Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty 2023: Jakie ekoschematy najlepiej wybrać utrzymując bydło mleczne?

Obrazek

Producenci bydła mlecznego to cały czas spora grupa rolników w Polsce. W tegorocznej kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie mają oni możliwość skorzystania z ekoschematów, które pozwolą im pozyskać pieniądze ponad płatności podstawowe. Jakie zatem ekoschematy najlepiej wybrać utrzymując w gospodarstwie bydło mleczne?

Paulina Janusz-TwardowskaBartłomiej Czekała30 kwietnia 2023, 06:00

Podczas naszego webinarium "Ekoschematy w praktyce" jeden z uczestników zadał ekspertowi - Markowi Krysztoforskiemu z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu pytanie o obowiązek zmianowania upraw w gospodarstwie. Pytanie brzmiało: Jaki ekoschemat wybrać przy hodowli bydła mlecznego, jeżeli uprawia się na gruntach ornych kukurydzę na kiszonkę, rzepak, pszenicę oraz trawy na gruntach ornych?

Kilka wariantów ekoschematów w zasięgu ręki hodowcy bydła


Zdaniem naszego eksperta, hodowcy bydła mają w ekoschematach wiele możliwości pozyskania dodatkowych płatności.

- Jest kilka wariantów. Na pewno można zrobić plan nawożenia oraz nawożenie gnojowicą albo obornikiem. Na polach z rzepakiem warto przeorać słomę, która zawiera bardzo dużo potasu i mamy kolejny ekoschemat. W tym gospodarstwie, w zależności od systemu produkcji zwierzęcej, można również skorzystać z dobrostanu zwierząt - radził Marek Krysztoforski z CDR w Radomiu.

A na czym polegają wymienione przez eksperta ekoschematy? Wyjaśniamy to poniżej.

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

Praktyka Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia składa się z dwóch wariantów: wariantu podstawowego (bez wapnowania, w przypadku, gdy wyniki próbek gleby nie wskazują na potrzebę zastosowania wapnowania) i wariantu z wapnowaniem.

W przypadku praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy, punkty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, z wyłączeniem powierzchni gruntów:

 1. do których rolnik ubiega się o przyznanie:
 • płatności do obszarów z roślinami miododajnymi, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, albo
 • płatności do integrowanej produkcji roślin, albo
 • pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach interwencji Bioróżnorodność na gruntach ornych, w wariancie Wieloletnie pasy kwietne, albo
 1. objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, w ramach wariantu Wieloletnie pasy kwietne.

 

Punkty są przyznawane, jeżeli rolnik posiada plan nawozowy, opracowany w terminie:

 • 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności, albo
 • do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności - w przypadku upraw ozimych wysiewanych w roku złożenia tego wniosku.

 

W przypadku praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem, punkty są przyznawane do powierzchni działki rolnej raz na 4 lata, jeżeli rolnik:

 1. spełnia warunki określone dla wariantu podstawowego,
 2. posiada imienny dokument potwierdzający zakup nawozu wapniowego albo inny imienny dokument potwierdzający jego nabycie, w którym wskazano jego ilość,
 3. zastosował wapnowanie na powierzchni gruntów w gospodarstwie o pH niższym lub równym 5,5 określonym w wynikach chemicznej analizy gleby,
 4. do działki rolnej, do której ubiega się o przyznanie płatności w ramach ekoschematów, w terminie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie płatności, nie otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego.

Rolnik jest zobowiązany złożyć do Agencji w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności, oświadczenie, że nie otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego.

Wymogiem dla praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia jest:

 • wykonanie chemicznej analizy gleby w zakresie zasobności w składniki pokarmowe P, K i Mg oraz pH, wyniki badania chemicznej analizy gleby zachowują ważność przez okres 4 lat od dnia ich wykonania,
 • opracowanie planu nawozowego określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania) – na piśmie  lub przy użyciu narzędzia INTER-NAW lub innego narzędzia służącego opracowaniu planu nawozowego,
 • przestrzeganie planu nawozowego określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania), przy czym dopuszczalne jest stosowanie dawek nawozów niższych niż określone w planie nawożenia,
 • prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu udostępnionym przez Agencję (w przypadku wariantu z wapnowaniem, zawierającego również informacje o zastosowaniu nawozu wapniowego),

- w odniesieniu do wszystkich gruntów będących w posiadaniu rolnika.

 

Plan nawozowy sporządza się w oparciu o bilans azotu i chemiczną analizę gleby wykonywaną:

 1. w laboratorium wykonującym badania agrochemiczne gleb;
 2. w oparciu o próbki gleby pobrane zgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań agrochemicznych gleby z poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych.

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi  - obejmują 8 praktyk. Praktyki te będą objęte systemem punktowym.

System punktowy oznacza, że do każdej z praktyk przypisana jest odpowiednia liczba punktów, przy czym 1 pkt stanowi równowartość 22,47 EUR (≈100 zł). Punkty są oparte na wyliczonych stawkach płatności stanowiących rekompensatę dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku realizacji danej praktyki.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie tych płatności jest uzyskanie minimalnej liczby punktów stanowiącej iloczyn:

  1. 25% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie oraz
  2. 5 pkt przyznawanych za hektar.

