubezpieczenia lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku z tytułu kwarantanny ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

Postępowanie w sprawie


Podstawą do rozpatrzenia przez KRUS prawa do ww. zasiłku jest złożenie wniosku na druku KRUS GZKW-1/04/2020. Wzór wniosku został zamieszczony na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl. Można też uzyskać go w każdej jednostce organizacyjnej Kasy. Nie potrzeba składać ww. wniosku, jeżeli do KRUS wpłynie zaświadczenie lekarskie w związku z hospitalizacją z COVID-19.

Wnioski mogą być złożone w formie elektronicznej i przekazane przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP lub w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do wniosku winna być dołączona (do wglądu) decyzja powiatowego inspektora sanitarnego o nałożeniu na osobę zakażoną lub chorą albo podejrzaną o zakażenie lub chorobę, obowiązku poddania się izolacji. Ustalenie przez KRUS prawa do tego zasiłku powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Osoba, której KRUS przyznała zasiłek z tytułu kwarantanny, jest obowiązana poinformować Kasę o wszelkich zmianach, mających wpływ na prawo do wypłaconego zasiłku np.  o okresie otrzymania zasiłku chorobowego z ZUS.
Przykład 1.
KRUS przyznała i wypłaciła ubezpieczonemu rolnikowi zasiłek z tytułu kwarantanny na podstawie decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o pobycie na kwarantannie od 11 maja do 24 maja 2020 r. 10 czerwca br. wpłynęło jego zaświadczenie lekarskie o hospitalizacji z COVID-19 za okres od 21 maja do 10 czerwca br. Ponieważ zasiłek ten został mu przyznany i wypłacony, kolejny zasiłek z tytułu kwarantanny w związku z hospitalizacją z COVID-19 nie przysługuje.
Przykład 2.
6 maja br. z wnioskiem o zasiłek z tytułu kwarantanny wystąpił ubezpieczony rolnik, objęty kwarantanną z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Rolnik poddał się obowiązkowej izolacji od 14 kwietnia do 27 kwietnia br., co wynikało z decyzji państwowego inspektora sanitarnego. Wobec powyższego KRUS wypłaci mu zasiłek z tytułu kwarantanny w kwocie 1300 zł, ponieważ okres obowiązkowej izolacji obejmuje 18 kwietnia br. i następne dni.

Ewa Jaworska-SpicakWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)