Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Efekty PROW 2007-2013 w wykonaniu samorządów

Obrazek

Samorządy terytorialne mogą pochwalić się konkretnymi osiągnięciami w ramach PROW 2007-2013.

dr Piotr Łuczak7 czerwca 2015, 08:30

Oto one:

1. Do 31 grudnia 2014 r. zatwierdzono do realizacji 110 operacji w ramach scalania gruntów rolnych; dotychczas zakończono 34 operacje. Pozwoli to na łącznie scalenie 91,24 tys. ha gruntów, w tym ponad 82,6 tys. ha gruntów rolnych oraz prawie 8,6 tys. ha gruntów leśnych.
2. W efekcie realizacji operacji dotyczących melioracji wodnych podstawowych:

 • objęto ochroną przeciwpowodziową powierzchnię 129 tys. ha użytków gruntowych,
 • ukształtowano przekrój podłużny i poprzeczny oraz układ poziomego koryta cieku naturalnego na długości 430 km,
 • wybudowano m.in.: wały przeciwpowodziowe o długości ponad 219 km, kanały o długości ponad 58 km, budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne oraz 201 obiektów służących do ujmowania wód,
 • wyremontowano m.in.: przekrój podłużny i poprzeczny oraz układ poziomego koryta cieku naturalnego na długości ponad 168 km, wały przeciwpowodziowe o długości ponad 39 km, kanały o długości ponad 48 km.

3. Zdecydowana większość operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dotyczyła gospodarki wodno-ściekowej (2 737 operacji). Zrealizowano także m.in. 303 operacji z zakresu tworzenia systemu zbioru, segregacji lub  wywozu odpadów komunalnych, 92 operacji dotyczących wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, 126 operacje dotyczące przebudowy, remontu, wyposażenia targowisk oraz 53 operacje dotyczące budowy targowisk.

Ponadto:

 • wybudowano 18,7 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wyłączeniem przyłączy,
 • wykonano prawie 43 tys. sztuk kanalizacji zagrodowych,
 • wybudowano 485 oczyszczalni ścieków,
 • utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, umożliwiający zagospodarowanie 252 tys. ton śmieci,
 • stworzono możliwość wytwarzania 152 MW energii ze źródeł odnawialnych.


Do 31 grudnia 2014 r. w ramach działania Odnowa i rozwój wsi zrealizowano 5 916 operacji, m.in.:

 • wybudowano, zmodernizowano lub wyposażono:

– 3 939 budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,

– 2 453 obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji,

– 198 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych,

– 950 obiekty małej architektury,

– 391 terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku;

 • odnowiono:

– 555 elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków,

– 91 budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowane na cele publiczne,

 • ukształtowano 1 714 obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych.

W ramach osi Leader 335 lokalnych grup działania realizuje lokalne strategie rozwoju na łącznym obszarze 291,3 tys. km2 zamieszkałym przez ponad 18 mln ludzi.

Małe projekty
Zrealizowane operacje w ramach małych projektów dotyczyły najczęściej:

 • organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych – 4 897 operacji,
 • remontu lub wyposażenia świetlic wiejskich – 3 424,
 • budowy, odbudowy lub oznakowania małej infrastruktury turystycznej – 3 323.

Dzięki tym operacjom m.in.:

 • wybudowano, odbudowano lub przebudowano 3 861 obiekty małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
 • wyremontowano lub odrestaurowano:

– 1 160 świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcje,

– 518 obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,   

 • utworzono 522 miejsc pracy.

¬    Operacje z zakresu działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zrealizowane operacje dotyczyły najczęściej:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – 861 operacji (62%),
 • usług dla ludności – 194 operacji (14%),
 • usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 
- 167 operacji (12%).

¬    Operacje z zakresu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Udzielone w ramach działania wsparcie dotyczyło najczęściej prowadzenia następujących rodzajów działalności: usługi dla ludności – 257 zrealizowane operacje, roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne – 117, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem – 107.

Do 31 grudnia 2014 r. w ramach zrealizowanych operacji stworzono 1 045 nowych miejsc pracy
¬    Operacje z zakresu działania Odnowa i rozwój wsi

W efekcie zrealizowanych operacji m.in.:

 • wybudowano, zmodernizowano lub wyposażono:

– 2 931 tys. budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,

– 2 488 obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji,

– 511 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych,

– 894 obiektów małej architektury,

– 224 terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku;

 • odnowiono:

– 243 elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków,

– 78 budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowane na cele publiczne,

 • ukształtowano 1 270 obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Na podst. MRiRW opr. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)