Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Będą zmiany we wnioskach o płatności bezpośrednie za 2021 rok

Już od 15 marca rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych na 2021 rok. Podobnie jak w ubiegłych latach także i teraz ARiMR wprowadza zmiany w zasadach wypełniania dokumentów. Nie ma ich wiele, ale warto o nich wiedzieć.

Bartłomiej Czekała28 lutego 2021, 17:37
Planowane zmiany wynikają z projektu Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W ostatnim tygodniu lutego trafił on do konsultacji społecznych i raczej będzie szybko procedowany z uwagi na bliski termin rozpoczęcia akcji składania wniosków o dopłaty.

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem projektowanego rozporządzenia jest:

 1) rozszerzenie zakresu danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego o informacje na temat poszczególnych upraw prowadzonych przez wnioskodawców;

2) rezygnacja z udostępniania rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich materiałów graficznych wskazujących położenie gruntów rolnych. Rozszerzenie zakresu danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności o poszczególne uprawy  (§  1 pkt 1 projektu rozporządzenia), służyć będzie pozyskaniu informacji na potrzeby obsługi działań PROW takich jak: Modernizacja  gospodarstw rolnych, Premia dla młodego  rolnika oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu projektu, w wymienionych instrumentach wsparcia jednym z warunków  przyznania pomocy jest wielkość ekonomiczna  gospodarstwa. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę – w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Dotychczas informacje dotyczące poszczególnych upraw pozyskiwane były jedynie od rolników objętych obowiązkiem dywersyfikacji upraw, a więc od rolników posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych. Pozyskanie takich  danych od wszystkich beneficjentów płatności bezpośrednich pozwoli na wykorzystanie ich także do realizacji PROW.

Zdaniem autorów projektu, pozyskanie danych na temat poszczególnych upraw w  ramach wniosku  o przyznanie płatności bezpośrednich  pozwoli na zmniejszenie  o   ok. 90 % kontroli w  zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa (plan na 2021 dotyczy blisko 11 tys. kontroli), przeprowadzanych na potrzeby wymienionych działań  PROW.  Ponadto,  w przypadku niektórych działań weryfikacja wielkości ekonomicznej następuje też w okresie docelowym (zobowiązania do podwyższenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa). Dodatkowo, zebranie  przedmiotowych danych w ramach procesu wnioskowania o przyznanie płatności bezpośrednich umożliwi zorganizowanie naborów na działania PROW 2014–2020 również w drugim półroczu. Obecnie ze względu  na konieczność kontroli  na miejscu, muszą odbywać się  one  równolegle z naborami w ramach płatności obszarowych.

Według MRiRW równomierne rozłożenie w czasie  naborów  wniosków, będzie skutkowało równomiernym rozłożeniem pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa (ARiMR),  co przyspieszy realizację wypłat pomocy z PROW 2014–2020.

Projektowana zmiana  w zakresie deklarowania  upraw ma także zwiększyć dostępność usług doradztwa rolniczego. Obecnie, w  drugim kwartale danego roku, większość czasu doradcy poświęcają na  wsparcie rolników przy wypełnianiu  wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przez co rolnicy ubiegający się o ww. działania PROW nie otrzymują oczekiwanego wsparcia. Jednocześnie w rozporządzeniu proponuje się, aby zbierane  dane dotyczące poszczególnych upraw, w przypadku rolników, którzy nie są objęci obowiązkiem dywersyfikacji, były wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji PROW na lata 2014–2020.

Z uwagi na fakt, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich są składane niemal wyłącznie w formie elektronicznej, brak jest uzasadnienia, dla udostępniania materiałów  graficznych  w formie  drukowanej. Materiał graficzny  jest dostępny w elektronicznym formularzu  wniosku wypełnianym  po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązania przewidziane w projekcie rozporządzenia powinny wejść w życie w dniu 15 marca  2021 r.,  który jest pierwszym dniem, w którym możliwe jest składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w tym roku.

oprac. bcz

Źródło: RCL/MRiRW
Fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)