Dla przykładu: gospodarstwo o powierzchni 10 ha użytków rolnych musi uzyskać minimalną liczbę punktów 12,5 pkt, co zostało wyliczone w następujący sposób:

 • 25% * 10 ha=2,5 ha 
 • 2,5 ha * 5 pkt/ha=12,5 pkt

Oznacza to, że jeżeli rolnik posiada gospodarstwo o powierzchni 10 ha, to chcąc wnioskować o przyznanie płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, powinien realizować wybrane przez siebie praktyki w takiej liczbie i na takiej powierzchni, która pozwoli mu uzyskać minimum 12,5 pkt.

Praktyki w ekoschematach dla producentów bydła:

 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 2 pkt

Celem jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery, jak również poprawa jakości gleb i zwiększenia sekwestracji węgla w glebie.

Potwierdzeniem realizacji praktyki będzie przesłanie zdjęć geotagowanych z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdjęcie należy przesyłać w terminie 14 dni od dnia zrealizowania praktyki (jeżeli była ona zrealizowana po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, i nie później niż do dnia 7 listopada w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności) albo w terminie 14 dni od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności (jeżeli praktyka była zrealizowana, przed dniem złożenia tego wniosku o przyznanie płatności lub przed dniem 15 marca). Na zasadzie odstępstwa w roku 2023, w przypadku jeżeli rolnik nie będzie mógł wykonać zdjęcia geotagowanego, będzie on obowiązany do dostarczenia oświadczenia o wykonaniu praktyki oraz do prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, w którym znajdą się zapisy potwierdzające jej wykonanie.

W przypadku gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki nabył obornik, jest obowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający zakup lub nabycie obornika.

 • Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo – 3 pkt

Praktyka ma przyczynić się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych dostępnych w nawozach naturalnych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji amoniaku i podtlenku azotu.

Potwierdzeniem realizacji praktyki będzie przesłanie zdjęć geotagowanych z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdjęcie należy przesyłać w terminie 14 dni od dnia zrealizowania praktyki (jeżeli była ona zrealizowana po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, i nie później niż do dnia 7 listopada w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności) albo w terminie 14 dni od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności (jeżeli praktyka była zrealizowana, przed dniem złożenia tego wniosku o przyznanie płatności lub przed dniem 15 marca). Na zasadzie odstępstwa w roku 2023, w przypadku jeżeli rolnik nie będzie mógł wykonać zdjęcia geotagowanego, będzie on obowiązany do dostarczenia oświadczenia o wykonaniu praktyki oraz do prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, w którym znajdą się zapisy potwierdzające jej wykonanie.

W przypadku gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki, nabył nawóz naturalny płynny, jest obowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający zakup lub nabycie tego nawozu.

 • Wymieszanie słomy z glebą - 2 pkt

Praktyka ma na celu poprawę żyzności gleby.

Praktyka polega na rozdrobnieniu i przyoraniu lub wymieszanie z glebą całej słomy po zbiorze plonu głównego, przy czym przez słomę rozumie się pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych (w tym kukurydzy), oleistych i bobowatych. Rolnik będzie obowiązany do prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych.

O ekoschemacie Dobrostan zwierząt szczegółowo piszemy TUTAJ.

Jak łączyć ze sobą ekoschematy?

Przypomnijmy, że ekoschematy można łączyć ze sobą na jednej działce, stawka dotyczy 1 ha. Ale uwaga, nie można wprowadzić wszystkich ekoschematów w swoim gospodarstwie, gdyż ograniczają to zasady dotyczące wyeliminowania podwójnego finansowania niektórych praktyk. Inne ograniczenia wynikają z technologii uprawy. Przygotowując się do złożenia wniosku, najlepiej jest posługiwać się tabelą 2. wskazującą na możliwość łączenia ekoschematów. Jeśli pewnych ekoschematów nie można połączyć, to biorąc pod uwagę analizę kosztów i korzyści, należy zastanowić się, który ekoschemat wybrać.

Tab. 2. Zasady łączenia ekoschematów między sobą.

Fot. Envato elements


CZYTAJ TAKŻE Z WEBINARIUM:


Czy jesienny bezorkowy siew zbóż można zgłosić we wniosku o dopłaty w ramach ekoschematu uprawa bezorkowa?

Integrowana Produkcja Roślin – ekoschemat, który się najbardziej opłaca. Ilu rolników z niego skorzysta?

Ekoschematy: Czy w 2023 roku rolnik musi ugorować grunty rolne?

Czy w ekoschematach kukurydza i zboża są liczone jako jedna uprawa?

Jak w nowym wniosku o dopłaty zadeklarować elementy nieprodukcyjne pod normę DKR 8?

Dopłaty 2023: W jaki sposób zrobić wsiewki aby skorzystać z ekoschematów?Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)