Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Będą zaliczki dopłat bezpośrednich nawet do 70%!

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa w porozumieniu z ministerstwem finansów przesłało właśnie do konsultacji społecznych stosowny projekt rozporządzenia. W grę wchodzi kwota prawie 11 mld zł. 

wk18 września 2018, 17:02
Zgodnie z ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w przypadku wystąpienia okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników, a w szczególności gdy okoliczności te mają charakter nadzwyczajny lub są wynikiem działania siły wyższej, minister rolnictwa wraz z ministrem finansów może określić, w drodze rozporządzenia, procentową wielkość zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Zdaniem rządu powyższa sytuacja miała właśnie miejsce w 2018 r., gdyż znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadczyła trudności ekonomicznych, w szczególności w związku z wystąpieniem długotrwałej suszy. A to w istotny sposób wpłynęło na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r.
Co na to unijne prawo?

Generalnie unijne przepisy mówią, że w takich sytuacjach państwa członkowskie mogą wypłacić swoim rolnikom 50% zaliczki. Ale jednocześnie te same przepisy mówią, że w przypadku sytuacji nadzwyczajnej, Komisja Europejska przyjmuje akty wykonawcze, które mogą podwyższyć ten próg do 70%.
Kto, kiedy, ile?

Komisja Europejska skorzystała z tej możliwości, wskazując, że niekorzystne warunki pogodowe, zwłaszcza uporczywa susza, występujące w pierwszej połowie 2018 r., powodują poważne trudności finansowe i problemy z utrzymaniem płynności finansowej gospodarstw w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Węgrzech, w Polsce, Portugalii, Rumunii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. Komisja stwierdziła, że ze względu na wyjątkowy charakter tych okoliczności i wynikające z tego trudności finansowe dla beneficjentów, konieczne jest złagodzenie tych trudności poprzez zezwolenie ww. państwom na zastosowanie maksymalnych 70% zaliczek dopłat.

Projekt zakłada, że zaliczki będą wypłacane od 16 października, czyli w najwcześniejszym możliwym terminie. Rolnikom do końca listopada zostanie przelanych 2,4 mld euro, czyli ok. 10 mld zł. Zaliczki będą pochodziły z budżetu państwa. Budżet Unii Europejskiej zrekompensuje ten wydatek w ciągu ok. 2 miesięcy. 

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)