Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Działanie: Inwestycje w środki trwałe. Materiał informacyjny MRiRW

Obrazek

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych).

22 września 2019, 07:00
Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:
a) rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
b) rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
c) rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
d) operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D),
e) nawodnienia w gospodarstwie rolnym (obszar E).

Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz nawadniania.

W obszarach A-D restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Wymóg ten nie dotyczy wsparcia udzielanego na inwestycje w nawodnienia (obszar E).

Kto może otrzymać wsparcie Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub, w obszarach A-D, również grupa takich rolników. O pomoc może ubiegać się rolnik:
- posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, i
- kierujący tym gospodarstwem.


W obszarze A wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 250 tys. euro.

W obszarze B pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy nie jest większa niż 200 tys. euro.

Jeżeli o pomoc na inwestycję dotyczącą rozwoju produkcji mleka krowiego ubiega się młody rolnik, pomoc może być przyznana nawet jeżeli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy albo utrzymywanych jest mniej niż 15 krów. W takim przypadku wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg co najmniej 25 krów.

W obszarach C-D wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro.

W obszarach A-E rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia.
W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:
  • w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
  • suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro. W przypadku inwestycji, której celem będzie rozwój produkcji prosiąt (obszar A), po zrealizowaniu operacji minimalna liczba loch ma wynosić 50.

W ramach obszaru E wsparciu mogą podlegać m.in. inwestycje:
  • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających (inwestycja ma potencjalnie przynieść co najmniej 10% oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji).
W ramach wszystkich ww. inwestycji określonych w obszarze E powinien być zainstalowany system pomiaru wody.

Jakie można otrzymać wsparcie?

  • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych (inwestycje zbiorowe nie dotyczą obszaru E) albo,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:
  • 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A,
  • 500 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B-D, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się.
  • 100 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru E.


W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” łącznie złożono 58 264 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 12,3 mld zł.

Co roku były przeprowadzane nabory wniosków na operacje finansowane w ramach obszarów a, b i c (w 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 r.). Do 1 września br. zawarto 21 943 umów na kwotę 4,36 mld zł, zaś złożono 15 895 wniosków o płatność na kwotę 2,45 mld zł.
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie obszaru związanego z nawodnieniem w gospodarstwie planowany jest na wrzesień 2019 r.
Materiał informacyjny MRiRW, Zdjęcia baza PWR

OPIS JEDNEGO Z REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
Beneficjent posiada gospodarstwo usytuowane na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Celem realizacji projektu było zwiększenie rentowności gospodarstwa w wyniku zwiększenia powierzchni upraw warzyw kosztem upraw zbóż, zmniejszenia wydatków na energię elektryczną, a także poprawą jakości sprzedawanych plonów.

Zakup zestawu fotowoltaicznego umożliwi zaspokojenie znacznej części potrzeb energetycznych gospodarstwa, a tym samym zmniejszenie poboru energii elektrycznej z zakładów elektrycznych. Zastosowanie tego typu źródła energii zmniejsza koszt gospodarowania oraz pozytywnie wpływa na środowisko i klimat.

Zamontowanie systemu chłodniczego służy zapewnieniu optymalnych warunków przechowywania zebranych warzyw i wpływa na poprawę jakości sprzedawanych plonów. Modernizacja parku maszynowego pozwoliła na efektywniejsze użytkowanie zakamienionych i mokrych gleb, na których znajduje się gospodarstwo beneficjenta.

Lokalizacja: województwo lubuskie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Materiał opracowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)