Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Rekompensaty dla rolników ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ustawa czeka na zgodę KE

Obrazek

Powstanie Fundusz Ochrony Rolnictwa, którego celem będzie wypłacanie rekompensat dla rolników w przypadku ogłoszenia upadłości przez firmy skupowe. Rząd przeznaczyć ma na to w 2023 roku 100 mln złotych, docelowo Fundusz będzie utrzymywać się z wypłat firm, które zajmują się m.in. skupem czy przetwórstwem. Ustawa czeka jeszcze na uzyskanie zgody Komisji Europejskiej.

wk21 lutego 2023, 12:21
- Celem projektowanej ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Odzyskanie należności w przypadku postępowania upadłościowego

W ustawie o podatku od towarów i usług nie ma gwarancji uzyskania zapłaty dla producentów rolnych za sprzedane płody rolne w sytuacji niewypłacalności np. skupów czy przetwórni.

Odzyskanie należności nie zawsze jest również możliwe nawet w wyniku postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie przepisów Prawa upadłościowego, mimo tego, że prawnie należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu masy upadłości.

- Zatem zachodzi potrzeba wprowadzenia rozwiązań systemowych umożliwiających producentom rolnym uzyskanie rekompensat w celu kontynuowania przez nich produkcji rolnej, spłaty ciążących na nich zobowiązań lub kredytów oraz na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych rodziny - napisano w uzasadnieniu ustawy.

Na jakiej zasadzie będzie działał Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Fundusz Ochrony Rolnictwa ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym, którego administratorem będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR ma również zapewniać obsługę prawną, a także techniczno-biurową Funduszu, ustalał plan finansowy i opracowywał sprawozdania z realizacji.

Podmioty skupiające produkty rolne, w celu ich przechowywania, obrobienia czy przetworzenia i dalszej odsprzedaży, będą zobowiązane do wpłat w wysokości 0,25% na Fundusz Ochrony Rolnictwa wartości netto nabywanych produktów rolnych.

Czytaj także: Poniosłeś straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF? Złóż wniosek o wsparcie!

Fundusz Ochrony Rolnictwa, jak zakłada projekt, ma być dofinansowany w pierwszym roku jego funkcjonowania, czyli w roku 2023. Kwota dofinansowania wynosić będzie 100 milinów złotych, pochodzących ze środków budżetu państwa. Dlatego też musi zostać przedstawiony do notyfikacji Komisji Europejskiej jako program pomocy państwa.
  • Jak mówi Ordynacja podatkowa przedmiot, który sam określa wartość zobowiązania, powinien te dane wykazać w deklaracji.
  • Na podstawie danych zawartych w deklaracji, podmiot będzie rejestrowany w systemie księgowym i zostanie dla niego stworzone konto rozliczeniowe.
  • Dane pochodzące z deklaracji i wpłat na rachunek Funduszu Ochrony Rolnictwa będą podstawą prawną rozliczeń podmiotu, a co za tym idzie, będzie określać zaległości podmiotu względem Funduszu.

Kto może ubiegać się o rekompensatę ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Producent rolny będzie mógł ubiegać się o rekompensatę ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, w razie niemożności zaspokojenia należności za sprzedane produkty rolne przez podmiot, który jest niewypłacalny.
„Rekompensata będzie przyznawana w drodze decyzji podjętej przez dyrektora oddziału terenowego KOWR i wypłacana będzie jako iloczyn określonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia procentowej stawki rekompensaty i sumy należności netto. Takie rozporządzenie będzie ogłaszał minister rolnictwa do 31 maja”.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Rolnicy wniosek o rekompensatę będą mogli składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR:
  • od dnia 1 lutego do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym ustalona została data niewypłacalności podmiotu lub,
  • od dnia 1 lutego do dnia 31 marca w drugim roku po roku, w którym ustalona została data niewypłacalności podmiotu.
Zobacz również: Nowe dopłaty do rolnictwa ekologicznego od 2023 roku. Co się zmieniło w stawkach?

Przychody z produkcji rolnej nie są objęte podatkiem dochodowym, a celem rekompensat jest zapewnienie kontynuowania działalności rolniczej, dlatego też proponuje się zwolnione z podatku dochodowego kwot wypłaconych rekompensat od osób fizycznych na podstawie tej ustawy.

Ustawa ta określa datę niewypłacalności podmiotu skupującego, a także obowiązek dotyczący przekazania do KOWR wykazu rolników, łącznie z kwotami należności netto za sprzedane produkty rolne w celu wypłaty rekompensat.

Obowiązki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Z mocy prawa, wypłata środków z Funduszu Ochrony Rolnictwa, będzie powodować przejście na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wierzytelności co do wysokości wypłacanych rekompensat. Koszty związane z odzyskiwaniem środków, pokryte mają zostać ze środków Funduszu Ochrony Rolnika. Odpowiednie przepisy dotyczące dochodzenia należności przez rolników będą stosowane do dochodzenia roszczeń z tytułu wypłacanych środków z Funduszu.'

wk
fot. Envato.Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)