Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>

PROW – Harmonogram naboru wniosków w 2019 r.

Obrazek

Sprawdź kiedy możesz składać wniosek i jakie zmiany szykuje MRiRW! Będą większe premie dla młodych rolników, a w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze a,b,c będzie można kupić maszyny i urządzenia rolnicze!

Dorota Kolasińska7 stycznia 2019, 15:21
Wielu rolników będzie zadowolonych planowanymi zmianami w PROW i ustalonymi terminami. 
Po akceptacji KE propozycje zmian będą wdrożone do krajowego systemu! A wśród nich znajdzie się wprowadzenie nowego zakresu wsparcia inwestycyjnego na rzecz przeciwdziałania suszy, wprowadzenie preferencji w sektorze produkcji pasz, bazujących na surowcach genetycznie niemodyfikowanych, podniesienie wysokości wsparcia dla młodych rolników, osób zaczynających działalność pozarolniczą, grupom producentów i spółkom wodnym. 
Zwiększone będą także stawki wsparcia w działaniach obszarowych na zalesianie, rolnictwo zrównoważone, ekologiczne, ONW na obszarach górskich i podgórskich z minimalną obsadą zwierząt, a także ulegną uproszczeniu formy pomocy udzielanej na ogrodzenie chlewni, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania ASF. 

MRiRW ma również szereg innych pomysłów, a wśród nich znajduje się również:
 • Rozszerzenie potencjalnej grupy wnioskodawców w ramach „Przetwórstwa: i „restrukturyzacji małych gospodarstw”
 • Uproszczenie i poszerzenie zakresu wsparcia na rzecz transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie
 • Dostosowanie wielkości ekonomicznej gospodarstw, które mogą ubiegać się o wsparcie, do ich potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych
 • Zmiana Planu Finansowego PROW 2014-2020
 • Rozszerzenie form wsparcia o instrumenty zwrotne (50 mln euro)

Harmonogram naboru wniosków 2019 

Rozwój gospodarstw

 • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – grudzień 2018
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF – luty 2019, maj 2019
 • Modernizacja gospodarstw rolnych, nabór w obszarze a, b, c – marzec 2019
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – marzec 2019
 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – kwiecień 2019, październik 2019,
 • Premie dla młodych rolników – maj 2019,
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw ASF – czerwiec 2019, 
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – wrzesień 2019,
 • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wrzesień 2019,
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarze NATURA 2000 – listopad 2019,

Wzmacnianie przedsiębiorczości

 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – rolnicy styczeń 2019, 
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – ASF, sierpień 2019,
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF, wrzesień 2019,
 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych, wrzesień 2019, 

Transfer wiedzy i innowacji
 • Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, luty 2019, 
 • Wsparcie szkolenia doradców, luty 2019,
 • Wsparcie korzystania z usług doradczych marzec 2019, 

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
 • Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości, wrzesień 2019,
 • Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym,  wrzesień 2019

Rozwój terytorialny
 • Scalanie gruntów – terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory
 • Gospodarka wodno-ściekowa – terminy uzależnione od SW które ogłaszają kolejne nabory, 
 • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – cały rok, terminy ogłaszane przez LGD
 • Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – nabór ciągły

Zmiany w PROW

Propozycje zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący PROW i zostały przesłane w grudniu 2018 r. do KE, która pod koniec stycznia 2019 r. powinna przedstawić swoje stanowisko. 

Susza

Pierwszy pakiet zmian dotyczy działań reagujących na zjawisko suszy. Proponowane jest rozszerzenie obecnego zakresu wsparcia w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych o inwestycje mające na celu zapobieganie skutkom suszy, poprzez zastosowanie nowoczesnych instalacji nawadniających, ujęć wody. 
– Rolnicy będą mogli otrzymać maksymalnie 100 tyś. zł na tego typu operacje – mówił Ryszard Zarudzki. 
Dodatkowym działaniem w tym zakresie ma również być podniesienie poziomu pomocy dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych z 500 tys. do 1 mln zł. 

Podniesienie kwoty pomocy

MRiRW podjęło decyzję, że kwoty należy podnieść ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku.
Jednorazowa premia dla młodych rolników będzie podniesiona do 150 tysięcy zł, natomiast z tytułu pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich beneficjent otrzyma zamiast 100 tyś zł 150 tyś zł w przypadku samozatrudnienia oraz 200 tys. zł przy zatrudnieniu jednej osoby, a 250 tyś zł przy zatrudnieniu 2 osób. 

Uproszczenia w Inwestycjach zapobiegającym zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w związku z ASF

Uproszczenie dotyczy budowy ogrodzenia/płotu w gospodarstwie utrzymującym świnie. Pomoc będzie przyznawana w formie ryczałtu, tak aby uprościć i przyspieszyć proces przyznawania i wypłaty pomocy. MRiRW proponuje wprowadzić stawki standardowe za 1 m bieżący ogrodzenia, furtek i bram. 

