Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dofinansowanie na magazynowanie i sprzedaż produktów rolno-spożywczych

Obrazek

W Krajowym Planie Odbudowy pojawi się nowe działania, na które przeznaczono 1 mld zł. Maksymalna kwota na modernizację centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych wyniesie 15 mln zł. Kto z niego skorzysta i na jakich warunkach? 

wk14 listopada 2022, 16:34

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kto może skorzystać z dofinansowania?
  • jakie są zasady i warunki otrzymania pomocy? 
  • czy pomoc przysługuje rolnikom sprzedającym żywność detalicznie? 

Do konsultacji społecznych zostało wysłane rozporządzenie, którego celem jest stworzenie podstawy prawnej, do wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia na działalność podmiotów zajmujących się przechowywaniem, pakowaniem, przeładunkiem, załadunkiem lub wprowadzaniem do obrotu żywności - tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne oraz dla rolno-spożywczych rynków hurtowych.

Dywersyfikacja kanałów dystrybucji żywności

Zgodnie z zapisami KPO pomoc dotyczy tworzenia takich centrów będzie służyło dywersyfikacji kanałów dystrybucji, w tym rozbudowie i modernizacji infrastruktury logistycznej i technologicznej służącej skupowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Centra przechowalniczo-dystrybucyjne będą mogły służyć jako bufory magazynowe umożliwiające przechowywanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w sytuacji zerwania łańcuchów dostaw żywności, co może mieć miejsce w przyszłości w czasie kryzysu lub pandemii. Dodatkowo umożliwi to zbyt produktów przez rolników na poziomie lokalnym, a także przyczyni się do poprawy możliwości eksportowych produktów rolnych poprzez tworzenie większych bardziej jednorodnych partii towarów.

Rolno spożywcze rynki hurtowe

Funkcjonowanie rolno-spożywczych rynków hurtowych odgrywa ważną rolę w dystrybucji artykułów rolnych i spożywczych. Swoją pozycję na rynku, mimo rosnącej konkurencji ze strony wielkopowierzchniowych sieci handlowych, rolno-spożywcze rynki hurtowe utrzymują przede wszystkim dzięki oferowaniu wysokiej jakości, świeżych produktów rolnych, sprzedawanych bezpośrednio przez rolników. Sprzedaż odbywa się przy zachowaniu standardów sanitarnych i weterynaryjnych. Ważną rolę odgrywa również możliwość bezpośredniego kontaktu kupujących ze sprzedającym (producentem towaru). Podmioty te nie prowadzą działalności handlowej, a podstawowym przedmiotem ich działalności jest wynajem powierzchni handlowej przedsiębiorcom oraz producentom rolnym na cele wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

- Oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie skrócenie i zrównoważenie łańcucha dostaw produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych, produktów spożywczych poprzez dywersyfikację kanałów dystrybucji. Wsparcie ma na celu nie tylko tworzenie nowych centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, ale pozwoli również na modernizację oraz dostosowania prowadzonej działalności do założeń i wymogów unijnych strategii na rzecz zmniejszania wpływu na środowisko, co przyczyni się do zachowania konkurencyjności wspartych przedsiębiorstw na jednolitym rynku UE – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Na co można dostać dofinansowanie?

Wsparcia udziela się w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych na:

1) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska

2) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

3) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych.

Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

Zasady udzielenia wsparcia

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia oraz będzie właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną umowy dzierżawy albo najmu nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wsparciem, i będzie korzystał z budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu zgodnie z celem ich dofinansowania.

Warunki finansowe

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 15 000 000 zł na ostatecznego odbiorcę wsparcia. Ale nie mniej niż 250 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki.

Wysokość budżetu

Całkowita kwota alokacji to około 1 mld euro będzie pochodzić ze środków z części bezzwrotnej KPO – Inwestycja A1.4.1. Prefinansowanie przedsięwzięcia zapewnia Polski Fundusz Rozwoju na mocy umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Pieniędzy wystarczy dla wsparcia inwestycji dla co najmniej 72 podmiotów prowadzących działalność w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury (tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne) oraz inwestycji realizowanych przez rolno-spożywcze rynki hurtowe.

wk
Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)