Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dotacje na nawadnianie – ruszył nabór wniosków!

Już od dziś można składać w ARiMR wnioski o dotacje na inwestycje w nawodnienia w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Grzegorz Ignaczewski25 września 2019, 12:23
O zasadach tego naboru pisaliśmy już wcześniej, ale przypominamy Państwu jeszcze raz to, co najważniejsze.

Kto może się ubiegać o przyznanie 100 tys. zł pomocy?

O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Nie ma tu limitu wielkości ekonomicznej, w ramach inwestycji nie jest także konieczne wykazywanie wzrostu wartości dodanej GVA.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, co może stanowić nie więcej niż 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów kwalifikowalnych inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Nie można w tym przypadku dzielić inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Jakie inwestycje mogą zostać objęte wsparciem?

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:
  • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
  • powiększające obszar nawadniania;
  • jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Co zalicza się do kosztów kwalifikowanych?

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach tego programu można zaliczyć m.in.:
  • budowę studni i zbiorników;
  • zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
  • zakup instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Warunkiem koniecznym dla każdej inwestycji w nawadnianie jest zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Jakie dokumenty trzeba złożyć razem z wnioskiem o wsparcie?

Trzeba pamiętać, że w tym obszarze wsparcia wskazane zostały dokumenty preselekcyjne, których niedołączenie skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia. Są to:

  1. ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego,
  2. ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne,
  3. ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w punkcie 1,
  4. zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Oczywiście nie trzeba dołączać w każdym przypadku wszystkich wymienionych dokumentów, a jedynie te mające zastosowanie do danego rodzaju inwestycji.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową. Tegoroczny nabór potrwa do 22 listopada. 

Grzegorz Ignaczewski


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)