Przetwórstwo i marketing

Do operacji tego typu będą wprowadzone preferencje dla operacji realizowanych przez sektor produkcji pasz, który będzie bazował na surowcach niemodyfikowanych genetycznie. 
W tym obszarze rozszerzono grupę beneficjentów o tych którzy rozpoczynają działalność o rolników, małżonków i domowników ubezpieczonych w KRUS.  

Instrumenty zwrotne

Odbiorcami wsparcia mają być gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego. Wsparcie ma przyjąć formę gwarancji i miałoby być dystrybuowane w ramach portfelowych linii gwarancyjnych, dzięki czemu środki PROW (50 mln euro) przeznaczone jako wkład do instrumentu finansowego zostaną zwielokrotnione, a gospodarstwa i przedsiębiorstwa zyskają łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. 

Działania obszarowe

W ramach tej modyfikacji PROW MRiRW proponuje zwiększenie stawek wsparcia ONW na obszarach górskich i podgórskich dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Gospodarstwa, gdzie obsada wynosi co najmniej 0,5 DJP/ha mają otrzymać zwiększone płatności – z obecnego 450 zł/ha/rok 750 zł/ha/rok (ONW typ górski) i z obecnych 264 zł/ha/rok do 550 zł/ha/rok (typ podgórski). 
Zwiększeniu ulegną kwoty wsparcia na zalesianie do 100 % wyszacowanych kosztów inwestycyjnych. 
– Planujemy także zwiększenie stawki płatności w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatyczego, pakietu 1. Dotyczącego rolnictwa zrównoważonego z 400 zł/ha do 486 zł/ha – mówił minister Zarudzki. 

Zmienione będą także stawki płatności w ramach Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji (z 966 do 1137 zł/ha), Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji (z 787 zł/ha do 926 zł/ha), Pakietu 6 Trwałe użytki zielone w okresie konwersji (z 428 do 535 zł/ha), Pakietu 7 Uprawy rolnicze po okresie konwersji (z 792 do 932 zł/ha), Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji (z 559 do 658 zł/ha) i Pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji (z 428 do 535 zł/ha). 

Modernizacja gospodarstw rolnych – zmiany w zasadach

Ulegnie podwyższeniu dolny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej gospodarstwa z 10 tysięcy do 13 tysięcy euro ze względu na małą liczbę wnioskujących małych gospodarstw (4%). 
Mimo, że w tym roku będzie uruchomiony tylko obszar a, b i c, to w ramach niego będzie można kupić maszyny i urządzenia rolnicze – podkreślił minister Zarudzki. 

Niebawem nastąpi zmiana w zakresie delimitacji obszarów ONW, w związku z tym będzie wprowadzone dodatkowe kryterium wyboru dla obszarów ONW, które ułatwi dostęp do PROW, podmiotom które 1 stycznia utraciły status ONW i ONW w typie specyficznym. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Tutaj też możemy spodziewać się zmian, ponieważ niebawem zostanie zniesiony wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez określony czas przed złożeniem wniosku, pojawią się preferencje w ramach kryteriów wyboru dla obór, które podlegają ubezpieczeniu. Ponadto podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, ale przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro w docelowym okresie o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej. 

NATURA 2000

W tym typie operacji wprowadzone będzie dodatkowe kryterium wyboru, które ma ułatwić dostęp do środków rolnikom, którzy zrealizowali działania, które mają sprzyjać zachowaniu walorów przyrodniczych. 

Wiedza i doradztwo

Ogrom środków trafi do organów doradztwa rolniczego państwowego i prywatnego, który ma zapewnić doradztwo w okresie 2 lat dla jednego gospodarstwa w kwocie 1500 euro. 

Relokacja środków

Planowane jest przesunięcie niektórych kwot, ze względu na małe zainteresowanie oraz przeniesienie je na obszary bardziej wymagające, w których potrzeb jest znacznie więcej. Dotyczy to między innymi Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (-140 mln euro), Restrukturyzacja małych gospodarstw (-100 mln euro), Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa (-24 mln euro) oraz Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (-100 mln euro). A otrzymają je Gospodarka wodno – ściekowa (+150 mln euro), Przetwórstwo i marketing (+150 mln euro), Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarze NATURA 2000 (+50 mln euro) oraz na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych (+50 mln euro).

– Do 31 grudnia 2018 r przekazano na konta beneficjentów 16,5 mld zł, co stanowi 28% puli środków – mówił minister Zarudzki. Głównymi założeniami i celem nowego budżetu PROW ma być zwiększenie konkurencyjności rolników na rynku europejskim, ale z jednoczesnym uwzględnieniem środowiska i klimatu. 

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dobrze poradziła sobie z sytuacją w minionym roku. Środki trafiały do rolników w miarę płynnie – mówił z kolei Minister Ardanowski, który podziękował Marii Fajger, Prezes ARiMR oraz pracownikom za zwiększenie efektywności działań. 

dkol


1 z 3
Konferencja prasowa dotycząca PROW w MRiRW

Konferencja prasowa dotycząca PROW w MRiRW

2 z 3
Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu

Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu

3 z 3
Maria Fajger, Prezes ARiMR

Maria Fajger, Prezes ARiMR

Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)