Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Młody rolnik i małe gospodarstwa – wnioski jednak do 1 lipca

Obrazek

Kończy się nabór wniosków o premie dla młodych rolników i premie na restrukturyzację małych gospodarstw. Wnioski można jednak składać 2 dni dłużej.

Grzegorz Ignaczewski26 czerwca 2019, 13:23

Teoretycznie w obu przypadkach nabory kończą się 29 czerwca. Tak wynika przynajmniej z ogłoszenia prezesa ARiMR w tej sprawie. Jednak okazuje się, że 29 czerwca to dzień wolny od pracy – sobota. Dlatego wnioski czy to o premię dla młodych rolników, czy też o premię na restrukturyzację małych gospodarstw można także bez obaw złożyć w poniedziałek, 1 lipca br.

Przypomnijmy tylko, że wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, osobiście albo przesyłką rejestrowaną, czyli listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej nadanym do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Przy czym w przypadku wysyłania wniosku listem poleconym o terminowości jego złożenia decyduje data nadania (stempla pocztowego). Wysyłając wniosek listem poleconym warto wybrać opcję zwrotnego potwierdzenia odbioru – będziemy mieć wtedy namacalny dowód, że nasz wniosek trafił do ARiMR.


150 tys. dla młodego rolnika

W tegorocznym naborze premia dla młodego rolnika może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:
•    w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
•    posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
•    rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
•    przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
•    najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000  i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
•    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:
•    I rata wypłacana jest w wysokości 120 000 zł - po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji,
•    II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł - po realizacji biznesplanu.


60 tys. na restrukturyzację

Więcej zmian wprowadzono natomiast w drugim tegorocznym naborze wniosków na restrukturyzacje małych gospodarstw. W tym przypadku do wzięcia jest również premia, której wysokość to 60 tys. zł. I w tym zakresie nic się nie zmienia. Zmieniły się natomiast kryteria dostępu do tej pomocy. Oto najważniejsze ze zmian:

1. podniesienie progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa uprawnionego do skorzystania z premii z 10 do 13 tys. euro.
2. wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu, czy wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych. Kryterium to będzie weryfikowane za pomocą jednej z dwóch poniższych metod:

  • metody dochodowej, przy której dochody z rolnictwa nie mogą stanowić mniej niż 25% wszystkich dochodów wnioskodawcy, przy czym dochody z działalności rolniczej będą ustalane na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych i wartości przeciętnego dochodu z hektara przeliczeniowego ustalanego przez GUS,
  • metody przychodowej, przy której przychody z rolnictwa nie mogą stanowić mniej niż 25% wszystkich przychodów wnioskodawcy i tu również nie będą brane faktyczne przychody z produkcji rolnej a przychód będzie ustalony na podstawie wielkości ekonomicznej gospodarstwa przeliczonej na złotówki.

3. obniżenie z 70 do 50% wymaganego udziału gruntów własnych rolnika, oddanych w użytkowanie wieczyste lub dzierżawionych przez rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego w powierzchni gospodarstwa uwzględnianej przy obliczaniu wielkości ekonomicznej – dotyczy roku docelowego,
4. zniesienie obowiązku podlegania przez wnioskodawcę ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku.


Więcej zaświadczeń

Ponieważ wprowadzono kryterium dochodowe lub przychodowe przy weryfikacji zarobkowego celu prowadzenia gospodarstwa, do wniosku konieczne jest dołączenie dodatkowych zaświadczeń potwierdzających uzyskane dochody i przychody. I tak do wniosku trzeba dołączyć:

  • zaświadczenie z urzędu gminy o ilości hektarów przeliczeniowych,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej lub braku takich dochodów (za rok poprzedzający złożenie wniosku),
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach innych niż z rolnictwa lub o braku takich dochodów (za rok poprzedzający złożenie wniosku),
  • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych przychodów innych niż z rolnictwa (pozarolnicza działalność gospodarcza, umowa o prace itp.), albo zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku takich przychodów (opcjonalnie przy metodzie przychodowej).


Więcej pieniędzy na RMG

Większość tych zmian ma ułatwić dostęp do pomocy szerszej grupie odbiorców. Szczególnie zniesienie obowiązku podlegania ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie przed złożeniem wniosku to wyraźny ukłon w stronę dwuzawodowców. Teraz nie rezygnując z pracy na etacie czy prowadzenie firmy będą mogli sięgnąć po premię na restrukturyzacje małego gospodarstwa. W kończącym się właśnie naborze trzeba więc spodziewać się dużego zainteresowania i dużej ilości złożonych wniosków. Choć już teraz wiadomo, że planowane jest przesuniecie dodatkowych 100 mln euro na premie dla małych gospodarstw, a docelowo planowane jest przyznanie tej pomocy aż 55 700 gospodarstwom. giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)